Now showing items 1-20 of 521

 • Návrh upevňovacího rámu pro zkoušení spalovacího motoru 

  Truksa, Jan
  V této práci se zabývám konstrukcí rámu pro uchycení motocyklového čtyřválcového řadového spalovacího motoru k dynamometrickému zkušebnímu stanovišti. Cílem je, aby navrhnuté řešení zajišťovalo dostatečnou mobilitu a do ...
 • Brousící jednotka k svislému soustruhu 

  Pavlék, Radim
  Tato diplomová práce řeší výměnnou přímou brousicí jednotku pro svislý soustruh společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. Upnutí brousicí hlavy bude provedeno standardním způsobem používaným v ČKD Blansko. Náhon vřetene je ...
 • Dvouhřídelový kontinuální mísič 

  Lukuvka, Šimon
  Tato diplomová práce řeší problematiku mísení a mísičů partikulárních látek. V první a druhé části je řešen teoretický rozbor mísicích procesů. Obsahem třetí a čtvrté části je návrh a výpočet parametrů mísiče.
 • Programovatelná osvětlovací soustava pro optický mikroskop 

  Lošťák, Martin
  Programovatelná osvětlovací soustava (POS) využívá komerční dataprojektor a vhodnou optickou přenosovou soustavu za účelem osvětlení vzorku v optickém mikroskopu procházejícím světlem. Teoretická část diplomové práce se ...
 • Optimalizace energetického zásobování FSI - areál Technická 2 

  Fortelný, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je optimalizace energetického zásobování FSI – Technická 2, Brno. Optimalizace zásobování tématicky navazuje na diplomovou práci Ing. Jana Kučery. Práce je rozčleněna do několika částí. Jedna ...
 • Modernizace výtopny na biomasu. 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce má za úkol posoudit vhodnost použití kogenerační výroby elektrické energie a tepla v Bystřici nad Pernštejnem, která zatím využívá pouze teplo z obecní výtopny na biomasu. Text je koncipován tak, aby popsal ...
 • Modelování zanášení a jeho vlivu na technicko-ekonomické charakteristiky trubkových zařízení na výměnu tepla v linkách termického zneškodňování odpadů 

  Keliš, Michal
  Hlavní náplní této práce je zvýšení vypovídající schopnosti existujícího matematického modelu pro výpočet tzv. mezní rychlosti spalin s ohledem na zanášení ploch výměny tepla trubkových výměníků instalovaných na linkách ...
 • Pístový parní motor 

  Hrbáček, Jaroslav
  Tato práce pojednává o možnostech využití pístového parního motoru (později pouze PM) v malých výtopnách, kotelnách a redukčních stanicích. Konkrétně je zde proveden termodynamický návrh parního motoru pro zadané parametry ...
 • Měření vlastností tenkých vrstev metodami zobrazovací reflektometrie a Kerrova jevu 

  Plšek, Radek
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, které se zabývají optickými a magnetickými vlastnostmi tenkých vrstev a způsoby jejich měření. Princip spektroskopické reflektometrie a měření optických vlastností ...
 • Pojivové systémy na bázi aluminasilikátů 

  Tůmová, Veronika
  Tato diplomová práce popisuje vlivy plastifikátorů a urychlovačů tuhnutí v pojivovém systému na bázi aluminasilikátů. Následující přehled zobrazuje změny charakteristických vlastností hlinitanového cementu v kombinaci s ...
 • Aplikace diskrétní simulace pro koncepční plánování v hromadné výrobě automobilů 

  Klimeš, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního simulačního modelu závodu ve firmě Škoda Auto a.s., pomocí kterého bude možné ověřovat plánování budoucích konceptů výrob. Model závodu bude sloužit k propojení dílčích ...
 • Návrh přední nápravy formule SAE 

  Honzík, Tomáš
  V diplomové práci se budu zabývat návrhem přední nápravy. Sestavu budu navrhovat v programu od MSC s názvem ADAMS. Budu sledovat kinematické změny vozu (např. změna polohy bodu klopení, odklon kola, nastavení geometrie, ...
 • Deformačně napěťová analýza sanovaného prvního moláru 

  Valášek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou sanovaného zubu. Konkrétně se jedná o sanovaný zub s kavitou I. a II. třídy. Na začátku této práce jsou popsány základní výplňové materiály, způsoby preparace ...
 • Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu 

  Pour, Radek
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je inteligentní vážení a třídění zboží. V první části je podrobně rozebrán princip zjišťování hmotnosti z dynamiky pohybu s odvozením výpočtových vztahů a popis ...
 • Konstrukce hlavy robota pro paletování kbelíků 

  Bukovský, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepčního řešení hlavy robota, která slouží k ukládání plastových kbelíků z dopravního pásu na paletu. V této práci je obsažen rozbor různých řešení, část s výpočty vybraných prvků, ...
 • Management konfigurace 

  Zlámal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací objektu konfigurace, identifikací položek konfigurace a návrhem systému managementu konfigurace, který vychází z ČOS 051605 až ČOS 051611 a byl upraven podle potřeby společnosti ...
 • Výpočtová analýza pístu řadového tříválcového zážehového motoru 

  Špaček, František
  Práce se zabývá mechanickou a tepelnou analýzou pístu tříválcového zážehového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 1,2 l a maximálním výkonu 47 kW. Výpočtová analýza byla prováděna pomocí metody konečných prvků v programovém ...
 • Konstrukce komparačního měřidla pro měření nástrojů. 

  Brabenec, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí komparačního měřidla pro měření rotačních nástrojů. Měřidlo je určeno pro měření především řezné a upínací části standardních a speciálních výstružníků. Měřidlo je speciální, určené přímo ...
 • BOZP v integrovaném systému řízení 

  Švecová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného systému managementu BOZP a implementací do integrovaného systému řízení. Praktická část obsahuje přezkoumání současného stavu BOZP s požadavky technické specifikace OHSAS. Pro ...
 • Technologie rychlého prototypování za použití metody FDM a současně technologie vytavitelného modelu 

  Kosour, Vojtěch
  V úvodní části diplomové práce je proveden přehled vývoje trhu s přesnými odlitky a Rapid Prototyping zařízeními. Dále jsou popsány základní metody rychlého prototypování a detailně rozebrána metoda FDM, která je následně ...