Recent Submissions

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Švásta, Ondřej
  Bakalářská práce zkoumá finanční výkonnost zvoleného podniku. Hodnotí situaci podniku převážně z pohledu externího uživatele finanční analýzy a navrhuje řešení na případné zjištěné nedostatky ve finanční situaci podniku.
 • Model internetového obchodu firmy 

  Hrbek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu součastného stavu internetového obchodu firmy COMPEX spol. s r.o. a vytvoření nového modelu, který bude přehledný, snadno použitelný a optimalizovaný pro vyhledávače.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šafařík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaobírá finanční situací podniku Rudolf Jelínek a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů společně s analýzou soustav ukazatelů je provedeno ...
 • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

  Hlaváčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Tomešková, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá jak analýzou rozpočtu obce Boršice včetně jeho příjmové a výdajové stránky dle druhového a odvětvového třídění, tak i možnostmi dalšího rozvoje a zlepšení hospodaření obce. Návrhy na rozvoj a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Holík, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu finančního zdraví firmy Dusab, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále práce vyhodnocuje stávající ekonomickou a marketingovou situaci společnosti. Bakalářská ...
 • Analýza účetních výkazů firmy STROJON spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Skokanová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití časových řad při analýze účetních výkazů. V teoretické části budou vysvětleny pojmy časových řad, regresní analýzy a účetních výkazů. Praktická část se zaměřuje na zpracování vybraných ...
 • Návrh komunikační infrastruktury firmy JOSA-KOVO s.r.o. 

  Salaj, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové komunikační infrastruktury v sídle firmy JOSA – KOVO s.r.o. Návrh obsahuje pojednání o kabeláži, zařízeních nutných pro chod datové sítě a serverech. V první části jsou zpracována ...
 • Návrh na změnu systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

  Doleželová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o odměňování a zaměstnaneckých výhodách v obecném měřítku. Dále obsahuje analýzu současného stavu systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. a návrhy ...
 • Návrh vhodných pojistných produktů pro vybraný podnikatelský subjekt 

  Kindlová, Markéta
  Bakalářská práce pojednává o pojištění motorových vozidel pro vybranou společnost. Obsahuje nabídky vybraných komerčních pojišťoven a jejich analýzy. Na konci práce je navržen optimální pojistný produkt podle požadavků ...
 • Informační systém pro správu rezervací v restauracích 

  Slanař, David
  Tato bakalářská práce pojednává o stávajícím stavu fungování rezervací v restauracích a jeho inovaci pomocí zavedení informačního systému pro vytváření a správu rezervací. Popisuje návrh internetové webové aplikace umožňující ...
 • Návrh komunikační strategie Kavárny ERA a expozice o brněnském funkcionalismu 

  Hrdová, Zuzana
  Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro rozhodování vedení občanského sdružení Studio 19, o.s. při tvorbě podnikatelského záměru. Cílem práce je uvědomit si nevyužité prostředky a příležitosti a navrhnout komunikační ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Vojtková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců ve společnosti XX a.s. V této práci zhodnotím používané motivační prostředky ve společnosti a navrhnu nové řešení pro motivaci zaměstnanců, tak aby se zvýšila výkonnost ...
 • Rozvoj nového produktu v malém pivovaru 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj nového produktu v malém pivovaru. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na zhodnocení dosavadní situace malého pivovaru. Obsahuje postupy ...
 • Optimalizace nákladů výrobního procesu s využitím World Class Manufacturing 

  Šrámek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na začleňování systému WCM (World Class Manufacturing) v rámci skupiny Automotive Lighting, a obecně také v rámci celé skupiny FIAT. V úvodní části bude zmíněna aktuální situace na trhu a ...
 • Průzkum trhu a navržení optimální marketingové strategie pro konkrétní firmu 

  Boček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem trhu, analýzou současného stavu a dále navrhnutím optimálního marketingového řešení za dané situace. První část je zaměřena na marketing z teoretické stránky, dále jsou zde popsány ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Malíková, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor komunikačního mixu společnosti OKNO SYSTEM s. r. o., která se zabývá prodejem oken, dveří a sekčních garážových vrat včetně souvisejícího příslušenství. V práci se věnuji zefektivnění ...
 • Efektivní práce sportovního manažera 

  Nárožný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje kvality a nedostatky sportovních manažerů. Obsahuje teoretické poznatky, analýzu zkoumaného souboru, vyhodnocení a doporučení každému sportovnímu manažerovi.
 • Mezinárodní daňové plánování 

  Javůrková, Lenka
  Bakalářská práce „Mezinárodní daňové plánování“ se zabývá daní z příjmů právnických osob a hledá možná řešení optimalizace této daně v rámci Evropy a dalších světových kontinentů. První část se zabývá daňovou konkurencí a ...
 • Návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti ING, N.V. 

  Jalušková, Radka
  Tato bakalářská práce pojednává o životních pojištění konkrétních finančních institucí a jejím cílem je porovnat vybraný pojistný produkt, následně vyhodnotit jeho silné, slabé stránky vůči trhu i potenciálním klientům. ...

View more