Poslední příspěvky

 • Příprava projektu pro financování z fondů EU 

  Pagáčová, Iveta
  Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie ke spolufinancování projektu s turistickým potenciálem, který má být realizovaný ve Středočeském kraji. Její teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janečková, Petra
  Cílem mé bakalářské práce bude vytvořit podnikatelský záměr na založení nového kadeřnictví. V práci se postupně budu zabývat všemi aspekty, které se založením a řízením podniku souvisí. Pomocí metod a výzkumu budu realizovat ...
 • Způsoby financování majetku 

  Blažíčková, Věra
  Bakalářská práce se zabývá tématem různých způsobů financování při pořízení osobního automobilu konkrétní společností. Obsahuje zhodnocení finanční situace společnosti, srovnání konkrétních nabídek leasingových společností ...
 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Bárta, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je „Návrh projektu financovaného ze strukturálních zdrojů EU“. Samotným projektem je výstavba sportovního hřiště, který by sloužil týmu VSK VUT Brno Alligators a dále samozřejmě ostatním sportovcům. ...
 • Odložená daň z příjmů v obchodní společnosti 

  Bačíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odložené daně z příjmu. Zásadní část představuje výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů v prvním roce vykázání a postup v dalších letech vykazování. Tento výpočet a účtování ...
 • Možnosti financování projektů neziskových organizací ze zdrojů EU 

  Říkovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá čerpáním finančních prostředků ze zdrojů EU, zaměřuje se na politiku soudržnosti a postavení neziskového sektoru v evropském prostoru. Hodnotí dostupnost jednotlivých finančních zdrojů pro ...
 • Návrh zavedení healthy wine na trh 

  Burešová, Michaela
  Má diplomová práce se zabývá návrhem na zavedení zdravého vína, jakožto nového produktu, na trh. Chci využít dlouholetého postavení společnosti Vinacz na trhu vínem a absolutního prvenství již výše zmiňovaného produktu. ...
 • Návrh změn informačního systému. 

  Tesař, Josef
  V této bakalářské práci se zaměřím na oblast informačních technologií, konkrétně na podnikové informační systémy. V poslední době se trh s těmito produkty, které šetří čas, slouží vnitrofiremní komunikaci, pomáhají v řízení ...
 • Firemní kultura a její vliv na zákazníka 

  Tučková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a jejím prosazováním se na trhu. Je zaměřena především na udržování spokojenosti zákazníka a s tím spojeným zvýšením tržního ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.
 • Návrh na snížení fluktuace zaměstnanců 

  Pepuchová, Valéria
  Práce pojednává o možném řešení problémů společnosti Caeasar Call. Nejzávažnějším problémem této společnosti je velká fluktuace zaměstnanců. Obsahuje metody zjišťování příčin a souvislostí tohoto jevu i zpracování výsledků. ...
 • Návrh optimalizace služeb v Kopírovacím centru 

  Varyšová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Práce analyzuje současný stav ve firmě z hlediska efektivity personální práce a ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Zapletal, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je hodnocení finančního zdraví konkrétní firmy na základě metod finanční analýzy. Práce sestává ze tří základních částí. První oddíl je věnován teoretickým poznatkům finanční analýzy, kterých ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Bureš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá čerpáním dotací z fondů Evropské unie. Teoretická část seznamuje s programy, ze kterých je možné získat potřebné finance na částečné nebo plné krytí nákladů projektů. Dále popisuje potřebné ...
 • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Lindovský, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Těškovice v letech 2006 -2008. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje rozpočtu obce a zhodnotit její hospodaření. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Lerchová Jonasová, Zdeňka
  Ve své bakalářské práci se zabývám reportingem. V teoretické části, práce vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, SLEPTE analýzu a Porterův model konkurenčního prostředí. Praktická část ...
 • Finanční a ekonomická strategie podniku 

  Čevela, Stanislav
  Bakalářská práce představuje finanční a ekonomickou strategii podniku s mnohaletou tradicí. Jeden s největších výrobců rychloběžných průmyslových vrat v ČR. Finanční analýzou posoudíme úroveň současné finanční situace ...
 • Změny ve firemní kultuře, vedoucí k získání nových zákazníků 

  Továrek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá nalezením návrhů na zlepšením současné “firemní kultury” v konkrétní firmě. Snahou bude zejména nalézt taková řešení, která povedou k získání nových zákazníků a k udržení těch stávajících. Dílčí ...
 • Hodnocení výkonnosti a finanční pozice společnosti WELCO, spol. s r.o. a predikce jejich budoucího vývoje 

  Hnátek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou s cílem posouzení finanční výkonnosti podniku. Práce obsahuje teoretická východiska pro finanční analýzu. Tyto poznatky jsou dále využity pro posouzení současné finanční situace ...

Zobrazit další