• Diagnostika systémů s lidským operátorem 

  Havlíková, Marie
  Disertační práce je tématicky zaměřená na systémy s lidským operátorem, který významnou měrou přispívá ke spolehlivosti a bezpečnosti tohoto systému. Teoretická část práce se zabývá činnostmi člověka a komunikací v systémech ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

  Gleissner, Filip
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...
 • Stirlingův termodynamický cyklus 

  Macháček, Jan
  Předkládaná práce se zabývá studií a analýzou vlastností Stirlingova termodynamického cyklu. Tedy cyklu, který se skládá ze dvou izochor a dvou izoterm. Je zde popsán princip funkce Stirlingova motoru, funkce všech jeho ...
 • Metoda fyzikálního modelování přechodových hran v obraze pro určení skutečné pozice obrysu předmětu 

  Kohoutek, Michal
  Disertační práce se zabývá návrhem nové originální metody fyzikálního modelování přechodových hran v obraze pro určení skutečné subpixelové pozice obrysu předmětu. Aplikační oblastí vyvinuté metody je oblast vysoce přesných ...
 • Tenkovrstvé elektrody pro elektrochromní prvky 

  Macalík, Michal
  Práce se zabývá depozicí vrstev pro elektrochromní prvek různými metodami. Transparentní elektricky vodivé vrstvy SnO2 byly deponovány pyrolytickým rozkladem peroxocíničitanového roztoku. Přidání peroxidu vodíku do výchozího ...
 • Zkoumání vlivu nepřesností v experimentální stimulaci u fMRI 

  Mikl, Michal
  Práce se zabývá zkoumáním vlivu nepřesností v provedení požadovaného úkolu (nepřesnost reakce na experimentální stimulaci) osobou, která podstupuje fMRI vyšetření. Práce je řešena v několika úrovních. Nejprve byl proveden ...
 • Analýza nelineárních jevů v ultrazvukové diagnostice 

  Čížek, Martin
  Modelová studie nelineárních jevů v ultrazvukové diagnostice je zaměřena na vývoj a experimentální ověření nových počítačových algoritmů pro numerické modelování ultrazvukového pole včetně nelineárních jevů při šíření uzv ...
 • Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN 

  Urban, Ferdinand
  Práce se zabývá studiem procesů probíhajících při zhášení silnoproudého oblouku ve zhášecí komoře jističe. Je zaměřena na výpočet dynamiky tekutin a teplotního pole v okolí elektrického oblouku. V práci je dále popsán vliv ...
 • KALIBRACE ULTRAZVUKOVÉHO PRŮZVUČNÉHO SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE 

  Filipík, Adam
  Tato dizertace je zaměřena na medicínskou zobrazovací modalitu – ultrazvukovou počítačovou tomografii – a algoritmy zlepšující kvalitu zobrazení, zejména kalibraci USCT přístroje. USCT je novou modalitou kombinující ...
 • Analýza koaxiálních a jednovodičových nehomogenních struktur v časové oblasti 

  Štverka, Dalibor
  Práce se zabývá vedenými impulzními elektromagnetickými (EM) vlnami po vodiči. Zásadním přínosem práce je originální konstrukce izolační průchodky pro dosažení maxima přijaté vlny (echa) díky využití numerických simulací, ...
 • Měření fyzikálních veličin na rotujících částech 

  Štorek, Pavel
  Práce je věnována bezkontaktnímu měření malých vzdáleností na rotujíích částech elektrickcých strojů. Zvláště je pak věnována pozornost sledování tvarových úchylek komutátoru a kroužku elektrických strojů. Pro sledování ...
 • Adaptivní regulátory s prvky umělé inteligence 

  Šulová, Markéta
  Cílem dizertace je zlepšit kvalitu řízení adaptivních systémů s průběžnou identifikací. Práce se zaměřuje především na problematickou identifikační část, která představuje slabé místo celého adaptivního systému. Paradoxně ...
 • McKibbenův pneumatický sval - modelování a použití v hmatovém rozhraní 

  Kopečný, Lukáš
  Práce popisuje vlastnosti McKibbenova pneumatického svalu a představuje dosavadní stav jeho matematického modelu, který rozšiřuje především v oblasti termodynamiky. Nový termodynamický model vychází z metody použité doposud ...
 • Optimalizace procesu kontaktování CMOS čipů pro vyšší proudové zatížení 

  Novotný, Marek
  Práce se zabývá výzkumem kontaktování polovodičových čipů se zaměřením na vyšší proudy až do 10A. Podrobně je rozebrána problematika drátkového propojení čipů (wirebonding). První část práce se věnuje modelování a simulaci ...
 • Obvody s proudovou zpětnou vazbou pro zpracování analogových signálů 

  Stehlík, Jiří
  Předkládaná dizertační práce se zabývá návrhem nových základních bloků využitelných v oblasti analogového zpracování signálu se zaměřením na zpracování signálů ze senzorů. Univerzálnost těchto obvodů najde uplatnění v ...
 • Metodika zabezpečování optimální přesnosti měření v souladu s metrologickou konfirmací 

  Frank, Petr
  Práce se zabývá problematikou vyjadřování a zabezpečování přesnosti měření. Toto téma zahrnuje komplexní analýzu procesu vyjadřování nejistoty měření, návrhu kalibračních intervalů a tvorbu konfirmačního systému. Základ ...
 • Prostorové dělení optických svazků 

  Hampl, Martin
  Disertační práce se zabývá optickými bezkabelovým spoji, především se soustředí přímo na přenosový optický svazek. Je zde popsán vliv okolních podmínek jako turbulence v atmosféře, pohyb budov a vliv vibrací na optický ...
 • Spolehlivé systémy zpracování obrazu 

  Honec, Peter
  V této disertační práci je na příkladech reálných zařízení podrobně ukázán postup návrhu spolehlivých průmyslových vizuálních systémů. Zvláštní pozornost je věnována systému pro detekci vad na pásech nekonečné výroby s ...
 • Optické bezkabelové spoje s velkým dosahem 

  Křivák, Petr
  Tato práce se zabývá optickými bezkabelovými spoji velkého dosahu, řádově desítek kilometrů, určenými ke komunikaci v atmosférickém přenosovém prostředí. Je zde diskutována problematika šíření svazku atmosférou a jednotlivé ...
 • Diagnostika PN přechodu křemíkových vysokonapěťových usměrňovacích diod pomocí šumu mikroplazmatu 

  Raška, Michal
  Práce se zabývá diagnostikou lokálních defektů v PN přechodu a přináší nové poznatky v oblasti chování šumu mikroplazmatu a jeho využití k určení změny teploty uvnitř PN přechodu. Právě defekty v PN přechodech jsou zdrojem ...