Poslední příspěvky

 • Struktura a vlastnosti litých niklových superslitin 

  Fukátková, Pavla
  Tato práce je zaměřena na problematiku vyskytujících se fází u superslitiny na bázi niklu (slitiny ŽS6K) a to z hlediska kvantitativního a kvalitativního hodnocení. Tyto fáze, zejména vytvrzující fáze ´ a karbidy, významně ...
 • Analýza nejistot měření v plynárenství 

  Dominik, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku nejistot v oboru měření průtoku plynu. Zaměřuje se především na vytipování možných zdrojů nejistot s novým prototypem měřidla na energetickou hodnotu plynu, který byl testován přímo na ...
 • Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby 

  Kachlík, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, ...
 • Hybridní robotické platformy a jejich použití v areálu FSI VUT 

  Chlud, Michal
  Tato práce se zabývá rešerší aktuálně známých hybridních podvozků mobilních robotů, včetně posouzení různých typů kol, pásů a dalších prostředků lokomoce a stanovení potenciálních výhod a nevýhod pro každý nalezený podvozek. ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení základu autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh a realizaci podvozku, řízení a o volbu pohonů. Řešení částečně vychází z pravidel soutěže ...
 • Nové slitiny hliníku v konstrukci letadel 

  Przeczek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými tvářenými slitinami hliníku určenými pro aplikace v leteckém průmyslu. Úkolem práce je porovnat v současnosti používané letecké hliníkové slitiny s klasickými a naznačit směr ...
 • Parní generátor vyhřívaný tekutým sodíkem 

  Kóša, Štefan
  Tato závěrečná práce se týká návrhu parního generátoru (sekunárního výměníku) pro rychlý množivý reaktor. Práce zahrňuje návrh projektové varianty, tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet, dále posouzení navrženého výměníku ...
 • Konstrukční řešení transfemorálních protéz 

  Koutecký, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled současného stavu v oblasti protéz dolních končetin po amputaci mezi kyčlí a kolenem. Práce se zabývá otázkou lidské chůze, její analýzou a odchylkami v případě chůze s protézou. ...
 • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I 

  Soudek, Ondřej
  Seznámení se s problematikou centralizovaného zásobování teplem je cílem předkládané práce. Důraz je kladen na technologické prvky tohoto systému. Současný trend zapříčiňuje rozšiřování využití biomasy v centralizovaném ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Povrchové úpravy rámů jízdních kol 

  Kulhánek, Jaroslav
  Závěrečná práce je souhrnem metod povrchové úpravy rámů jízdních kol, s popisem jednotlivých možností úpravy a technologií při této závěrečné fázi použité u povrchové úpravy rámů jízdních kol. Obsahuje návrh autora na ...
 • Technologie tažení nerotačních výtažků 

  Vítek, Roman
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia oboru 2301R016 je zaměřena na teorii technologie tváření nerotačních součástí. Téma je vypracováno na základě literárních informačních pramenů a to od základů teorie tažení ...
 • Výroba nerezové clony z plechu plošným tvářením 

  Rozmahel, Vladimír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku s přírubou vyrobeného z nerezového ocelového plechu ČSN 17 240. Na základě literární studie problematiky tažení bylo ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Enekeš, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru 2307 predkladá návrh technológie výroby plastovej súčiastky – pätka nohy stola z materiálu polyamid Pa- 6. Na základe literárnej štúdie problematiky výroby technických ...
 • Studie typových řad rypadel nad 20 tun 

  Šimíček, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled současného stavu stavebních mobilních strojů - rypadel. Rozbor bude zahrnovat technické a provozní parametry rypadel nad 20 tun hmotnosti od tuzemských a zahraničních ...
 • Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace 

  Klimeš, Lubomír
  Laplaceova transformace je velmi silným matematickým nástrojem pro řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Její využití je široké - lze ji použít na lineární rovnice prvního i vyšších ...
 • Ostwaldovo zrání – teoretický popis a simulace. 

  Čechal, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem Ostwaldova zrání trojrozměrných ostrůvků deponovaných na rovinných površích. V první kapitole jsou představeny dvě teorie Ostwaldova zrání: LSW teorie založená na aproximaci středního pole a ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro malou mechanizaci 

  Kresta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a přehledem současného stavu a vývoje motorů určených pro malou mechanizaci značky Honda. Dále se v práci nahlíží na základní technické parametry, provozní odlišnosti a různé druhy ...
 • Analýza nekonvenční technologie dělení materiálu. 

  Šimek, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je přehled současného poznání v oblasti nekonvenční technologie dělení materiálu. Důraz je kladen na stroje, nástroje, principy a parametry každé metody zvlášť a poté porovnání všech metod ...
 • Palivové články - alternativní zdroj elektrické energie 

  Peterka, Lubomír
  Práce se zabývá palivovými články, jejich principem činnosti a rozdělením. Dále je představena možnost využití zemního plynu jako paliva pro palivové články. V závěru jsou uvedeny hlavní výhody a nevýhody v porovnání s ...

Zobrazit další