Now showing items 12-31 of 42

 • Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem 

  Dupák, Libor
  Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny experimenty uvedené v této práci a ...
 • MODELOVANIE SYSTÉMOV VENTILÁTOR - CHLADIČ V HERMETICKEJ ZÓNE JADROVÝCH BLOKOV VVER 440 V213 

  Baláž, Jozef
  Doktorská dizertačná práca sa zaoberá problematikou zostavenia modelu existujúcich ventilačných systémov jadrového bloku VVER440/V213 v režimoch pokrývajúcich nie len oblasť normálnej prevádzky bloku na výkone, ale aj ...
 • Možnosti využití vodíku v letectví 

  Jurečka, Radek
  Práce je zaměřena na možnosti využití vodíku v letectví. Seznamuje s existujícími typy palivových článků a možnostmi skladování vodíku. Hlavní část práce se věnuje koncepčnímu návrhu malého UAV s vodíkovým palivovým článkem, ...
 • Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu 

  Vašek, Martin
  Práce se ve svých úvodních částech zabývá způsoby, jak lze nahradit chybějící zdrojový hlas u pacientů po totální laryngektomii. Jsou uvedeny jednotlivé běžně používané metody hlasové rehabilitace. Na jednoduchých výpočtových ...
 • Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

  Moskalík, Jiří
  Neustálý nárůst spotřeby energie vyžaduje, aby se vývoj v energetickém odvětví zaměřoval na obnovitelné zdroje energie. Další z možností jak snížit spotřebu primárních energetických zdrojů představuje také vyhledávání ...
 • Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče 

  Strecker, Zbyněk
  Tato práce se zabývá využitím magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu kola automobilu. Semiaktivní řízení závěsu může vylepšit jízdní komfort resp. bezpečnost jízdy na úroveň, která je s běžným pasivním nastavením ...
 • Pokročilé heterostrukturní keramické materiály 

  Drdlík, Daniel
  Disertační práce se zabývá pokročilými keramickými materiály připravenými elektroforetickou depozicí (EPD). Při studiu bylo použito vertikální uspořádání EPD v režimu konstantního proudu. Připravené depozity z oxidu hlinitého ...
 • PREDIKCE PRACOVNÍ PŘESNOSTI CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  Michalíček, Michal
  Předmětem zkoumání této dizertační práce je vliv pracovní přesnosti u velkých CNC obráběcích strojů na požadované vlastnosti obrobků. Stav techniky se v současné době neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků k ...
 • Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek 

  Řehák, Petr
  Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita ...
 • Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace 

  Fusek, Michal
  Práce je zaměřena na rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace. V úvodní části jsou položeny základy teorie extrémních hodnot pro jednorozměrná pozorování. Pomocí limitní věty pro rozdělení maxim jsou zavedeny tři typy ...
 • Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod 

  Lýsek, Jiří
  Tato práce pojednává o použití evolučních metod, konkrétně gramatické evoluce k rozpoznávání objektů v obraze. V práci jsou popsány principy rozpoznávání objektů a evoluční metody se zaměřením na gramatickou evoluci. Ve ...
 • Řešení turbulentního dvoufázového proudění metodou Large Eddy Simulation 

  Volavý, Jaroslav
  Disertační práce se věnuje problematice numerických simulací vícefázového proudění, zvláště pak predikci pohybu disperzní fáze (částic) unášené proudem. Pro popis pohybu systému tekutina-částice je použit Euler-Lagrangeův ...
 • Řešení vývoje nestabilit kapalného filmu s následným odtržením kapek 

  Knotek, Stanislav
  Dizertační práce se věnuje studiu nestabilit tenkých kapalných filmů až do fáze odtržení kapek. Dle typu struktur a dějů na povrchu filmu byly na základě literární rešerše klasifikovány čtyři typy nestabilit: dvoudimenzionální ...
 • Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací topografie třecích povrchů 

  Šamánek, Otakar
  Disertační práce se zaměřuje na popis vlivu přítomnosti struktur na třecích površích u velmi zatěžovaných strojních součástí (valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček apod.) za podmínek smíšeného mazání. Úzce se zabývá ...
 • Současné působení únavy a creepu u Ni superslitin a slitiny TiAl 

  Šmíd, Miroslav
  Cílem této doktorské práce bylo studium vlivu 10-ti minutových prodlev na chování a vlastnosti pokročilých vysokoteplotních materiálů při nízkocyklové únavě. Experimentální materiály použité v této práce jsou litá niklová ...
 • Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření 

  Košíková, Jana
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu vnitřního prostředí, v kterém se nacházejí lidé. Tepelné pohodě se v dnešní době věnuje velká pozornost. Jestliže se člověk v daném prostředí necítí dobře, pak dělá ...
 • Spolehlivost výkonových olejových transformátorů 

  Ertl, Jakub
  Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem neinvazivních postupů pro rozbor odhadované spolehlivosti výkonových olejových transformátorů. Uvedené postupy řeší dvoustavovou i vícestavovou spolehlivost a jsou doplněny ...
 • Studium slévárenských vad v masivních odlitcích 

  Čech, Jan
  V této práci jsou zkoumány vady masivních odlitků z uhlíkových ocelí procházejících při tuhnutí a chladnutí peritektickou přeměnou. Masivní ocelové odlitky mají kromě „běžných“ vnitřních a vnějších vad specifické typy ...
 • Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů 

  Omasta, Milan
  Tato disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazání za podmínek, které se vyskytují v záběru boků zubů hypoidního soukolí. Cílem je experimentálně popsat chování mazacího filmu a mechanismy jeho ...
 • Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch 

  Slaný, Martin
  Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení moderních obráběcích nástrojů, zejména pak nástrojů pro dokončovací operace, u kterých je hodnocen vliv pasivních silových složek na obráběcí proces. Práce se bude podrobně zaobírat ...