Poslední příspěvky

 • Technologie CNC frézování 

  Vondrák, Jan
  Rozbor obecných možností na frézovacích strojích, rozbor možností při programování v dílensky orientovaném frézování v systému Sinumerik 840D ShopMill. Návrh variant technologie výroby, včetně vytvoření NC programů součásti ...
 • Návrh řízení všesměrového mobilního robotu O3-X 

  Olša, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh řízení robotu se třemi všesměrovými koly. Model řízení je navržen pro všesměrovou platformu robotu poháněnou motory od firmy Maxon s inteligentní řídící jednotkou EPOS. Návrh řízeni ...
 • Stend pro analýzu přístroje k mazání okolků kolejových vozidel 

  Štěnička, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí experimentálního měřícího stendu. Tento stend bude sloužit k výzkumu zaměřenému na optimalizaci mazání okolků kolejových vozidel. Konstrukce zařízení vychází ze systému pro mazání okolků ...
 • Čištění spalin v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Ferdan, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá termickým zpracováním biomasy a snižováním emisí, které při tomto procesu vznikají. V první části je nastíněna problematika spalování biomasy a popsány technologie pro snižování emisí, především ...
 • Simulace chlazení skříně turbodmychadla 

  Zahradský, Vít
  Cílem diplomové práce bylo simulovat proudění chladící kapaliny ložiskovou skříní turbodmychadla a porovnat důsledky chlazení tří různých geometrií. Výstupem bylo porovnání teplot v geometrii ložiskové skříně a zjištění ...
 • Připojení vyvrtávacích hlav s CNC řízenou U-osou na horizontálních centrech Tajmac-ZPS 

  Nohál, Libor
  Předmětem této diplomové práce je návrh zařízení pro automatické připojení vyvrtávacích CNC řízených hlav s U-osou na horizontálních obráběcích centrech firmy Tajmac-ZPS. A v závěru práce je provedena modální analýza pro ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Radoš, Pavel
  Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového mísiče pro mísení jílů, vápna, cementu a elektrárenských popílků s vodou pro dodávané množství 18 t/hod. Úvodní část popisuje problematiku mísení a mísičů při přípravě ...
 • Analýza a modifikace tenkých vrstev pomocí iontových svazků 

  Jonner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a modifikací tenkých vrstev pomocí iontových svazků. První část diplomové práce nabízí úvod do teorie interakce iontů s pevnou látkou. Druhá část diplomové práce se věnuje hmotnostní ...
 • Výrobní aplikace KAIZEN 

  Novák, Jaroslav
  Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý ...
 • Návrh podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. 

  Musil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. Práce obsahuje popis problematiky technologických postupů, hřídelových součástí a podpůrných aplikací ...
 • Statistická klasifikace pomocí zobecněných lineárních modelů. 

  Sladká, Vladimíra
  Cílem této diplomové práce je zavést teorii zobecněných lineárních modelů, speciálně pak probitový a logitový model. Tyto jsou zejména používány pro zpracování medicínských dat. V našem konkrétním případě jsou zmíněné ...
 • Hodnocení efektivity využití odpadů k výrobě energie 

  Klimek, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivity využití komunálních odpadů k výrobě energie. Na základě legislativy platné v EU je shrnuta metodika hodnocení zařízení jako energetické využívání odpadů. V práci ...
 • Výroba vodíku z biomasy 

  Ožana, Ferdinand
  Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, jeho využití v průmyslu a ekonomiku. Větší pozornost se věnuje současným možnostem výroby, kde jsou popsány jednotlivé procesy výroby. Další část se zabývá procesem anaerobní ...
 • Automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP 

  Koutecký, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je automatizace fotogrammetrického měřícího systému TRITOP. Rešeršní část práce obsahuje rozdělení digitalizačních metod a jejich popis. Dále popisuje funkci fotogrammetrického systému TRITOP. ...
 • Alternativní pohon zdvihového mechanismu nízkozdvižného vozíku 

  Korčián, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení náhrady stávajícího hydraulického pohonu zdvihu pro nízkozdvižné vozíky za zcela elektrický. Cílem je navrhnout nejoptimálnější náhradu vzhledem k zachování stávajících ...
 • Analýza vzniku sloučenin fosforu při procesech tepelného zpracování 

  Skoumalová, Zuzana
  Během vysokotlakých únavových zkoušek docházelo k opakovanému porušování tělesa vysokotlakého čerpadla CP3, které je součástí vstřikovacího systému Common Rail. Porušení může být způsobeno segregací fosforu z čistících ...
 • Bioetanol pro pohon automobilu 

  Smeták, Pavel
  Náplň své diplomové práce jsem zaměřil na zjišťování vlastností a využitelnosti nově se rodícího paliva pro automobilové využití. Jedná se o bioetanol, který lze vyrábět z obnovitelných zdrojů. Stěžejní částí této práce ...
 • Akcelerované zkoušky kulového kloubu vozidla 

  Sýkora, Bohumír
  Cílem této diplomové práce je návrh a vypracování akcelerované zkoušky životnosti kulového kloubu ve spolupráci s firmou TRW-DAS a.s. Diplomová práce obsahuje rešerši problematiky akcelerovaných zkoušek životnosti, se ...
 • Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením 

  Sklenář, Luděk
  SKLENÁŘ Luděk: Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby drážkovaného náboje objemovým ...
 • Poslední stupeň parní turbiny 

  Šabacký, Filip
  Diplomová práce se zabývá předběžným výpočtem parní kondenzační turbíny na středním průměru lopatkování. Regulační stupeň je řešen jako A-kolo rovnotlaký stupeň. Mnohastupňové lopatkování je řešeno jako přetlakový stupeň ...

Zobrazit další