• Optimalizace procesu tepelného zpracování LKG legovaných niklem 

  Klimentová, Jiřina
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky vlivu tepelného zpracování na segregační procesy probíhající v matrici litiny s kuličkovým grafitem s odstupňovaným obsahem křemíku a niklu. Cílem práce je posouzení rozdílů ...
 • Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích 

  Stavinoha, Jakub
  Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická ...
 • Modální vlastnosti klikového ústrojí čtyřválcového traktorového motoru 

  Ehrenberger, Pavel
  Diplomová práce obsahuje z části souhrn obecných informací o torzním kmitání klikové hřídele. Hlavním úkolem je příprava pružného modelu klikové hřídele v MKP programu ANSYS a následný export do multi body systému ADAMS/Engine. ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na nedostatečně mazaný kontakt 

  Jordán, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat vliv cíleně modifikované topografie na nedostatečně mazaný kontakt. Experimentální ověření byla provedena na zařízení simulující kontakt ocelové kuličky a skleněného disku s ...
 • Konstrukční návrh manipulátoru motoru 

  Zvada, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem manipulátorů. Na základě z nich získaných informací je navrhnuto konstrukční řešení manipulátoru motoru. Navržený manipulátor bude sloužit k závěrečné kontrole klikových skříní ...
 • Rám kabiny výtahu 

  Vosika, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lanového trakčního výtahu pro nosnost 1600 kg. Výpočet ukotvení vodítek určených pro tuto konstrukci a jejich pevnostní kontrola. Analýza rámu metodou konečných prvků. ...
 • Testování řezivosti vybraných druhů PVD povlaků pro frézování. 

  Skrbek, Jan
  Cílem práce je popsat postup návrhu metodiky a realizace experimentu řezné zkoušky frézováním. Zadavatelem zkoušky je výrobce PVD povlaků. Požadavkům zadavatele odpovídá i volba parametrů zkoušky. V práci je popsána volba ...
 • Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu 

  Vodrážka, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce prostředku pro testování lokalizačních metod pro indoor navigaci. Jako vhodný prostředek pro testování byl navržen autonomní robot. Práce je rozdělena do tří částí. V první ...
 • Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů 

  Matoušek, Karel
  Prozkoumání problematiky a parametrů ohybu čtvercových dutých profilů. Zjištění deformace příčného průřezu. Zjištění použitelnosti nežíhaného materiálu pro konkrétní součást. Zjištění mechanických vlastností svarů a vliv ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Girman, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej turbíny v existujúcich teplárňach s protitlakovými turbínami. Podstata práce spočíva z termodynamického výpočtu regulačného stupňa a stupňovej časti turbíny. Podľa výsledkov ...
 • Bezpečnost lokálních počítačových sítí 

  Marek, Martin
  Diplomová práce se zabývá vybudováním bezpečnosti lokálních počítačových sítí. Hlavní část práce se zabývá řešením autorizace bezdrátových klientů proti RADIUS serveru a návrhem doménového kontroléru pomocí open-source ...
 • Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky 

  Kolář, Milan
  Diplomová práce řeší návrh jednoúčelového automatického zařízení pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu (DRV2). Teoretická část diplomové práce obsahuje vybrané poznatky z teorie a technologie ...
 • Svařování tenkostěnných trubek 

  Kelča, Daniel
  KELČA Daniel: Svařování tenkostěnných trubek Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-VTM (Výrobní technologie a průmyslový management) porovnává v praxi svařování tenkostěnných trubek systému Cats. Porovnávány ...
 • Mazání a návrh dynamicky zatížených kluzných ložisek kompresorů 

  Sikora, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu ložisek kompresoru. Za tímto účelem byl zakoupen speciální program JDynamic. Tento software poskytuje cenný přínos při navrhování kluzných ložisek a s tím spojených problémů. Programové ...
 • Technologické aspekty nástrojů pro obrábění dřeva 

  Brlica, Vlastimil
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů na obrábění dřeva. Jsou zde charakterizovány vlastnosti dřeva a řezných materiálů používajících ...
 • Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé diplomové práce na téma Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů je navrhnout funkční koncepci zadních dělených sklápěcích nájezdů pro přívěs na přepravu stavebních strojů s pásovým a kolovým podvozkem. ...
 • Studie systémové a procesní optimalizace servisního řízení 

  Prokeš, Viktor
  Diplomová práce je orientována na automobilový průmysl se zaměřením na domácího producenta vozidel Škoda Auto. Popisuje předmět podnikání ve jmenovaném subjektu a následně poukazuje na současný trend automobilového trhu v ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Přesné polohování pneumatických pohonů 

  Volf, Marek
  Práce se v úvodu zabývá stručným přehledem současné úlohy pneumatických pohonů. Dále je provedena rešerše v oblasti modelování a řízení pneumatických pohonů. Je zde uveden základní přehled termodynamických zákonu. Ty jsou ...
 • Technologie výroby součásti tvářením 

  Litochlebová, Soňa
  Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové ...