Now showing items 1-20 of 333

 • Hydraulický tlumič v aktivním závěsu kola 

  Kala, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku spojenou s tlumením kmitů kola a utřídit tyto informace podle nejnovějších poznatků. Popsat jednotlivé principy používané pro tlumení kmitů kol osobních vozů a srovnat ...
 • Užití sférické geometrie v zeměpise a astronomii 

  Ležovič, Petr
  Obsahem této práce je definování základních pojmů a odvození hlavních vět sférické geometrie a jejich využití při práci se sférickým trojúhelníkem. Dále jsou zde uvedeny souřadnicové systémy, používané v zeměpise a astronomii, ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů malých motocyklů. 

  Peňáz, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje součastný stav konstrukčních řešení motorů malých motocyklů. Porevnává také výkonové a ekonomické parametry u těchto motorů. Práce pomocí grafů a tabulek znázorňuje sledované parametry. Tyto ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 108kW 

  Burýšek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým a konstrukčním návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru pro osobní automobil se zaměřením na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v podmínkách ke kterým je určen, ...
 • Analýza nekonvenční technologie dělení materiálu. 

  Šimek, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je přehled současného poznání v oblasti nekonvenční technologie dělení materiálu. Důraz je kladen na stroje, nástroje, principy a parametry každé metody zvlášť a poté porovnání všech metod ...
 • Moderní metody ohýbání plechů 

  Valčík, Jan
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství ukazuje na moderní metody v oblasti ohýbání plechů. Na základě literární studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika ...
 • Deskripce svislých soustružnických strojů 

  Nováková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí a rozdělením svislých soustružnických strojů. Celý text je uspořádán do několika na sebe navazujících kapitol. V úvodu této práce je pojednáno o historii a podstatě soustružení. ...
 • Způsoby odstraňování perzistentních látek (dioxinů) 

  Ferdan, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem dioxinů při energetickém využití odpadů ve spalovně komunálních odpadů a technologiemi pro jejich odstraňování. V první části je obecně pojednáno o charakteristice dioxinů, vlivu na životní ...
 • Aplikace řezných materiálů a jejich využití ve strojírenském průmyslu 

  Lojda, Jiří
  Bakalářská práce je průřezově zaměřena na popis řezných materiálů v širokém spektru strojírenského průmyslu. Cílem práce je komplexní rozbor a charakteristika řezných materiálů se zohledněním na nejnovější poznatky a ...
 • Aktivní tlumič výfuku spalovacího motoru. 

  Hurt, Libor
  Předmětem této práce jsou aktivní tlumiče výfuku spalovacího motoru. Práce je zaměřena na popis funkce takových to tlumičů a na jednotlivá technická provedení včetně systémů, velice se blížících těm aktivním. Dále práce ...
 • Sací potrubí s variabilní délkou 

  Vojkůvka, František
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše o problematice sacího potrubí s variabilní délkou. Úvod práce je věnován systému sání zážehových motorů a popisu jednotlivých prvků sání. Dále je rozebrán vliv sacího potrubí ...
 • Deskripce různých druhů převodovek HARMONIC-DRIVE 

  Brus, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši, popisující různé druhy harmonických převodovek. Rešerše se zabývá popisem vlastností a možností aplikace jednotlivých druhů harmonických převodovek, včetně pracovních charakteristik ...
 • Řešení parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce je prehledovým textem, který se zabývá rešením parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou, tj. metodou, kdy rešení (pocátecne) okrajové úlohy hledáme ve tvaru nekonecné Fourierovy rady. Klícovým krokem ...
 • Počítačové simulace v oblasti bezpečnosti vozidel 

  Krkoška, Kamil
  Cílem této práce je zpracovat ucelený přehled současného stavu v oblasti bezpečnosti automobilů, konkrétních postupů a dosažených výsledků v této oblasti. Jsou zde stručně popsány konstrukční řešení pro zvýšení aktivní a ...
 • Interní audit v malé organizaci. 

  Obůrka, Miloš
  Účelem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma interní audit v malé organizaci a z takto provedeného průzkumu vyvodit vlastní závěry. Obsahuje seznámení s průběhem auditů se zaměřením na interní ...
 • Ojnice čtyřdobého vznětového motoru pro užitkový automobil 

  Židek, Lukáš
  Stručný přehled řešené problematiky, trendy a nové technologie. Zpracování základních rozměrů a uspořádaní motoru a jeho využití. Návrh rozměrů ojnice a její konstrukční řešení s ohledem na pevnost, funkční vlastnosti, ...
 • Technologie plošného tváření v hromadné výrobě 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341 předkládá literární studii problematiky technologie stříhání plošného a objemového materiálu. Tato práce je zaměřena na obecné rozdělení a stručný popis jednotlivých ...
 • Zásobování energiemi v potravinářském podniku 

  Hrubý, Vojtěch
  Větrání, ventilace, klimatizování a vytápění sloužící k udržování stanovených podmínek, tj. teploty, vlhkosti a hygienických požadavků na čistotu vzduchu výrobních a jiných prostorách sebou přináší různé složité procesy ...
 • Ukončení životnosti pneumatik 

  Poul, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je popis likvidace pneumatik. S tím souvisí zjištění počtu vyřazovaných pneumatik, možnost a způsobů recyklace a jejich zhodnocení. Součástí je také argumentace o možnosti dalšího využití ...
 • Tepelné čerpadlo 

  Tárnok, Gábor
  Závěrečná bakalářská práce je věnovaná problematice TČ se zvláštním zřetelem na využiti Stirlingova cyklu a Vuilleumierovi koncepce.