Poslední příspěvky

 • Tvorba www stránek dle standardů 

  Báňa, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby webových stránek dle standardů. Součástí práce je stručná historie problematiky tvorby webu, návody, postupy a potřebné informace, které jsou úzce spjaty s tvorbou moderního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Gabriš, Jakub
  Tato bakalářská práce analyzuje informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se i návrhem inovací informačního systému, který povede k lepší efektivitě systému a zlepšení služeb zákazníkům.
 • Optimalizace daňové zátěže právnických osob v České republice 

  Dufková, Hana
  Cílem práce je navrhnout kroky jak optimalizovat daňovou povinnost právnických osob v České republice s ohledem na změny způsobené reformou v letech 2007-2010; charakterizovat daňové zatížení a možnosti, jak daňovou povinnost ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření Statutárního města Přerov 

  Malošková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Statutárního města Přerov v letech 2004 – 2008. Cílem této práce je na základě analýzy rozpočtových příjmů a výdajů zhodnotit finanční situaci obce a dle zjištěných ...
 • Návrh optimální organizační struktury občanského sdružení a motivace jeho členů 

  Horáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá organizační strukturou občanského sdružení a navrhuje vhodnou motivaci jeho členů. Popisuje jednotlivé druhy organizačních struktur, základní pojmy z oblasti managementu a nejvýznamnější metody ...
 • Dopad daňové reformy v oblasti daně z příjmů na vybranou skupinu poplatníků 

  Machalová, Helena
  Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Jejím cílem je srovnat jednotlivé právní úpravy před a po reformě a stanovit shodné a rozdílné znaky. Obsahuje též návody, ...
 • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

  Kašpar, Michael
  Práce se zabývá tématem elektronického obchodu s podporou zákazníků. Navrhuje filozofii CRM a s tím spojenou problematiku zákazníků. CRM neboli řízení vztahů se zákazníky je zde zkoumáno a s tím i CRM systémy, které jsou ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Tomešková, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá jak analýzou rozpočtu obce Boršice včetně jeho příjmové a výdajové stránky dle druhového a odvětvového třídění, tak i možnostmi dalšího rozvoje a zlepšení hospodaření obce. Návrhy na rozvoj a ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Vojtková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců ve společnosti XX a.s. V této práci zhodnotím používané motivační prostředky ve společnosti a navrhnu nové řešení pro motivaci zaměstnanců, tak aby se zvýšila výkonnost ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Fraňková, Kristýna
  Bakalářská práce řeší problém ve firemní kultuře ve společnosti IFE-CR a. s. Práce vychází z předem stanovených hypotéz, které jsou položeny tak, aby se práce dále mohla zabývat problémem z nich vyplívajícím. Součástí je ...
 • Efektivita soudní ochrany a opravná řízení v civilním procesu 

  Weiserová, Michaela
  Předmětem teoretické části bakalářské práce je problematika opravného řízení v civilním procesu. Praktickou část práce zaměřuji na analýzu efektivity soudní ochrany v České republice. Pozornost je věnována především odhalení ...
 • Odložená daň z příjmů v obchodní společnosti 

  Bačíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odložené daně z příjmu. Zásadní část představuje výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů v prvním roce vykázání a postup v dalších letech vykazování. Tento výpočet a účtování ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Buďová, Radka
  Bakalářská práce obsahuje zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 9001:2000 ve společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. a to v oblasti řízení nákupu. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve společnosti ...
 • Analýza výkonnosti stavebního podniku pomocí časových řad 

  Toul, Michal
  Tato práce se bude zabývat popisem a následnou analýzou výkonnosti stavebního podniku pomocí finančních údajů o podniku. V práci bude zahrnut popis statistických časových řad včetně popisu finančních ukazatelů. Dále se ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Zavoralová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním realitní společnosti M&M reality holding, a.s.. Finanční analýza nám umožňuje posuzovat budoucnost stavu a vývoje financí na základě minulosti. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných ...
 • Elektronické platební sytémy 

  Šimčík, Vlastimil
  Tato práce pojednává o elektronických platebních systémech (EPS) v rámci E-Commerce, se zaměřením hlavně na jejich rozdělení a požadavky na zabezpeční těchto transakcí, jakožto i o stručný nástin jak historie a tak i výhledu ...
 • Návrh webové prezentace 

  Pluháček, Stanislav
  Tato práce se věnuje návrhu webové prezentace, principu tvorby validních kódu XHTML, CSS a webových stránek jako takových, se zaměřením na jejich přístupnost a použitelnost. Všechny tyto pravidla a principy jsou použité ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniků 

  Krčál, Šimon
  Bakalářská práce řeší otázku, prostřednictvím jakých zdrojů financování by bylo nejefektivnější pořízení potřebného vybavení pro danou firmu. Detailněji se zabývá analýzou produktů leasingových společností a bankovních ...
 • Identifikace osobnostního profilu manažera v multikulturním prostředí 

  Meluzínová, Kateřina
  Předložená bakalářská práce se věnuje identifikaci osobnostního profilu manažera úspěšně působícího v multikulturním prostředí. Popsány jsou kulturní rozdíly, které na manažery působí a rovněž i bariéry, které pramení z ...
 • Financování developerského projektu 

  Moučková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou posouzení vhodnosti financování developerských projektů, konkrétně bytové výstavby. Obsahuje také návrh doporučeného financování pro projekt Atriové vily Císařka – II. etapa společnosti ...

Zobrazit další