Now showing items 335-354 of 483

 • Samonasávací čerpadlo 

  Kusý, Jan
  Cílem této diplomové práce je rozbor a popis principů samonasávacích čerpadel, popis fyzikálních dějů umožňujících samonasávání a na těchto základech navrhnout konstrukční zlepšení pro vybraný druh čerpadla.
 • Sestavení technologie součásti "skříň bezpřevodového výtahového stroje" pro TPV sériové výroby. 

  Bílek, Josef
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku sestavení technologie výroby skříně bezpřevodového výtahového stroje pro sériovou výrobu. Obsahuje konstrukčně technologický rozbor skříně, návrh dvou materiálů polotovaru – ...
 • Simulace chlazení skříně turbodmychadla 

  Zahradský, Vít
  Cílem diplomové práce bylo simulovat proudění chladící kapaliny ložiskovou skříní turbodmychadla a porovnat důsledky chlazení tří různých geometrií. Výstupem bylo porovnání teplot v geometrii ložiskové skříně a zjištění ...
 • Simulace průběhu řezné síly při obvodovém frézování válcovou frézou s přímými zuby. 

  Zemčík, Tomáš
  Cílem této práce je provést simulaci průběhu řezných sil při frézování válcovou frézou. Úvodní část práce je věnována technologii frézování, nástrojům pro frézování a řezným materiálům. Další část práce je zaměřena na ...
 • Simulace silového zatížení rozváděcího VNT mechanismu turbodmychadla 

  Cetkovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přeplňováním turbodmychadly se zaměřením na způsoby jejich regulace. Cílem práce je sestrojení CFD simulace pro turbodmychadlo s rozváděcím VNT mechanismem při daných polohách. Simulace vychází ...
 • Simulace stripování kyselých vod v rafinérském provozu 

  Niesner, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků simulačních programů ProMax a PRO/II, pomocí nichž byly vytvořeny dva modely jednotky stripování kyselých vod dle zadaného projektu firmy CBI Lummus s.r.o. Práce rovněž ...
 • Simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 a analýza opatření na jejich snížení 

  Bartoník, Adam
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 v areálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a návrh opatření na jejich snížení. Na základě simulace stávajícího ...
 • Simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků 

  Abraham, Martin
  Tato práce se zaměřuje na simulaci vstřelování pískových směsí do jaderníků. Strojní výroba jader je dnes běžnou součástí v jakékoli slévárně. Avšak nelze nikdy předpovědět, jestli se jádro podaří vyrobit hned na poprvé. ...
 • Slinování pokročilých keramických materiálů 

  Průdek, Miloš
  V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Dembek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitků ze slitin hliníku 

  Nováková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řešením nejzávažnějších vnitřních vad odlitků ze slitin hliníku litých do pískových forem ve společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Řešení problematiky obsahuje popis problémových ...
 • Snížení šrotace u ZR projektů 

  Urbanová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá snížením šrotace u zero rework projektů. To jsou projekty, kde nejsou povoleny žádné opravy na určitých komponentách. Tím pádem se z každého takto postiženého výrobku stává šrot. To zvyšuje ...
 • Software pro ovládání programovatelných regulátorů s webovým rozhraním 

  Matějka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením software, který umožní přístup a ovládání programovatelných regulátorů přes webové rozhraní. Software je postaven na architektuře klient-server, přenos dat mezi serverem a klientem ...
 • Spalné teplo čistírenských kalů 

  Mikluš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování kalů z čistíren odpadních vod, cílem je vytvoření vzorce pro výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze zadaného chemického rozboru. Práce je rozdělena do dvou základních ...
 • Spojité matematické modely dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  V této práci se zaměříme na popis nejčastějších modelů popisujících vývoj populací a následně provedeme numerické experimenty v prostředí MATLAB, které nám potvrdí správnost teoreticky odvozených výsledků. Modely jsou ...
 • Spolehlivostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy 

  Málek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá pravděpodobností porušení keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy při zkouškách dle normy ISO 7206-5. V první části je provedena napjatostní analýza pomocí metody konečných prvků v ...
 • Srovnání energetických oběhů z pohledu jejich celkové účinnosti 

  Houdek, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy. Jejím hlavním cílem je porovnat navrhované tepelné oběhy z hlediska elektrické a celkové účinnosti a ekonomické efektivnosti. V úvodu ...
 • Srovnání kvantitativního měření ocelových standardů dvoupulzní a jednopulzní LIBS 

  Pořízka, Pavel
  V této diplomové práci je diskutován rozdíl mezi jednopulzní (Single Pulse) a dvoupulzní (Double Pulse) metodou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS). Je zde pojednáno o časovém vývoji parametrů (hustota ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Chmatil, Ľuboš
  Předložená práce obsahuje teoretickou část, která podrobněji vysvětluje problematiku odstředivých čerpadel, charakteristiky odstředivých čerpadel a stabilitu Y(Q) charakteristiky, způsoby a podmínky stabilizace charakteristiky ...
 • Stanoveni kavitace na ventilu z poklesu průtočnosti a z vysokofrekvenčních pulsací tlaku. 

  Šebek, Miloš
  Problematika této diplomové práce řeší vysokofrekvenční pulsace tlaku způsobené kavitujícími hydraulickými součástmi (v tomto případě trysky a ventilu). V prvním měření na trysce nebyl do tratě umístěn vysokofrekvenční ...