Poslední příspěvky

 • Realizace vybraných výpočtů pomocí grafických karet 

  Schreiber, Petr
  Práce pojednává o současných možnostech využití grafického hardware jakožto platformy pro provádění paralelních výpočtů. Text se zaměřuje na novou technologii OpenCL, která umožňuje pomocí stejného vysokoúrovňového kódu ...
 • Design defibrilátoru 

  Pokorný, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá designem defibrilátoru. Jedná se o lékařský přístroj pro obnovu správného srdečního rytmu. Návrh respektuje současnou produkci, ale měl by upoutat vlastním pojetím. Samotné řešení spočívá v ...
 • Řízená krystalizace odlitků z hliníkových slitin ve skořepinových formách 

  Mašková, Lenka
  Cílem této práce je ověření možnosti ovlivnění krystalizace hliníkových slitin odlévaných ve skořepinových formách, a docílit tak usměrněného tuhnutí. Za tímto účelem bylo potřeba navrhnout a sestrojit chladící zařízení. ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitků ze slitin hliníku 

  Nováková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řešením nejzávažnějších vnitřních vad odlitků ze slitin hliníku litých do pískových forem ve společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Řešení problematiky obsahuje popis problémových ...
 • Převedení výroby litiny z kuplovny na indukční pec 

  Sedláková, Jitka
  Předmětem této práce je ověřit možnost řízení pevnosti litiny pomoci obsahu zbytkového hořčíku a metodicky zjistit, zda je možné tuto technologii použít v provozu slévárny. Dále je předmětem zjistit ekonomickou stránku ...
 • Nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. 

  Svoboda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního obrábění s důrazem na aplikaci principu elektroerozivního úběru materiálu na elektroerozivních drátových řezačkách. Stěžejní část práce je zaměřena na elektroerozivní ...
 • Analýza a kvantifikace přesnosti brousicího procesu 

  Brožina, Jiří
  Vypracovaná studie je zaměřena na Analýzu a kvantifikaci parametrů přesnosti brousicího procesu. V rámci studie je identifikován brousicí proces, technologické vlivy a parametry přesnosti broušených ploch. V závěrečné části ...
 • Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

  Richter, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu selhání lidského činitele montážní linky firmy Hella Autotechnik, s.r.o. v Mohelnici. Tato analýza bude provedena pomocí několika metod. Nejprve bude použita metoda pro odhad ...
 • Modul pro řízení DC motorů 

  Fojt, Bohumil
  Předmětem této diplomové práce je polohové řízení stejnosměrného motoru s vlastní navrženou elektronikou. Hlavním cílem diplomové práce bylo seznámit se s principem řízení stejnosměrných motorů. Dalším cílem bylo seznámení ...
 • Vývoj elektroniky pro řízení trakce experimentálního vozidla 

  Vejlupek, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací palubní elektroniky experimentálního vozidla Car4, dále pak základní programovou výbavou řídicí jednotky a Hardware In the Loop simulačním ověřením funkčnosti řídicí jednotky.
 • Ekologické vytápění 

  Čekanová, Adéla
  Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...
 • Dynamické vlastnosti rotoru kmitajícího v tekutině 

  Chlud, Michal
  Tato práce se zabývá dynamickými vlastnostmi rotoru vírové turbíny. Primárně je studován vliv snížení vlastních frekvencí rotoru v důsledku interakce s vodním prostředím, a to pro různé úrovně ponoření rotoru do kapaliny. ...
 • Spolehlivostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy 

  Málek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá pravděpodobností porušení keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy při zkouškách dle normy ISO 7206-5. V první části je provedena napjatostní analýza pomocí metody konečných prvků v ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Stejskal, Jiří
  Obsahem této práce je numerická simulace dvoudimenzionálního proudění nestlačitelné vazké kapaliny. Uvažujeme rotující elipsu soustředně umístěnou v kružnici. Prostor mezi elipsou a kružnicí je vyplněn kapalinou. Cílem je ...
 • Automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP 

  Koutecký, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je automatizace fotogrammetrického měřícího systému TRITOP. Rešeršní část práce obsahuje rozdělení digitalizačních metod a jejich popis. Dále popisuje funkci fotogrammetrického systému TRITOP. ...
 • Vertikální česle 

  Kovář, Pavel
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh vertikálních česlí s lisem shrabků pro typovou šachtu 501 hloubky 3200 milimetrů. Součástí šachetního systému je atypické dno se dvěma přítoky a jedním odtokem odpadní vody. Těmto ...
 • Software pro ovládání programovatelných regulátorů s webovým rozhraním 

  Matějka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením software, který umožní přístup a ovládání programovatelných regulátorů přes webové rozhraní. Software je postaven na architektuře klient-server, přenos dat mezi serverem a klientem ...
 • Počítačem generované hologramy 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce se pojednává o problematice počítačem generovaných difrakčních struktur, resp. počítačem generovaných hologramů. Vycházíme ze základních principů klasické holografie a v jejich kontextu definujeme syntetickou holografii. ...
 • Manipulace a materiálový tok ve výrobě ocelových konstrukcí 

  Šíp, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o materiálovém toku ve výrobě, v návaznosti na rozmístění pracovišť a manipulační prostředky. Na základě teoretických poznatků porovnává různé metody analýzy a zpracovává je ve výpočtové ...
 • Optimalizace tvaru háků v pecích petrochemického průmyslu 

  Horsák, Libor
  Diplomová práce, „Optimalizace tvaru háku v pecích petrochemického průmyslu“, popisuje postup a prostředky, jež vedou k vhodnějšímu tvaru háků v rozličných případech. Práce zároveň popisuje různá úskalí, která je nutná u ...

Zobrazit další