Now showing items 1-20 of 108

 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Stanovení reziduí vybraných pesticidních účinných látek ve víně metodou GC/MS 

  Ehrenbergerová, Martina
  Hrozno patrí medzi najstaršie kultúrne plodiny. Možno ho konzumovať v surovom stave ako ovocie, alebo použiť ho ako surovinu na prípravu kompótov, štiav, či ušľachtilého nápoja - vína. Celé generácie vinárov sa snažia ...
 • Stanovení perfluorovaných sloučenin pomocí separačních metod 

  Blažková, Eva
  V teoretické části diplomové práce byla řešena aktuální problematika přítomnosti perfluorovaných organických sloučenin ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na perfluorooktanovou kyselinu (PFOA), ...
 • Tenké vrstvy plazmového polymeru na kovových substrátech 

  Mach, Pavel
  Tato práce je v teoretické části zaměřena na povrchové úpravy, jejich hodnocení z hlediska vzhledových vlastností, plazmochemickou depozici z plynné fáze a na analýzu tenkých vrstev připravených plazmovou polymerací. V ...
 • Stratégia eliminácie akrylamidu v cereálnych produktoch 

  Belková, Renáta
  Akrylamid je karcinogénna látka vznikajúca pri tepelnom spracovaní potravín, keď teplota pečenia presiahne 120 °C. Základnými prekurzormi akrylamidu sú karbonylové zlúčeniny a aminokyselina asparagín. V diplomovej práci ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na protikorozní ochranu hořčíkových slitin AZ 91. Zvláštní zřetel se přikládá korozi materiálů v některých prostředích a v neposlední řadě také povrchovým úpravám materiálů, kterými jsou broušení, ...
 • MDF kompozity AC-PVAl se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

  Repka, Martin
  Polymerem impregnované cementové materiály představují zajímavou a perspektivní alternativu klasických portlandských cementových past. Hlavním zástupcem těchto materiálů jsou macrodefect-free (MDF) kompozity, složené z ...
 • Využití řasových testů v ekotoxikologii 

  Hájková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá využitím řasových testů v ekotoxikologii. Pro posouzení ekotoxicity vybraných chemických látek byla použita sladkovodní řasa Desmodesmus subspicatus. Pro vyhodnocování EC50 byla využita metoda ...
 • Vliv složení mezivrstvy na pevnost adhezního spoje mezi vláknovým a částicovým kompozitem 

  Ibarra, Jonatanh José
  Hlavním cílem této práce je studium aktuálního problému adheze mezi kompozitními materiály, a určení vlivu složení mezivrstvy v pevnosti adhezivního spoje mezi vláknové (FRC) a částicové (PFC) kompozity, používané ve ...
 • Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy 

  Debnárová, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl ...
 • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

  Pukančíková, Andrea
  Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...
 • Sledování populace vinných kvasinek během kvašení vinného moštu 

  Krätschmerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu a bobulí odrůdy vína Sauvignon pěstovaného v integrované vinici. Identifikace a taxonomické zařazení kvasinkových ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Škopová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a ...
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Bazgerová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v bezu černém. V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho výskyt a ostatní známé druhy. Dále je tato práce zaměřena na ...
 • Studium použitelnosti písků pro přípravu porobetonu v hydrotermálních podmínkách 

  Straka, Radek
  Stavební průmysl je stále expandujícím odvětvím zasahujícím do života každého člověka. Pórobeton je v dnešní době, kdy je nedílnou součástí výroby i ekonomické hledisko, velmi atraktivní a aktuální téma. Jedná se o materiál ...
 • Kompozitní materiály na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky s přídavkem elektrárenských popílků 

  Indra, Ivo
  Tato práce se zabývá možnostmi nahrazení vysokopecní strusky nebo alespoň její části elektrárenským popílkem v alkalicky aktivovaných systémech na bázi hlinitokřemičitanů. Budou testovány popílky klasické, i popílky z ...
 • Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu 

  Šlitrová, Barbora
  Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba ...
 • Sledování obsahu aktivních polyfenolických látek v různých druzích cereálních produktů 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium fenolických látek v různých cereálních produktech. Jako vzorky byly vybrány mouky, otruby a klíčky z různých obilovin, dále vločky a extrudované sypané cereálie. Fenolické ...
 • Změny aktivit enzymů v ovoci v průběhu dlouhodobého uchovávání 

  Ferdová, Jitka
  V této diplomové práci byly studovány změny aktivit antioxidačních enzymů a změny obsahu nízkomolekulárních antioxidantů v různých druzích ovoce při dlouhodobém skladování. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...