Recent Submissions

 • Návrh marketingového plánu 

  Kovář, Jan
  Tématem bakalářské práce je marketingový plán pro české zastoupení Ford Motor Company. Zabývá se upevněním pozice modelu Mondeo vůči konkurenci ve střední třídě vozů a zvýšením jeho prodejů. Pojednává o podmínkách značné ...
 • Návrh marketingového plánu společnosti 

  Dorazilová, Iva
  Má diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti Aston com, s.r.o. která na trhu působí od roku 2004 ,a tudíž není mezi potencionálními zákazníky známa. Cílem je najít pro firmu Aston com, s. r. o., ...
 • Založení účetní firmy 

  Štambacherová, Gabriela
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně ...
 • Podnikatelský záměr 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s ...
 • Metodika pracovního hodnocení zaměstnanců 

  Makešová, Libuše
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovníků a návrhem úprav hodnocení ve firmě 2K Czech, a.s. Po krátkém představení společnosti podrobně rozebírám průběh jejich současného systému ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žůrková, Lenka
  Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového ...
 • IPO akcií z pohledu investorů 

  Nekovář, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...
 • Daňová optimalizace společnosti Agrall, a.s. 

  Matula, Milan
  Cílem bakalářské práce je prakticky využitelná daňová optimalizace. Práce vychází z teoretické analýzy daňového systému ČR, uvádí druhy daní v ČR. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány na konkrétní společnost ...
 • Návrh zavedení nového produktu na trh 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „Návrh zavedení nového produktu na trh“ je analýza uvedení nového typu kupónu Unišek + společnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o. na domácí trh. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části bude ...
 • Zdanění fyzické osoby 

  Zajíčková, Anna
  Tato bakalářská práce navrhuje vhodný způsob pořízení a formu financování dlouhodobého hmotného majetku, z pohledu optimalizace daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu fyzických osob. Obsahuje srovnání daňově uznatelných ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Pospíšilík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systému odměňování ve vybrané společnosti a popisuje problémy, se kterými se díky jeho nedostatečnosti potýká. Hlavními rysy, kterými by se měl nový systém vyznačovat, jsou ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Štarmanová, Ludmila
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru rozvoje společnosti WILLI plast s.r.o., která se zabývá vstřikováním plastů. Analyzuje její trhy, konkurenční prostředí a stávající finanční situaci. Pro další rozvoj ...
 • Návrh podnikatelského záměru: E-shop se spodním prádlem 

  Dabergerová, Dana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru na založení internetového obchodu s dámským a pánským spodním prádlem. Práce vychází ze získaných informací, analýzy současného stavu a následnou realizací včetně finančních ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmída, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy Salleko spol. s r.o. v období let 2003 – 2007. Finanční situace podniku je posouzena pomocí metod finanční analýzy, bonitních a bankrotních modelů. První část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlů, Monika
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav a hospodářskou politiku společnosti Správa obecních lesů Nová Cerekev spol. s r.o. Zkoumá prostředí, ve kterém působí, a poukazuje na nedostatky ovlivňující její činnost. ...
 • Návrh na zvýšení spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr 

  Marková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s touto problematikou a metod zjišťování spokojenosti. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Benedělová, Martina
  Cílem této bakalářské práce je zvýšit spokojenost zákazníků společnosti Cement Hranice, a.s. na trhu cementářských výrobků, zejména se sortimentem suchých omítkových a maltovinných směsí a navrhnout zavedení nového výrobku ...
 • Návrh ERP systému ve výrobním podniku 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat koncept pro zavedení informačního systému podniku, který by podporoval hlavní procesy výrobního podniku a byl by základním předpokladem pro zavedení komplexního celopodnikového ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Koubková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě quick-mix k.s. V úvodu bakalářské práce je vymezen pojem reporting a teoretická východiska, dále je popsán současný způsob uskutečňování reportů ve firmě. Cílem práce ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti Algora spol. s r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh celkového řešení rozvoje společnosti a zlepšení jejího ...

View more