Now showing items 21-40 of 376

 • Problematika bezdrátových sítí 

  Gurka, David
  V bakalářské práci se zabývám tématikou bezdrátových sítí. Toto téma zahrnuje veškeré informace týkající se základních termínů používaných při Wi-Fi problematikách, rozvedení otázky zabezpečení sítě, návrh řešení komplikací ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Jäger, Vítězslav
  Obsahem mé práce je uvést základní problematiku bezdrátových sítí. Podává přehled o používaných standardech. Analyzuje nejrozšířenější z nich a zaměřuje se na jejich architekturu a bezpečnost. Dalším krokem bude vytvoření ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zeman, Oldřich
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat nové internetové stránky pro firmu Klempířství a pokrývačství Pavel Maňoušek, které budou více reprezentativní, než stávající webová prezentace.
 • Návrh internetových stránek 

  Wojtowicz, Erik
  Ve své bakalářské práci srovnávám tři různé grafické návrhy webové prezentace firmy Stavmont. Každý z návrhů Red, Green, Blue jsem vytvořil odlišnou technologií. Tyto metody tvorby webových stránek blíže prozkoumám, určím ...
 • Návrh internetových stránek 

  Junák, Vladimír
  V této bakalářské práci se věnuji problematice tvorby internetových stránek společnosti, prostřednictvím moderních technologií a postupů. V první části se pokouším o vytvoření uceleného vědomostního zázemí, na které v části ...
 • Návrh internetových stránek 

  Ružbacký, Bohumil
  Bakalářské práce pojednává o teoretických poznatcích a současných moderních trendech v tvorbě internetových stránek. Součástí práce je komplexní návrh internetových stránek vybraného reklamního studia.
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Řezníček, Milan
  V mé bakalářské práci řeším problematiku bezdrátových sítí, konkrétně jejich zabezpečení. V praktické části práce jsou uvedeny výsledky měření, ve kterém jsem zjišťoval, zda alespoň 50% bezdrátových sítí v několika městech ...
 • Příprava projektu financovaného z fondů Evropské unie 

  Kynická, Hana
  Záměrem této bakalářské práce je přispět k porozumění problematiky přípravy projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem této práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat finanční ...
 • Porovnání bankovních balíčků určených pro studenty 

  Kašová, Lenka
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Jejím hlavním cílem je zjistit, která banka dokáže nejlépe uspokojit požadavky potenciálních klientů (studentů) a vyhodnotit či doporučit nejefektivnější ...
 • Podnikatelsky zamer rozvoje podniku 

  Camfrla, Vlastimil
  Vypracovaná bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje činnosti podniku. Prezentuji v ní projekt rozšiřující obor působnosti zkoumané společnosti o další činnosti. Práce bude sloužit jako podkladová ...
 • Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost 

  Šulcová, Eva
  Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z ...
 • Elektronické platební sytémy 

  Šimčík, Vlastimil
  Tato práce pojednává o elektronických platebních systémech (EPS) v rámci E-Commerce, se zaměřením hlavně na jejich rozdělení a požadavky na zabezpeční těchto transakcí, jakožto i o stručný nástin jak historie a tak i výhledu ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Hanáková, Lenka
  Bakalářská práce řeší problém stále se zhoršujícího hospodářského výsledku firmy. Pomocí podrobného zkoumání hospodaření společnosti za roky 2004, 2005, 2006, 2007 se pokusí nalézt optimální řešení problému.
 • Optimální model Internetového obchodu 

  Brožová, Zdeňka
  Tématem předložené bakalářské práce je ,,Optimální model elektronického obchodu“ a jeho návrh. V práci uvádím postupný vznik a historii internetu. Dále se zabývám postupem a průběhem elektronického obchodování, jeho výhodami ...
 • Návrh změny komunikačních prostředků a zefektivnění firemní komunikace. 

  Prudil, Radek
  V mé práci se zaměřuji na důležitost firemní komunikace a využivání nástrojů pro elektronickou komunikaci, které zlepšují a zrychlují informační toky.
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh počítačové sítě pro VIVO CONNECTION s.r.o. 

  Kratochvíl, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem počítačové sítě pro firmu VIVO connection s.r.o. Počínaje analýzou současného stavu a požadavky společnosti. Popisuje technické řešení kabelážního systému, přes navržení ...
 • Investiční rozhodování 

  Zdražil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá investičním rozhodováním společnosti Nera Displays, s r.o. Na základě získaných informací obsahuje návrhy a možnosti lepšího rozhodnutí při investiční činnosti a zhodnocení jejich přínosu ...
 • Návrh změny organizační kultury v Domově seniorů Břeclav 

  Bukvová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá tématem organizační kultury a jejím vlivem na efektivnost Domova seniorů Břeclav. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat obsah organizační kultury vybrané organizace a posoudit její obsah ve ...
 • Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu 

  Machová, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s ...