Now showing items 1-20 of 248

 • Analýza a návrh změn informačního systému 

  Knopp, Kamil
  Moje bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy IFE-CR, a. s. Na základě analýzy navrhnu, který modul je třeba rozšířit, popřípadě navrhnu reorganizace postupu a úkonu v informačním systému.
 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Hejmala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy bodu zvratu ve firmě D-EX Limited s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. Realizace ...
 • Analýza finančních a výrobních ukazatelů firmy ČEZ, a.s. 

  Pokorný, Luděk
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti ČEZ a.s. pomocí časových řad a regresní analýzy. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní ...
 • Analýza informačního systému firmy TOROLA electronic, s r.o., návrh změn a optimalizace 

  Jakimov, Jan
  Bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě TOROLA electronic spol, s r.o. Jsou zde uvedeny nedostatky a problémy, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému ...
 • Analýza komunikační strategie a návrh na její zlepšení 

  Herodek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou neúplné a nedostatečné marketingové činnosti neziskové organizace Orel jednota Telnice a jejích složek. Obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení. Zahrnuje plán ...
 • Analýza mezd v České republice pomocí časových řad 

  Bárta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mezd v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak vývoj mezd jednotlivých krajích, tak v rámci celého státu. Následně predikuje vývoj budoucí.
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci ...
 • Analýza refundace DPH pro společnost UNIOB spol. s r.o. 

  Smutný, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá daní z přidané hodnoty v rámci Evropského společenství a třetích zemí. Práce analyzuje konkrétní a modelové situace. Výsledkem práce je optimální nastavení podmínek z hlediska DPH, posouzení ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování účetních informací zemědělského podniku dle IFRS/IAS a v souladu s českou účetní legislativou 

  Freudlová, Radka
  V této bakalářské práci jsou srovnány rozdílné přístupy ve vykazování účetních případů týkajících se zemědělství pomocí české účetní legislativy a pomocí mezinárodních účetních standardů. Teoretické poznatky, získané na ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Krosesková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním různých přístupů v oblasti závazků zaměstnavatelů vůči zaměstnancům dle české účetní legislativy a zaměstnaneckých požitků dle Mezinárodních účetních standardů. Cílem práce je porovnat ...
 • Analýza rozvoje malé obchodní firmy 

  Čechová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace ke zvýšení prosperity firmy.
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Drašnar, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy podniku AMT výšivka spol. s r.o. za určitě časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách potřebnou k úspěšné analýze a samotný rozbor výsledků ...
 • Analýza účetních výkazů firmy STROJON spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Skokanová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití časových řad při analýze účetních výkazů. V teoretické části budou vysvětleny pojmy časových řad, regresní analýzy a účetních výkazů. Praktická část se zaměřuje na zpracování vybraných ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Blumenstein, Martin
  Bakalářská práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou analýzy malé obce Pivín na Prostějovsku. V praktické části vymezuje problémy obce s využitím SWOT a SLEPTE analýz. V další části upozorňuje na její silné i slabé ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Hromková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem povinných účetních výkazů vybraného podniku. Jsou vypracovány analýzy na jejichž základě jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení současné situace podniku.
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Tato bakalářská práce provádí analýzu firmy AMARON s.r.o. v období let 2006 až 2008 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy SWOT. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kubíková, Šárka
  Hlavním posláním této práce je zhodnocení situace vybraného podniku na základě SWOT analýzy, analýzy makroekonomického prostředí a fundamentální analýzy za určité sledované období. Tato práce je zaměřena na vnitřní situaci ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Plaček, Petr
  Bakalářská práce pojednává o hledání míst a rezerv, kde by středně velká výrobní společnost mohla snižovat náklady a současně zaručit růst produktivity. Práce vychází z komplexního posouzení současného stavu firmy, souborem ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Miholová, Barbora
  Hlavní náplní této bakalářské práce je návrh optimalizace hospodaření obce Borkovany. Pro posouzení výchozího stavu byly využity metody SWOT a SLEPTE analýzy. Teoretický základ je zaměřen na poznatky o obcích v České ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Smyslem bakalářské práce je analyzovat vybranou firmu za poslední tři účetní období na základě poskytnutých informací a dále provedení SWOT a SLEPTE analýzy. V bakalářské práci budou jednotlivé analýzy vysvětleny, a následně ...