Now showing items 1-20 of 388

 • Model internetového obchodu firmy 

  Hrbek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu součastného stavu internetového obchodu firmy COMPEX spol. s r.o. a vytvoření nového modelu, který bude přehledný, snadno použitelný a optimalizovaný pro vyhledávače.
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Junga, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem E-marketingu pro firmu Alicja Adamusová Rzymanová, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku E-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy a navrhnout ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bavlnka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy MIDUR, s.r.o. v období let 2005 – 2007. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Problematika financování provozní činnosti vybraného podnikatelské subjektu 

  Fojtů, Kateřina
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti QLine a.s. v letech 2005 až 2008 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Analyzuje problémy a navrhuje opatření, která by vyřešila problém financování provozní činnosti ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Matyášová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení nové účetní a daňové kanceláře. Práce se skládá z části teoretické, analytické a z vlastního návrhu řešení. V teoretické ...
 • Softwarová podpora vyhodnocování investičních projektů 

  Pokorný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením softwarového nástroje pro podporu rozhodování při porovnávání úspěšnosti potenciálních investičních projektů. Nástroj je schopný vyhodnotit návratnost investice pomocí ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Palla, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje současného stavu firemní kultury společnosti Alfaplastik a.s. V práci jsou uvedeny hlavní problémy současné firemní kulury a návrhy na jejich odstranění. Byla provedena ...
 • Změny a skončení pracovního poměru 

  Klobásová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva. Nabízí řešení pro zaměstnavatele, který v současné finanční krizi nemá dostatek práce pro své zaměstnance, obsahuje možnosti změn pracovního poměru i jeho skončení ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému 

  Knopp, Kamil
  Moje bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy IFE-CR, a. s. Na základě analýzy navrhnu, který modul je třeba rozšířit, popřípadě navrhnu reorganizace postupu a úkonu v informačním systému.
 • Zhodnocení finanční situace v Magnetonu a.s. a návrh na její zlepšení 

  Sedláčková, Lucie
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace akciové společnosti Magneton na základě vybraných metod finanční analýzy a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Bárta, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je „Návrh projektu financovaného ze strukturálních zdrojů EU“. Samotným projektem je výstavba sportovního hřiště, který by sloužil týmu VSK VUT Brno Alligators a dále samozřejmě ostatním sportovcům. ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Stejskalová, Pavla
  Bakalářská práce pojednává o tématu zhodnocení hospodaření obce, konkrétně o městě Světlá nad Sázavou. V první části práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je provedena analýza rozpočtových příjmů a výdajů daného ...
 • Pracovní poměr - vznik a skončení pracovního poměru 

  Karasová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá především vznikem a skončením pracovního práva dle české právní úpravy. Zabývá se také porovnáním české právní úpravy s německou a bulharskou právní úpravou a poukazuje na vzájemné odlišnosti. ...
 • Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost 

  Šulcová, Eva
  Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Drašnar, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy podniku AMT výšivka spol. s r.o. za určitě časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách potřebnou k úspěšné analýze a samotný rozbor výsledků ...
 • Návrh internetového obchodu 

  Jaroš, Martin
  V bakalářské práci je popsán návrh na nový internetový obchod s reklamními předměty společnosti iMi Partner, a.s. Návrh zahrnuje změnu objednávkového procesu v souvislosti s propojením internetové aplikace a vnitropodnikového ...
 • Problematika zálohování a uchovávání dat v malých a středních podnicích 

  Hrach, Vlastimil
  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Prezentuje výsledky ...
 • Posouzení rentability strojního vybavení firmy pomocí regresní analýzy 

  Pokorná, Andrea
  Tato bakalářská práce pojednává o strojním vybavení firmy Pegas Nonwovens, spol. s r. o., konkrétně o nalaýze náklaadů a výnosů jedné z výrobních linek této firmy. Teoretická část osvětluje statistické metody, které byly ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Kalábová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačního plánování. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, kterou je T-mobile Czech Republic a.s. Součástí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Přibyl, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti STABILA ČR, s. r. o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Úvodní část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy. V druhé části ...