Poslední příspěvky

 • Problematika produktů osobní péče ve složkách životního prostředí 

  Babuš, Ondřej
  Syntetické musk sloučeniny byly poprvé uměle připraveny na konci 19. století. Používají se k parfemaci kosmetiky, detergentů a produktů osobní péče. V posledních letech se jim věnuje velká pozornost, protože díky širokému ...
 • Stanovení stárnutí bavlny pomocí změny polymeračního stupně celulózy 

  Flimelová, Miroslava
  Stupeň polymerace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující stárnutí celulózy. Výsledkem stárnutí celulózových materiálů je snižování stupně polymerace a s tím spojené zhoršení mechanických a optických vlastností ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv 

  Pajurková, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na rozklad barviv Saturnové červeni L4B (Direct Red 79) a Saturnové modři LB (Direct Blue 106) stejnosměrným diafragmovým výbojem (DC-DD). Výkon dodávaný do systému byl mezi 160 a 180 W. ...
 • Stanovení polybromovaných difenyléterů v matricích z požářišť 

  Čechová, Eliška
  Polybromované difenylethery patří mezi perzistentní sloučeniny, které byly zařazeny mezi prioritní organické polutanty. Ve složkách životního prostředí jsou sledovány zejména v posledním desetiletí. Detekovány jsou v ...
 • Mikrobiální kontaminace fotografických materiálů 

  Ouředníčková, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na studium mikrobiální kontaminace fotografických materiálů. V první části práce jsou shrnuty poznatky o mikrobiální kontaminaci uložených fotografií v archivech a muzeích. Byly vybrané nejčastější ...
 • Tenké vrstvy plazmového polymeru na kovových substrátech 

  Mach, Pavel
  Tato práce je v teoretické části zaměřena na povrchové úpravy, jejich hodnocení z hlediska vzhledových vlastností, plazmochemickou depozici z plynné fáze a na analýzu tenkých vrstev připravených plazmovou polymerací. V ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Bazgerová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v bezu černém. V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho výskyt a ostatní známé druhy. Dále je tato práce zaměřena na ...
 • Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů 

  Němečková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Stability osmi olejů bez přídavku aditiv byly stanovovány za pomoci diferenčního kompenzačního ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Produkce celulasy a polygalakturonasy pomocí Aspergillus niger a Aureobasidium pullulans byla sledována při kultivaci solid state fermentation (SSF) a submerzní (SmF). Jako substrát byly použity hroznové výlisky a slupky ...
 • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy 

  Mikšík, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, ...
 • Senzorické a analytické hodnocení chutnosti sýrových analogů 

  Brabcová, Lenka
  Cílem této práce bylo zjistit vliv různých druhů tuků na obsah aromaticky aktivních látek a na celkovou chutnost analogů tavených sýrů. Vzorky sýrů byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně z koncentrovaného mléčného ...
 • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

  Pukančíková, Andrea
  Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...
 • Aplikace profilového testu na různé typy potravin 

  Přerovská, Mariya
  Tato diplomová práce byla zaměřena na využití profilových testů při senzorické analýze potravin. V teoretické části je popsán vývoj profilových metod, výhody a nedostatky jednotlivých technik, specifika přípravy hodnotitelů, ...
 • Praktické aspekty hodnocení odpadních vod z pokovovacích procesů. 

  Válek, Roman
  Technologie galvanického pokovování je využívána v mnoha průmyslových oborech. Odpadní vody jsou nedílnou součástí galvanických výrob a vzniká jich velké množství. Obsahují spektrum látek nebezpečných pro životní prostředí. ...
 • Změny ve složení mléka po dotaci dojnic vybraným aditivem 

  Tůmová, Michaela
  Tato práce se zabývá vlivem doplňku limitující aminokyseliny histidinu, podané ve formě duodenální infuze na množství a složení kravského mléka vysokoprodukčních dojnic. V teoretické části této práce je popsáno složení ...
 • Složení mastných kyselin analogů tavených sýrů 

  Sůkalová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin analogů tavených sýrů. Cílem je identifikovat a kvantifikovat mastné kyseliny ve vybraných vzorcích sýrových analogů. V úvodu práce je zpracován stručný přehled ...
 • Posouzení základních ukazatelů odpadní vody firmy Dermacol 

  Fribertová, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na odpadní vody z kosmetického průmyslu a na jednotlivé základní ukazatele těchto vod. S rozvojem průmyslu roste i znečištění životního prostředí. Průmyslové odpadní vody, a látky v nich ...
 • Obsah mléčných bakterií ve vybraných typech probiotických potravin 

  Páterová, Alena
  Probiotika jsou definována jako živé mikroorganismy, které mají po požití pozitivní vliv na zdraví člověka i zvířat. Nejznámějšími probiotiky jsou bakterie mléčného kvašení, z nichž se nejčastěji používají laktobacily a ...
 • Kvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikace 

  Bělochová, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a využití molekulárně-biologické metody PCR-RFLP k identifikaci a taxonomickému zařazení kvasinek kolonizujících povrchy listů, přičemž srovnává a nahrazuje postupy identifikace ...

Zobrazit další