Recent Submissions

 • Podnikatelský záměr 

  Žůrková, Lenka
  Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového ...
 • Metodika pracovního hodnocení zaměstnanců 

  Makešová, Libuše
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovníků a návrhem úprav hodnocení ve firmě 2K Czech, a.s. Po krátkém představení společnosti podrobně rozebírám průběh jejich současného systému ...
 • Daňová optimalizace společnosti Agrall, a.s. 

  Matula, Milan
  Cílem bakalářské práce je prakticky využitelná daňová optimalizace. Práce vychází z teoretické analýzy daňového systému ČR, uvádí druhy daní v ČR. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány na konkrétní společnost ...
 • IPO akcií z pohledu investorů 

  Nekovář, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...
 • Návrh zavedení nového produktu na trh 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „Návrh zavedení nového produktu na trh“ je analýza uvedení nového typu kupónu Unišek + společnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o. na domácí trh. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části bude ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Pospíšilík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systému odměňování ve vybrané společnosti a popisuje problémy, se kterými se díky jeho nedostatečnosti potýká. Hlavními rysy, kterými by se měl nový systém vyznačovat, jsou ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Štarmanová, Ludmila
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru rozvoje společnosti WILLI plast s.r.o., která se zabývá vstřikováním plastů. Analyzuje její trhy, konkurenční prostředí a stávající finanční situaci. Pro další rozvoj ...
 • Zdanění fyzické osoby 

  Zajíčková, Anna
  Tato bakalářská práce navrhuje vhodný způsob pořízení a formu financování dlouhodobého hmotného majetku, z pohledu optimalizace daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu fyzických osob. Obsahuje srovnání daňově uznatelných ...
 • Návrh podnikatelského záměru: E-shop se spodním prádlem 

  Dabergerová, Dana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru na založení internetového obchodu s dámským a pánským spodním prádlem. Práce vychází ze získaných informací, analýzy současného stavu a následnou realizací včetně finančních ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmída, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy Salleko spol. s r.o. v období let 2003 – 2007. Finanční situace podniku je posouzena pomocí metod finanční analýzy, bonitních a bankrotních modelů. První část ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Benedělová, Martina
  Cílem této bakalářské práce je zvýšit spokojenost zákazníků společnosti Cement Hranice, a.s. na trhu cementářských výrobků, zejména se sortimentem suchých omítkových a maltovinných směsí a navrhnout zavedení nového výrobku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlů, Monika
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav a hospodářskou politiku společnosti Správa obecních lesů Nová Cerekev spol. s r.o. Zkoumá prostředí, ve kterém působí, a poukazuje na nedostatky ovlivňující její činnost. ...
 • Návrh na zvýšení spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr 

  Marková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s touto problematikou a metod zjišťování spokojenosti. ...
 • Návrh ERP systému ve výrobním podniku 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat koncept pro zavedení informačního systému podniku, který by podporoval hlavní procesy výrobního podniku a byl by základním předpokladem pro zavedení komplexního celopodnikového ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Koubková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě quick-mix k.s. V úvodu bakalářské práce je vymezen pojem reporting a teoretická východiska, dále je popsán současný způsob uskutečňování reportů ve firmě. Cílem práce ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn. 

  Hájek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému společnosti. Jsou použity metody SWOT a HOS 8. Na základě výsledků těchto metod jsou pak navrženy návrhy na zlepšení. Návrhy obsahují popis optimalizace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou problémů současného stavu společnosti Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou plastových otvorových výplní. V první části seznamuji s teoretickými poznatky finanční analýzy, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti Algora spol. s r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh celkového řešení rozvoje společnosti a zlepšení jejího ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mayer, Daniel
  Cílem bakalářské práce „Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy“ je poskytnout návod jak rozvinout malou firmu na úspěšnou střední firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Bakalářská práce ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.

View more