• Návrh plnicího systému motoru s uvažováním recirkulace výfukových plynů 

  Vojkůvka, František
  Cílem diplomové práce je optimalizace podtlakové funkce ejektoru s využitím počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Ejektor je vřazen do plnicího systému šestiválcového vznětového motoru pro zvýšení tlakového spádu systému ...
 • Bilanční model jednotky pro energetické využití biomasy 

  Tomšů, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením matematického modelu pro výpočet hmotnostních a energetických bilancí jednotky pro energetické využití biomasy v prostředí výpočtového software W2E a následným ověřením platnosti bilančního modelu ...
 • Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny. 

  Dohnal, Ivo
  Práce s názvem Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny je zadána firmou Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. . Simulace svařování je prováděna v programu SYSWELD. Použité svařované materiály jsou X22CrMoV12-1 ...
 • Membránový lis 

  Krčál, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh membránového lisu pro tváření termoplastů. Lis je rozdělen na dvě komory. První komora je určena pro tváření polotovaru na tvářecí teplotu a druhá komora je určena pro ohřev ...
 • Automatizace metody měření povrchových struktur reflexním digitálním holografickým mikroskopem. 

  Vacula, Daniel
  Reflexní digitální holografický mikroskop vyvinutý na ÚFI FSI VUT v Brně využívá principu mimoosové holografie s časově a prostorově nekoherentním osvětlením. Mikroskop umožňuje rekonstrukci nejen obrazové amplitudy, ale ...
 • Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce 

  Říha, Stanislav
  Diplomová práce s názvem Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce je zaměřena na torzní kmitání klikového hřídele a možnosti, jak jej eliminovat. V první části diplomové práce je výpočet netlumených ...
 • Metodika modelování lepených spojů v automobilovém průmyslu 

  Hrádek, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování pevnostních lepených spojů používaných při simulacích bariérové zkoušky čelního OBD nárazu dle EuroNCAP. Cílem je navrhnout metodiku modelování lepených spojů, která by ...
 • Teoretický popis zobrazení digitálním holografickým mikroskopem 

  Slabá, Michala
  Diplomová práce se zabývá teorií zobrazení transmisním digitálním holografickým mikroskopem s částečně koherentním osvětlením. V práci je řešen vliv stavu prostorové a časové koherence osvětlení na vznik optických řezů. ...
 • Jaderná elektrárna je zelený zdroj energie 

  Hynčica, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá jadernou energetikou a jejím vlivem na životní prostředí. V práci je popsán aktuální stav energetiky v ČR, zvláště energetiky jaderné a její výhledy do budoucna. Práce se zabývá nakládáním s ...
 • Studium chování elastohydrodynamicky mazaných kontaktů strojních částí s nehladkými povrchy 

  Zapletal, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem softwarové aplikace pro výpočet kontaktního tlaku v elastohydrodynamicky mazaném kontaktu s účelem využití dat předem získané tloušťky mazacího filmu. Úvodní část obsahuje krátký přehled ...
 • Řešení pohonu vačkového hřídele pomocí ozubených kol 

  Barvík, Rostislav
  Pro rozměry pohonu vačkového hřídele motoru Zetor, který je řešený pomocí převodu ozubených kol se šikmým ozubením bude vytvořen dynamický model v MBS (multi body system) a provedou se příslušné analýzy. Vytvoří se model ...
 • Návrh zásobníku Pick-up pro těžké frézovací hlavy 

  Malík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout řešení dopravníku těžké NC frézovací hlavy, pro stroj vyráběný v ČKD Blansko typ SKD 63/70D. Pohyb spočívá v přesunu z parkovací polohy do polohy pod smykadlem, kde se hlava upíná. Řešení ...
 • Návrh řešení potrubní sítě procesní jednotky 

  Butek, Petr
  Projekt, vypracovaný v rámci magisterského studia, objasňuje problematiku návrhu potrubního systému procesní jednotky. Návrh průmyslového potrubí často bývá dosti rozsáhlý a komplikovaný úkol, který je ovlivněn řadou faktorů ...
 • Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému 

  Kubínová, Zuzana
  Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v ...
 • Analýza a kvantifikace přesnosti brousicího procesu 

  Brožina, Jiří
  Vypracovaná studie je zaměřena na Analýzu a kvantifikaci parametrů přesnosti brousicího procesu. V rámci studie je identifikován brousicí proces, technologické vlivy a parametry přesnosti broušených ploch. V závěrečné části ...
 • Technologický manipulátor udírny 

  Gajdušek, Jakub
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení technologického manipulátoru udírny, který slouží pro přesun vozíků s potravinami mezi udírenskou a zchlazovací komorou. Komory jsou spojeny v jedno zařízení. Je uvažováno s ...
 • Technologický projekt výroby rotačních součástí 

  Čvanda, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem výroby rotačních součástí, přesněji návrhem uspořádání části pracoviště lehké obrobny - soustružny ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Při návrhu pracoviště se vychází jak ...
 • Analýza možnosti užití III. a IV. generace jaderných reaktorů v ČR 

  Gajdzica, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností užití jaderných reaktorů III. a IV. generace v České republice. Úvodní část se zabývá základními principy jaderné energetiky a palivovým cyklem, který s problematikou úzce souvisí ...
 • Výroba krytu 

  Březina, Stanislav
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu M21-P oboru M-STM předkládá návrh technologie výroby krytu. Kryt bude vyroben z ocelového plechu 11 305.21. Na základě literární studie problematiky ...
 • Simulace silového zatížení rozváděcího VNT mechanismu turbodmychadla 

  Cetkovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přeplňováním turbodmychadly se zaměřením na způsoby jejich regulace. Cílem práce je sestrojení CFD simulace pro turbodmychadlo s rozváděcím VNT mechanismem při daných polohách. Simulace vychází ...