Now showing items 271-290 of 483

 • Parametrické zkoušky plazmové svařování kořene svaru 

  Záškoda, David
  Předmětem této diplomové práce je posoudit vhodnost nového postupu svařování kořenů svarových spojů u rotorů parních turbín plazmovým paprskem. Nově navržená metoda využívá kombinace svařování kořene svaru plazmou s metodou ...
 • Parní kotel na spalování kontaminovaného dřeva 

  Mazal, Lubomir
  Hrozba vyčerpání zásob fosilních paliv je hnací silou diverzifikovat zdroje energie nejen v České republice potažmo v Evropské unii, ale i celém světě. Jedním z těchto možných zdrojů jsou právě biomasové kotle. Díky vládní ...
 • Parní kotel na spalování lihovarských výpalků 50t/h. 

  Plot, Rostislav
  Tato diplomová práce se věnuje výpočtu kotle na lihovarské výpalky. V dnešní době, kdy dochází zásoby fosilních paliv se právě biomasa jeví jako adekvátní náhrada. Velkou výhodou kotlů spalující biomasu je malé množství ...
 • Parní turbina 

  Morávek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnými zásadami pro projektování a přípravnou projektovou prací pro zpracování nabídky malé průmyslové nebo teplárenské protitlakové nebo kondenzační parní turbíny, strojovny pro dodávané ...
 • Parní turbina 

  Vališ, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh točivé redukce pro zadané vstupní parametry, která je paralelně zapojena s redukční stanicí. Dále se v této práci zabývám termodynamickým výpočtem stupně a výpočtem vybraných uzlů turbíny, ...
 • Pasivace hliníku a hliníkových slitin v pasivačních lázních bez sloučenin Cr6+ 

  Macháč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti ochranných konverzních povlaků vzniklých pasivací kovů a jejich slitin v přípravcích bez sloučenin chromu. V teoretické části je nejdříve přiblížena problematika ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor 

  Parchański, Martin
  Cílem této práce je návrh uspořádání řadového pětiválcového vznětového motoru se zadanými parametry, návrh uspořádání klikového mechanismu, návrh vyvážení odstředivých a setrvačných momentů a výpočet torzních kmitů. ...
 • Planetová převodovka pohonu desky karuselu poháněná direct-drive motorem. 

  Žila, Slavomil
  Hlavním tématem této práce je analýza, návrh a konstrukce planetové převodovky pro pohon stolu karuselu. Teoretická část práce popisuje základní vlastnosti a pojmy planetových převodovek a momentových motorů. V dalším ...
 • Plánování cesty neholonomního mobilního robotu 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí vybraných algoritmů. Konkrétně se jedná o metody: RRT (Rapidly-Exploring Random Trees), IGPPR (The Intelligent Global Path Planner With Replanning) a ISSD (Incorporating ...
 • Počítačem generované hologramy 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce se pojednává o problematice počítačem generovaných difrakčních struktur, resp. počítačem generovaných hologramů. Vycházíme ze základních principů klasické holografie a v jejich kontextu definujeme syntetickou holografii. ...
 • Počítačová aplikace pro podporu obchodní činnosti firmy 

  Skoták, Leo
  Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající situaci v oblasti řešení internetových obchodů a navrhnout a implementovat vlastní aplikaci, která bude řešit administraci zákazníku a produktů firmy zabývající se prodejem ...
 • Podavač palet svislého obráběcího centra. 

  Krenželok, Andrzej
  Předmětem této diplomové práce je návrh konstrukčního řešení přenašeče palet svislého obráběcího centra. Přenašeč slouží k manipulaci s technologickými paletami mezi odkládacími místy obráběcích center a zásobníkem palet. ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtu manipulačního zařízení určeného k přepravě vrtulníku BELL mezi hangárem a letištní plochou. V první části práce je uveden rozbor možných mechanismů použitelných k manipulaci ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Kukla, Antonín
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat pojezdové a zvedací zařízení pro přemisťování vrtulníku BELL s lyžinami. Manipulační zařízení slouží k transportu vrtulníku mezi letištní plochou a hangárem. ...
 • Polohovací zařízení radaru 

  Černohous, Josef
  Diplomová práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti elektromagnetických vln, historií, vývojem a rozdělením radiolokátorů, druhy radarových antén a rozdělením nosných konstrukcí radiolokátorů. V druhé části ...
 • Polohová regulace motoru pomocí 8bit uP 

  Janda, Petr
  Práce se zabývá polohovým řízením DC motoru Icla D065 firmy SIG Positec Automation GmbH pomocí sběrnice CAN a protokolu CANopen. Jednotlivé části popisují obecné principy a standardy sběrnice CAN a mezinárodně normovaného ...
 • Polykrystalická keramika transparentní pro viditelné a infračervené vlnové délky 

  Veselý, Jan
  Tato práce se zabývá přípravou průhledných keramických plátů vyrobených ze sub-µm prášku oxidu hlinitého. Zhutnělá keramická tělesa jsou připraveny ultrafialovým (UV) vytvrzováním UV vytvrzovací pryskyřice obsahující ...
 • Poslední stupeň parní turbiny 

  Šabacký, Filip
  Diplomová práce se zabývá předběžným výpočtem parní kondenzační turbíny na středním průměru lopatkování. Regulační stupeň je řešen jako A-kolo rovnotlaký stupeň. Mnohastupňové lopatkování je řešeno jako přetlakový stupeň ...
 • Posouzení bezpečnosti průmyslového komplexu. 

  Vlček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení bezpečnosti průmyslového komplexu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá základními informacemi o posuzovaném průmyslovém komplexu a nebezpečných ...