Now showing items 1-20 of 26

 • Vývoj nové koncepce autonomních jeřábů 

  Kubín, Martin
  Předložená dizertační práce si klade za cíl ověřit možnosti použití kapacitních snímačů zrychlení na jeřábové a manipulační technice. Kapacitní snímače zrychlení typu MEMS jsou dnes hojně využívány v elektronice, např. ...
 • Využití numerické simulace k optimalizaci výroby voskových modelů 

  Kosour, Vojtěch
  Výroba voskových modelů vstřikováním do kovových forem je jednou z klíčových fází výroby kovových odlitků pomocí slévárenské technologie lití na vytavitelný model. Práce se zabývá problematikou tvorby numerické simulace ...
 • Kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace 

  Šácha, Jakub
  Disertační práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací kvazinorem za předem daných ...
 • Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility 

  Škaroupka, David
  Tato dizertační práce je reakcí na negativní trendy v městské mobilitě, které mnoho autorů vedly k závěru o nutnosti nového přístupu k dopravě osob ve městech. Vlastní práce má tvůrčí charakter, ale v koncepční rovině ...
 • Analytické metody v motorsportu 

  Růžička, Bronislav
  Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou ...
 • Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch 

  Slaný, Martin
  Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení moderních obráběcích nástrojů, zejména pak nástrojů pro dokončovací operace, u kterých je hodnocen vliv pasivních silových složek na obráběcí proces. Práce se bude podrobně zaobírat ...
 • Biomechanická studie fixátorů aplikovaných na tibii 

  Mrázek, Michal
  K léčbě komplikovaných zlomenin se používají externí fixátory, přičemž vlastnosti fixace mají zásadní vliv na kvalitu léčby. Tato práce se proto zabývá biomechanickou studií soustavy kosti (tibie) s aplikovanými tibiálními ...
 • Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů 

  Omasta, Milan
  Tato disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazání za podmínek, které se vyskytují v záběru boků zubů hypoidního soukolí. Cílem je experimentálně popsat chování mazacího filmu a mechanismy jeho ...
 • MODELOVANIE SYSTÉMOV VENTILÁTOR - CHLADIČ V HERMETICKEJ ZÓNE JADROVÝCH BLOKOV VVER 440 V213 

  Baláž, Jozef
  Doktorská dizertačná práca sa zaoberá problematikou zostavenia modelu existujúcich ventilačných systémov jadrového bloku VVER440/V213 v režimoch pokrývajúcich nie len oblasť normálnej prevádzky bloku na výkone, ale aj ...
 • Vysokofrekvenční pulsace při provozu vodní turbíny 

  Kubálek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou modelování vysokofrekvenčních pulsací v čerpadlových turbínách, které způsobují vysokocyklické namáhání víka, spirály, rozváděcího a oběžného kola. Jsou zde navržena řešení pomocí přenosových ...
 • Mikroskopie pomalými elektrony ve studiu složitých krystalických struktur 

  Mikmeková, Šárka
  Pro studium krystalové struktury materiálů se standardně používají metody difrakční (RTG, neutrony, synchrotronové záření), dále difrakce zpětně odražených elektronů, skenovací transmisní elektronová mikroskopie, transmisní ...
 • Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace 

  Fusek, Michal
  Práce je zaměřena na rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace. V úvodní části jsou položeny základy teorie extrémních hodnot pro jednorozměrná pozorování. Pomocí limitní věty pro rozdělení maxim jsou zavedeny tři typy ...
 • Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací topografie třecích povrchů 

  Šamánek, Otakar
  Disertační práce se zaměřuje na popis vlivu přítomnosti struktur na třecích površích u velmi zatěžovaných strojních součástí (valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček apod.) za podmínek smíšeného mazání. Úzce se zabývá ...
 • Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

  Moskalík, Jiří
  Neustálý nárůst spotřeby energie vyžaduje, aby se vývoj v energetickém odvětví zaměřoval na obnovitelné zdroje energie. Další z možností jak snížit spotřebu primárních energetických zdrojů představuje také vyhledávání ...
 • Pokročilé heterostrukturní keramické materiály 

  Drdlík, Daniel
  Disertační práce se zabývá pokročilými keramickými materiály připravenými elektroforetickou depozicí (EPD). Při studiu bylo použito vertikální uspořádání EPD v režimu konstantního proudu. Připravené depozity z oxidu hlinitého ...
 • Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky 

  Madaj, Martin
  Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, ...
 • Dynamika rotorů moderních turbodmychadel 

  Fryščok, Tomáš
  Tato disertační práce se zabývá dynamikou rotační soustavy moderních turbodmychadel. V první části začíná predikcí (kritických otáček, predikce začátku nestability typu víření a tlučení oleje) programem XLTRC2 a porovnáváním ...
 • Spolehlivost výkonových olejových transformátorů 

  Ertl, Jakub
  Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem neinvazivních postupů pro rozbor odhadované spolehlivosti výkonových olejových transformátorů. Uvedené postupy řeší dvoustavovou i vícestavovou spolehlivost a jsou doplněny ...
 • Řešení vývoje nestabilit kapalného filmu s následným odtržením kapek 

  Knotek, Stanislav
  Dizertační práce se věnuje studiu nestabilit tenkých kapalných filmů až do fáze odtržení kapek. Dle typu struktur a dějů na povrchu filmu byly na základě literární rešerše klasifikovány čtyři typy nestabilit: dvoudimenzionální ...
 • Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu 

  Vašek, Martin
  Práce se ve svých úvodních částech zabývá způsoby, jak lze nahradit chybějící zdrojový hlas u pacientů po totální laryngektomii. Jsou uvedeny jednotlivé běžně používané metody hlasové rehabilitace. Na jednoduchých výpočtových ...