Now showing items 414-433 of 483

 • Variabilní geometrie sacích a výfukových portů Wankelova motoru 

  Krejčí, Tomáš
  Cílem této práce je návrh základních parametrů výkonného Wankelova motoru a na základě vypočtených údajů návrh komorové bočnice tak, aby umožňovala variabilní změnu geometrie sacích a výfukových portů. Následně pak provedení ...
 • Verifikace deformace strojního dílu 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá srovnávací deformační analýzou součásti pomocí metody konečných prvků (MKP) a měření optickým systémem Pontos. Jako součást byl použit reflektor Volkswagenu Polo. Předmětem srovnání byly hodnoty ...
 • Vertikální česle 

  Kovář, Pavel
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh vertikálních česlí s lisem shrabků pro typovou šachtu 501 hloubky 3200 milimetrů. Součástí šachetního systému je atypické dno se dvěma přítoky a jedním odtokem odpadní vody. Těmto ...
 • Vibrace při obrábění kovů 

  Fiala, Zdeněk
  Práce ve své teoretické části uvádí matematický popis kmitání, způsoby vzniku chvění při obrábění a měření modálních parametrů obráběcího stroje. Praktická část obsahuje sestavení lobe diagramu stability pro poloautomatický ...
 • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

  Sismilich, Vladimír
  V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...
 • Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce 

  Říha, Stanislav
  Diplomová práce s názvem Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce je zaměřena na torzní kmitání klikového hřídele a možnosti, jak jej eliminovat. V první části diplomové práce je výpočet netlumených ...
 • Vícečlenné posádky dopravních letadel 

  Munk, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou činností viacčlenných posádok dopravných lietadiel, čo je známe pod pojmom Crew Resource Management (CRM). Prostredníctvom rozboru leteckých nehôd a ľudského faktora prináša ...
 • Vírové struktury s kavitujícím jádrem 

  Švaňhal, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje na kavitaci ve vírových strukturách, která se v praxi vyskytuje například v savkách Francisových turbín při neoptimálních průtocích, kde má podobu vírového copu. Byl proveden experiment na trati ...
 • Vlastnosti svarových spojů po žárovém zinkování 

  Vítek, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru 2303T002 předkládá studii svarových spojů po žárovém zinkování. Na základě literární studie se předpokládá, že zinkování ovlivňuje vlastnosti svarových ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na nedostatečně mazaný kontakt 

  Jordán, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat vliv cíleně modifikované topografie na nedostatečně mazaný kontakt. Experimentální ověření byla provedena na zařízení simulující kontakt ocelové kuličky a skleněného disku s ...
 • Vliv cílené modifikace třecích povrchů na součinitel tření u nekonformních povrchů 

  Pišťáček, Karel
  Diplomová práce se zabývá vlivem cílené modifikace topografie povrchu na součinitel tření u nekonformních povrchů. V rámci práce byly provedeny úpravy optického tribometru pro účely měření tření v kontaktu mezi kuličkou a ...
 • Vliv lidského činitele v provozu dopravních letounů 

  Pískatý, Slavomír
  Diplomová práce se zabývá problematikou lidského činitele v provozu civilních dopravních letounů. Zaměřuje se především na vyhodnocení druhu, původu a četnosti jednotlivých chyb v technice pilotáže letadel. Součástí práce ...
 • Vliv mazivostních přísad na snižování opotřebení třecích povrchů 

  Súkeník, Juraj
  Mazivostné prísady tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných mazív. V oblasti medzného mazania zohrávajú nezastupiteľnú úlohu mazivostné prísady nazývané polymérne modifikátory viskozity. Tie sú určené k zabezpečeniu dostatočnej ...
 • Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory 

  Konečný, Pavel
  Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory Tato diplomová práce zachycuje rozdíl mezi současně používanými materiály a amorfními plechy, sloužící jako jádra transformátorů. Testování zkušebních vzorků ...
 • Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové ...
 • Vliv rotace kol na aerodynamické charakteristiky vozu 

  Oslizlo, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na výpočtové posouzení vlivu nastavení okrajových podmínek v CFD softwaru na výsledné aerodynamické charakteristiky vozidla. Analýza proudění je provedena kolem vozidla s rotací a bez rotace kol ...
 • Vliv termické dezintegrace kalu na jeho další zpracování 

  Žerava, Zdeněk
  První část diplomové práce je věnována problematice produkce kalů, přehledně hodnotí nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující výběr způsobů nakládání s kaly a porovnání nakládání s ...
 • Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu 

  Zahradník, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem topografie třecího povrchu na kontaktní únavovou životnost. Tento vliv je zkoumán skrze testy na nově zrekonstruované stanici R-MAT, jejíž rekonstrukce a podrobný záznam o ní je součástí ...
 • Vliv vneseného tepla na vlastnosti a strukturu svarového spoje duplexní oceli. 

  Němec, Karel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie se zabývá zkoumáním vlivu vneseného tepla na vlastnosti a strukturu duplexní oceli jakosti 1.4462. Zkušební vzorky, na kterých byly provedeny ...
 • Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového ...