Now showing items 1-20 of 521

 • Brousící jednotka k svislému soustruhu 

  Pavlék, Radim
  Tato diplomová práce řeší výměnnou přímou brousicí jednotku pro svislý soustruh společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. Upnutí brousicí hlavy bude provedeno standardním způsobem používaným v ČKD Blansko. Náhon vřetene je ...
 • Programovatelná osvětlovací soustava pro optický mikroskop 

  Lošťák, Martin
  Programovatelná osvětlovací soustava (POS) využívá komerční dataprojektor a vhodnou optickou přenosovou soustavu za účelem osvětlení vzorku v optickém mikroskopu procházejícím světlem. Teoretická část diplomové práce se ...
 • Dvouhřídelový kontinuální mísič 

  Lukuvka, Šimon
  Tato diplomová práce řeší problematiku mísení a mísičů partikulárních látek. V první a druhé části je řešen teoretický rozbor mísicích procesů. Obsahem třetí a čtvrté části je návrh a výpočet parametrů mísiče.
 • Hodnocení pevnostních parametrů součástí vytvořených metodami rapid prototyping 

  Šimek, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje metody rychlé výroby prototypových součástí. Uvádí jejich přehled, principy, výhody a nevýhody. Dále se pak zabývá aplikací a porovnáním úprav vzorků vyrobených technologií Fused Deposition ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Vytvoření modulu SERIZOVNY v programovém subsystému pro řízení nástrojového hospodářství NAHOS. 

  Közl, Radim
  Cílem této diplomové práce je vytvořit modul pro seřizování nástrojů pro informační systém NAHOS, vyvinutý na UVSSaR FSI VUT Brno a UVI Zlín ve spolupráci s firmou TAJMAC – ZPS, a.s. ,kde je také aplikován. Teoretická část ...
 • Návrh souosého vysokootáčkového reduktoru 

  Neklapil, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokootáčkového reduktoru pro turbohřídelové motory malých rozměrů. V úvodu byla provedena studie problematiky a pro konstrukční řešení zvolena verze reduktoru pro jednohřídelový turbomotor ...
 • Analýza procesu veřejné autobusové dopravy 

  Růčka, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu veřejné autobusové dopravy, se zaměřením na návrh subprocesu řízení reklamací. Obsahem práce je popis subprocesů hlavního procesu autobusové dopravy, analýza původního stavu ...
 • Polymerbetonový rám svislého soustruhu 

  Buksa, Jan
  Tato práce popisuje konstrukci a výpočet lože svislého soustruhu navrženého dle požadavků firmy TOSHULÍN, a. s. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale měly by posloužit také prakticky ...
 • Solární chladící systém 

  Mikyska, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby chladu s využitím absorpčních oběhů poháněných tepelnou energií. Práci je možné rozdělit do více částí. První část práce je představení principu absorpčních oběhů, jejich ...
 • Pevnostní výpočet akumulačního zásobníku na odpad z čistírny odpadních vod 

  Pečenka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně-napjatostní analýzou akumulačního zásobníku s využitím metody konečných prvků (MKP). Navrhovaný výpočtový model je vytvářen z výkresové dokumentace již existujícího zásobníku. Práce ...
 • Stirlingův motor 

  Blaha, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše ...
 • Využití reverzního inženýrství pro výpočty aerodynamiky automobilu 

  Rozsíval, Jan
  V diplomové práci byla změřena geometrie karoserie vozidla s využitím 3D skeneru ATOS. Naměřená data z 3D skeneru ATOS byla použita pro vytvoření CAD modelu karoserie a následně modelu celkového vozu v programu Pro/ENGINEER ...
 • Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru 

  Ošmera, Petr
  Tématem této diplomové práce s názvem Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru je návrh uspořádání klikového ústrojí plochého osmiválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce se zabývá návrhem konfigurace ...
 • Výpočtové a experimentální modelování přímého chlazení statorového vinutí synchronního motoru vodou 

  Kolaja, Adam
  Diplomová práce zde řeší problematiku výpočtového a experimentálního modelování přímého chlazení statorového vinutí synchronního motoru vodou. Pro účely experimentálního měření byl vytvořen přípravek, který svými materiálovými ...
 • Hnací ústrojí šestiválcového leteckého motoru 

  Drápal, Lubomír
  Cílem této práce je návrh uspořádání plochého šestiválcového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh uspořádání klikového mechanismu, pořadí zážehů, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich ...
 • Měření setrvačných charakteristik těles pro účely matematického modelování dynamiky vozidel 

  Dvořák, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem metody, kterou lze měřit u součástí podvozků automobilů důležité mechanické veličiny -- souřadnice polohy těžiště a tenzor momentů setrvačnosti, a to v případě, kdy inženýr nemá k dispozici ...
 • Statistická analýza souborů s malým rozsahem 

  Holčák, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu malých výběru, kde není možné získat větší počet dat. To může být způsobeno zejména z důvodu časového nebo ekonomického. Kde výroba nemá prostředky na uskutečnění většího počtu ...
 • Modelování vysokofrekvenčních pulsací 

  Střecha, Ludvík
  Problematika, kterou řeší tato diplomová práce, se vztahuje k modelování vysokofrekvenčních tlakových pulsací v hydraulických strojích. Pulsace jsou způsobeny vzájemnou interakcí statorových a rotorových lopatek. Jejich ...
 • Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Mayo 

  Rýdel, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kyčelními endoprotézami, zejména pak endoprotézou conservative Mayo. Součástí práce je rešeršní studie zaměřená na anatomii, druhy a moderní trendy v endoprotetice. Na základě informací z ...