Now showing items 1-20 of 108

 • Analýza flavonoidů v pivu metodou LC-MS 

  Měřínská, Radana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických látek u piv různé stupňovitosti a značek. Cílem práce bylo nalezení případných rozdílů mezi jednotlivými typy piv a dále mezi pivy českými a zahraničními. ...
 • Analýza kaseinů kravského mléka kapilární elektroforézou 

  Dvořáková, Irena
  Diplomová práce se zabývá stanovením kaseinů v lyofilizovaných vzorcích mléka, přičemž byla používána metoda kapilární elektroforézy (CE). Ta již byla optimalizována a ověřena v diplomové práci Ivany Mičíkové z roku 2009. ...
 • Analýza mechanických vlastností polymerů a polymerních kompozitů z videozáznamu tahové zkoušky 

  Ščudlová, Jolana
  V této práci jsou popsány mechanické testy, které byly doplněny o monitoring videokamerou. Cílem je získat další informace o chování materiálu během testu. Mechanické zkoušky byly sledovány high-definition (HD) digitální ...
 • Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí. 

  Zezula, Miroslav
  V dnešní době se chirurgové zajímají o vliv viskozity kostních cementů na jejich penetraci do kosti při úplné kostní náhradě. Penetrace cementu závisí na jeho viskozitě, času vsunutí protézy, době tvrdnutí, atd. Viskozita ...
 • Analýza vybraných alergenů ve vonných kompozicích 

  Koláčková, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na alergenní vonné látky v kosmetických přípravcích. Pro vybrané zástupce jsou popsána jejich specifika, metody kontroly a sledování. Dále jsou také uvedeny dermatologické problémy související s ...
 • Aplikace profilového testu na různé typy potravin 

  Přerovská, Mariya
  Tato diplomová práce byla zaměřena na využití profilových testů při senzorické analýze potravin. V teoretické části je popsán vývoj profilových metod, výhody a nedostatky jednotlivých technik, specifika přípravy hodnotitelů, ...
 • Biosorpční schopnosti termofilních kultur 

  Zichová, Miroslava
  Cílem této diplomové práce je studium biosorpce těžkých kovů mědi, olova a zinku termofilními bakteriemi rodu Geobacillus – G. thermodenitrificans CCM 2566 a G. thermocatenulatus CCM 2809. Biosorpce byla prováděna ve ...
 • Charakterizace adheze tenkých vrstev plazmových polymerů 

  Pálesch, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá charakterizáciou adhézie tenkých vrstiev plazmových polymérov na plošných kremíkových substrátoch. Použité vzorky zahrňovali organosilikonové filmy na bázi monoméru tetravinylsilánu pripravené ...
 • Charakterizace kolagenu izolovaného z různých živočišných tkání 

  Mikulíková, Zuzana
  Cílem předložené diplomové práce je optimalizace postupu izolace kolagenu z živočišných tkání, optimalizace metod molekulární charakterizace izolátů a testování jejich stability. V rámci experimentální části práce byly ...
 • Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce popisuje řešení příčiny technologických problémů při výrobě minerální vaty ve společnosti Saint-Gobain Orsil. Hlavní pozornost je věnována procesům probíhajících v minerální vatě za zvýšené teploty. Vzorky ...
 • Denní chod obsahu a aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Matulková, Zuzana
  V této diplomové práci je popsán denní chod počáteční a celkové aktivity a obsahu enzymu Rubisco u buku lesního (Fagus sylvatica) v podmínkách normální, tj. 350 µmol.mol-1 (A-ambient) a zvýšené, tj. 700 µmol.mol-1 (E-elevated) ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv 

  Pajurková, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na rozklad barviv Saturnové červeni L4B (Direct Red 79) a Saturnové modři LB (Direct Blue 106) stejnosměrným diafragmovým výbojem (DC-DD). Výkon dodávaný do systému byl mezi 160 a 180 W. ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv z hlediska elektrolytického rozkladu 

  Davidová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními a chemickými jevy působícími na rozklad organických barviv v diafragmovém výboji, který je generován v kapalných roztocích. Protože byl v experimentech použit zdroj stejnosměrného ...
 • Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z dimethylphenylsilanu 

  Procházka, Michal
  Cílem této práce je studium procesů probíhajících během depozice organokřemičitanových tenkých vrstev formou plazmové polymerace. Tenké vrstvy se v poslední době staly nejrozšířenějším způsobem povrchových úprav materiálů. ...
 • Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z tetravinylsilanu 

  Flamíková, Kristýna
  Tématem diplomové práce je diagnostika plazmatu užívaného pro depozice tenkých vrstev na bázi organo-křemíkových sloučenin. Tyto vrstvy mají široké využití jako ochranné povrchy materiálů nebo ochranná fáze při tvorbě ...
 • Doplňky stravy s adaptogenními účinky 

  Izraelová, Alexandra
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout recepturu doplňku stravy s adaptogenními účinky, výroba, a následná analýza (proteiny, lipidy, sacharidy), která vedla ke stanovení energetické hodnoty preparátu. Adaptogenní účinky ...
 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Energetické materiály na bázi nitramidů 

  Křištof, Adam
  Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadní papíroviny - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv 

  Brummer, Vladimír
  Táto diplomová práca je zameraná na proces enzymatickej hydrolýzy lignocelulózového materiálu – odpadového papiera ako zdroj suroviny pre výrobu kvapalných biopalív. V teoretickej časti práce sú zhrnuté doposiaľ používané ...
 • EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin 

  Krkošková, Petra
  Metodou EPR spektroskopie byly sledovány radikálové produkty rozpadu vybraných typů peroxidických sloučenin v přítomnosti redoxních činidel na bázi sloučenin olova a kobaltu. Kromě několika komerčně dostupných peroxidů ...