Now showing items 306-325 of 483

 • Racionalizace výroby el. generátorů v TES Vsetín a.s. 

  Kašpar, Ladislav
  Cílem této práce je výrazná racionalizace výroby kostry generátoru TES 472. Při zpracování této práce byly vyhodnoceny nedostatky současného stavu a navrženy možné směry řešení. Na základě analýzy předností a nedostatků ...
 • Racionalizace výroby součásti v podniku Česká zbrojovka a.s. 

  Nevařil, Jindřich
  Práce se zabývá změnou výrobní technologie součásti. Nahrazuje technologii obrábění na konvenčních strojích technologií CNC obrábění využitím CAD/CAM aplikace.
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...
 • Rám kabiny hydraulického výtahu 

  Šmotlák, Juraj
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom rámu výťahu s nosnosťou 1600kg a výpočtom vzdialenosti medzi kotvami vodítok. Rýchlosť výťahu je 0,48 m/s. Súčasťou je analýza rámu pomocou metódy konečných prvkov v programe I-DEAS.
 • Rám kabiny výtahu 

  Vosika, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lanového trakčního výtahu pro nosnost 1600 kg. Výpočet ukotvení vodítek určených pro tuto konstrukci a jejich pevnostní kontrola. Analýza rámu metodou konečných prvků. ...
 • Rám návěsu NCH39 pro přepravu dříví 

  Burýšek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu automobilového návěsu na dříví. Hlavní částí této práce je pevnostní kontrola nosného rámu. Dále navržení vhodných konstrukčních úprav a jejich přepočet stavu napjatosti. Pevnostní ...
 • Rám přívěsu Pillar pro přepravu betonových sloupů 

  Urban, Jiří
  Cílem této diplomové práce je rozbor konstrukce zařízení pro převoz betonových sloupů Pillar. Hlavní zkoumanou částí je rámová konstrukce. K výpočtu zátěžových stavů je použit systém počítačové dynamiky těles, kde je ...
 • Rám přívěsu Variant pro přepravu kabelových cívek 

  Buchta, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá rámem vozíku VARIANT 252. Hlavní náplní je rozbor zátěžných stavů, stanovení hodnot pro zátěžné stavy. Pevnostní kontrola rámu pomocí metody konečných prvků a následné jednotlivé úpravy rámu na ...
 • Realizace edukačních úloh na experimentální stanici pro testování spalovacích motorů 

  Novák, Michal
  Cílem této diplomové práce je příprava experimentů s využitím stanice pro testování čtyřdobého zážehového spalovacího motoru a vytvoření úloh pro cvičení předmětu Konstruování strojů - mechanismy (6KM). Diplomová práce ...
 • Realizace edukačních úloh na experimentálních stanicích pro kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukových úloh na zařízeních simulujících kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. Úlohy jsou, pro lepší pochopení problematiky, doplněny o úlohu měření viskozity. Byly navrženy ...
 • Realizace vybraných výpočtů pomocí grafických karet 

  Schreiber, Petr
  Práce pojednává o současných možnostech využití grafického hardware jakožto platformy pro provádění paralelních výpočtů. Text se zaměřuje na novou technologii OpenCL, která umožňuje pomocí stejného vysokoúrovňového kódu ...
 • Realizace zařízení pro měření rozptylu elektromagnetického záření ve struktuře solárních článků 

  Brilla, Pavol
  Táto práca sa zaoberá princípom, konštrukčným návrhom a realizáciou originálneho zariadenia pre meranie rozptylu elektromagnetického žiarenia v štruktúre solárnych článkov. Nadväzuje na výsledky predchádzajúceho projektu ...
 • Redukce NOx ve spalinách 

  Rumánek, Tomáš
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na čištění odpadních plynů prostřednictvím látkového rukávce nebo keramické svíčky, kde nanesený ...
 • Regálový zakladač pro ukládání palet v automatickém skladu 

  Javůrek, František
  Cílem předložené práce byl návrh nové typové řady regálových zakladačů v rozmezí od 8 do 36 m pracujících v plně automatizovaných skladech. Použitím plně automatizovaných skladů již odpadá jakýkoli lidský zásah do uspořádání ...
 • Registrace obrazů pomocí fázové korelace 

  Druckmüllerová, Hana
  Tato práce se zabývá použitím fázové korelace k určení vzájemné rotace, změny měřítka a posunu mezi digitálními obrazy. Fázová korelace je založena na Fourierově transformaci, proto je popsána Fourierova transformace funkcí ...
 • Roštový kotel na spalování dřeva 

  Jakeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle na spalování nekontaminovaného dřeva. Pro zadané parametry byly provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. V další části byla provedena tepelná bilance ...
 • Roštový kotel na spalování peletek 

  Zekič, Daniel
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací výparnými plochami na spalování peletek. Zadané parametry: 450°C; 5,2 MPa; 30t/h. Postup řešení: stechiometrické výpočty, tepelná bilance, výpočet ...
 • Rozbor ekonomických a provozních požadavků na nový vlečný letoun pro AeČR 

  Titz, Tomáš
  Cílem diplomové práce je provést analýzu složení současného letového parku vlečných letounů, které jsou používány v aeroklubech v České republice. V rámci této analýzy dále provést srovnání domácích typů s používanými ...
 • Řešení dynamiky vyvažovací jednotky vznětového řadového čtyřválcového motoru 

  Dítě, Jan
  Zadáním této diplomové práce je vytvoření 3D modelu vyvažovací hřídele a dynamického modelu vyvažovací hřídele a jehlových nebo kluzných ložisek. Z výsledků dynamických analýz v MBS (Multi-Body-System) rozhodnout, který ...
 • Řešení pohonu vačkového hřídele pomocí ozubených kol 

  Barvík, Rostislav
  Pro rozměry pohonu vačkového hřídele motoru Zetor, který je řešený pomocí převodu ozubených kol se šikmým ozubením bude vytvořen dynamický model v MBS (multi body system) a provedou se příslušné analýzy. Vytvoří se model ...