Poslední příspěvky

 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv 

  Pajurková, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na rozklad barviv Saturnové červeni L4B (Direct Red 79) a Saturnové modři LB (Direct Blue 106) stejnosměrným diafragmovým výbojem (DC-DD). Výkon dodávaný do systému byl mezi 160 a 180 W. ...
 • Optimalizace tepelných vlastností struktur modulů fotovoltaických článků 

  Dohnalová, Lenka
  Předmětem této diplomové práce je studium tepelných vlastností struktur fotovoltaických článků. Cílem mojí práce je prostudovat způsoby odvodu tepla z objemových a plošných materiálů (vedení, proudění a záření). Dále je ...
 • Zhášení fluorescence ve studiu agregačního chování koloidů 

  Srholcová, Barbora
  Tato práce byla zaměřena na zkoumání agregátů hyaluronan-tenzid z hlediska stanovení agregačního čísla. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota kritické micelární koncentrace (CMC) cetyltrimethylamonium ...
 • Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů 

  Němečková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Stability osmi olejů bez přídavku aditiv byly stanovovány za pomoci diferenčního kompenzačního ...
 • Radikálové meziprodukty generované štěpením X-H vazeb v různých typech H-donorů 

  Šafaříková, Lenka
  V rámci předložené diplomové práce zabývající se studiem radikálových produktů rozpadu různých typů X-H vazeb byla primární pozornost soustředěna na detekci radikálových produktů rozpadu aminických N-H vazeb. Tento přístup ...
 • Světlostálost inkoustového tisku 

  Buteková, Silvia
  Stabilitu inkjetových výtlačkov ovplyvňuje mnoho faktorov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky blednú nielen vplyvom svetla, ale i vplyvom vzdušnej vlhkosti, ozónu a ostatných ...
 • Studium pasivní stabilizace teploty kompozitních stavebních materiálů 

  Šebek, Jan
  Předmětem této práce bylo studium pasivní stabilizace teploty kompozitních stavebních materiálů. Cílem mojí práce bylo změřit a charakterizovat tepelné vlastností kompozitních stavebních materiálů, které se využívají v PCM ...
 • Stanovení lipidů a zastoupení mastných kyselin v obilce ječmene 

  Cvrková, Jana
  Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu lipidů a profilu mastných kyselin v obilce ječmene (Hordeum vulgare). V teoretické části je popsána syntéza mastných kyselin a jejich degradace v rostlinném materiálu, dále pak ...
 • Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech 

  Kalina, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Hlavním cílem práce byla optimalizace podmínek pro využití elektrochemického analyzátoru EcaFlow 150 GLP pro ...
 • Studium světlostálosti barevných fotografií 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách a předpisech pro testovaní a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. ...
 • Termo-oxidační stabilita směsí rostlinných olejů 

  Kovačíková, Barbora
  Rostlinné oleje se používají v mnoha odvětvích chemického průmyslu. V průběhu zpracování konkrétního produktu, ve kterém jsou rostlinné oleje použity, dochází často ke zvyšování teploty. Vyšší teplota urychluje průběh ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Vliv atomů kovů na dohasínající dusíkové plazma 

  Bocková, Ivana
  Cílem diplomové práce je studium vlivu atomů kovů na dohasínající dusíkové plazma. Dohasínající plazma čistého dusíku je předmětem studií řady prací zabývajících se kinetikou procesů v plazmatu. Ovšem existuje jen velmi ...
 • Vliv kovových iontů na tokové chování roztoků polyelektrolytů 

  Lišková, Kateřina
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá studiem reologického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na) v přítomnosti sodných a vápenatých iontů. Roztoky CMC-Na o různých koncentracích ...
 • Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z dimethylphenylsilanu 

  Procházka, Michal
  Cílem této práce je studium procesů probíhajících během depozice organokřemičitanových tenkých vrstev formou plazmové polymerace. Tenké vrstvy se v poslední době staly nejrozšířenějším způsobem povrchových úprav materiálů. ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv z hlediska elektrolytického rozkladu 

  Davidová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními a chemickými jevy působícími na rozklad organických barviv v diafragmovém výboji, který je generován v kapalných roztocích. Protože byl v experimentech použit zdroj stejnosměrného ...
 • Optimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívoz 

  Sukopová, Martina
  Úpravna vody Bzenec-Přívoz představuje důležitý zdroj pitné vody pro okres Hodonín. Po dlouholetém provozu byla v letech 2008-2010 zrekonstruována s cílem zvýšit efektivitu technologie úpravy vody. Zásadním krokem bylo ...
 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Stratégia eliminácie akrylamidu v cereálnych produktoch 

  Belková, Renáta
  Akrylamid je karcinogénna látka vznikajúca pri tepelnom spracovaní potravín, keď teplota pečenia presiahne 120 °C. Základnými prekurzormi akrylamidu sú karbonylové zlúčeniny a aminokyselina asparagín. V diplomovej práci ...
 • EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin 

  Krkošková, Petra
  Metodou EPR spektroskopie byly sledovány radikálové produkty rozpadu vybraných typů peroxidických sloučenin v přítomnosti redoxních činidel na bázi sloučenin olova a kobaltu. Kromě několika komerčně dostupných peroxidů ...

Zobrazit další