Now showing items 1-20 of 388

 • Návrh na posílení konkurenceschopnosti podniku První KEY-STAV, a.s. 

  Mičková, Lucie
  MIČKOVÁ, L. Návrh na posílení konkurenceschopnosti podniku První KEY-STAV, a.s. . Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 97 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. Předmětem této ...
 • Činnost inspektorátu práce při skončení pracovního poměru 

  Hortová, Miluše
  Cílem této práce je popsat problematiku skončení pracovního poměru. Práce popisuje činnosti inspektorátu práce jako kontrolního orgánu v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů.
 • Využití norem řady ISO v konkrétním podniku 

  Coufalová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 v podniku ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., který působí v oblasti ekologických služeb. Na základě teoretických poznatků o problematice ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Sedmera, Michal
  V bakalářské práci budu hovořit o společnosti hotel International Brno, a.s. a na základě finanční analýzy podám návrhy na možná zlepšení. V teoretické části práce budou definovány základní pojmy, včetně definic finanční ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy DSG International SCC s.r.o. a návrh jeho optimalizace 

  Veselý, Lukáš
  Práce se zabývá informačním systémem firmy DSG International SCC s.r.o. Cílem této práce je objektivní hodnocení informačního systému a návrh jeho možné optimalizace. Pro analýzu firmy a jejího systému jsou použity metody ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Pospíšilík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systému odměňování ve vybrané společnosti a popisuje problémy, se kterými se díky jeho nedostatečnosti potýká. Hlavními rysy, kterými by se měl nový systém vyznačovat, jsou ...
 • Návrh na optimalizaci elektronického obchodu firmy Anka M+N spol. s r.o. 

  Mrtka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na komplexní analýzu firmy Anka M + N spol. s r.o. a jejího internetového obchodu, ze které vychází návrh na optimalizaci elektronického obchodu zajišťující firmě větší konkurenceschopnost a z ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Šanderová, Hana
  Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost INKA Interiér, s.r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
 • Klasifikace a využití jazyků, gramatik a automatů 

  Řičánek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je klasifikace gramatik, jazyků a automatů a jejich možnosti využití v praxi. V první části se pojednává o teoretických východiscích zpracovávané problematiky. Ve druhé je postup vedoucí k ...
 • Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady na firmy 

  Horká, Lenka
  Bakalářská práce „Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady na firmy“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Brno a okolí. Na základě analýzy současného stavu podpory ...
 • Analýza mezd v České republice pomocí časových řad 

  Bárta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mezd v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak vývoj mezd jednotlivých krajích, tak v rámci celého státu. Následně predikuje vývoj budoucí.
 • Návrh a propagace elektronického obchodu Garant Trading, s.r.o. 

  Richtr, Jiří
  Bakalářská práce se bude zabývat návrhem elektronického obchodu pro firmu Garant Trading, s.r.o. V práci se zaměřím především na návrh struktury obchodu, jeho funkčnost a výběr dodavatele a zhotovitele obchodu. V další ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Tomanová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přiznávání daně z přidané hodnoty, která je považována za nejobtížnější ze všech daňových teorií. Důvodem je především fakt, že přestože se mnozí přiznáváním daně z přidané ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Fialková, Lenka
  Předmětem mé bakalářské práce „Návrh marketingového plánu“ je analýza současného stavu marketingového plánu svatebního studia Mia Design a návrh změn na zkvalitnění. První kapitola je zaměřena na analýzu podniku. Jsou zde ...
 • Model e-marketingu vybrané části bankovního sektoru 

  Sukupová, Martina
  Bakalářská práce pojednává o porovnání klíčových bank České republiky z hlediska nabízených služeb pro různé typy klientů. Výběr bank je zúžen na dvě konkrétní (Česká spořitelna, Komerční banka). Dále práce popisuje ...
 • Firemní kultura a její vliv na zákazníka 

  Tučková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a jejím prosazováním se na trhu. Je zaměřena především na udržování spokojenosti zákazníka a s tím spojeným zvýšením tržního ...
 • Možnosti věřitelů při vymáhání peněžitých pohledávek 

  Kubový, Miloslav
  Cílem této bakalářské práce je shrnout možnosti věřitelů k účinnému vydobytí peněžitých pohledávek. Zároveň poukáže na problémy, se kterými se věřitelé mohou setkat a které jsou za současného právního stavu velice těžko řešitelné.
 • Optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Jedlička, Petr
  Tato práce se zabývá optimalizací zdanění společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je pro společníka výhodnější zdanění odměny za práci pro společnost, tedy práci zdaněnou ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zeman, Oldřich
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat nové internetové stránky pro firmu Klempířství a pokrývačství Pavel Maňoušek, které budou více reprezentativní, než stávající webová prezentace.
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy D.S. Leasing, a. s. pomocí analýzy časových řad 

  Dolíhal, Luděk
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy D.S. Leasing pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části budou diskutovány časové řady a vybrané ukazatele finanční analýzy. Praktická část bude ...