Now showing items 1-20 of 248

 • Návrh podnikatelského plánu 

  Matyášová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení nové účetní a daňové kanceláře. Práce se skládá z části teoretické, analytické a z vlastního návrhu řešení. V teoretické ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Blumenstein, Martin
  Bakalářská práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou analýzy malé obce Pivín na Prostějovsku. V praktické části vymezuje problémy obce s využitím SWOT a SLEPTE analýz. V další části upozorňuje na její silné i slabé ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bavlnka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy MIDUR, s.r.o. v období let 2005 – 2007. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Problematika financování provozní činnosti vybraného podnikatelské subjektu 

  Fojtů, Kateřina
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti QLine a.s. v letech 2005 až 2008 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Analyzuje problémy a navrhuje opatření, která by vyřešila problém financování provozní činnosti ...
 • Optimalizace procesu přijímání zaměstnanců 

  Melichárková, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na proces přijímání zaměstnanců. Představuje určitý přehled povinností zaměstnavatele spojený s procesem přijímání zaměstnanců a nabízí nejlepší řešení problematiky celého procesu a správné ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku MSC.Software 

  Mazuch, Jan
  Bakalářská práce se zabývá sestavením komunikačního mixu podniku MSC.Software s.r.o., zabývající se prodejem simulačních softwarů. Práce analyzuje komunikační mix podniku a navrhuje jeho zefektivnění.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Přibyl, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti STABILA ČR, s. r. o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Úvodní část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy. V druhé části ...
 • Analýza refundace DPH pro společnost UNIOB spol. s r.o. 

  Smutný, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá daní z přidané hodnoty v rámci Evropského společenství a třetích zemí. Práce analyzuje konkrétní a modelové situace. Výsledkem práce je optimální nastavení podmínek z hlediska DPH, posouzení ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT Zákaznického Centra firmy 

  Žáček, Petr
  Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a vytvořením bezpečnostní politiky IS.
 • IPO akcií z pohledu investorů 

  Nekovář, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...
 • Možnosti pořízení automobilu pro podnikatele 

  Johanová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možných způsobů pořízení hmotného majetku podnikatelem. Práce je konkrétně zaměřena na pořízení automobilu s ohledem na ovlivnění daňových povinností podnikatele. Práce obsahuje ...
 • Problematika systému odměňování u vybraného podnikatelského subjektu 

  Mazáková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu. První část práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti strategie a filosofie odměňování a mzdové teorie. V druhé části je charakterizován ...
 • Analýza rozvoje malé obchodní firmy 

  Čechová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace ke zvýšení prosperity firmy.
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci ...
 • Optimalizace procesů řízení vztahů se zákazníky 

  Kovář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů, které přispívají k řízení vztahů se zákazníky. Podpora těchto procesů je realizována pomocí modernizace stávajícího informačního systému.
 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Hejmala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy bodu zvratu ve firmě D-EX Limited s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. Realizace ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy D.S. Leasing, a. s. pomocí analýzy časových řad 

  Dolíhal, Luděk
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy D.S. Leasing pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části budou diskutovány časové řady a vybrané ukazatele finanční analýzy. Praktická část bude ...
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Junga, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem E-marketingu pro firmu Alicja Adamusová Rzymanová, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku E-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy a navrhnout ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Hromková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem povinných účetních výkazů vybraného podniku. Jsou vypracovány analýzy na jejichž základě jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení současné situace podniku.