Poslední příspěvky

 • Výběr informačního systému 

  Dostál, Ondřej
  Diplomová práce popisuje výběr optimálního informačního systému pro stavební firmu UNICON, spol. s.r.o. Součástí práce je analýza aktuální situace a v jejím důsledku i výběr vhodného řešení v podobě IS, jehož využití v ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zemánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému a návrhy na změny. Práce obsahuje návrh nového komplexního informačního systému a internetového obchodu pro zvolenou společnost v souladu s požadavky ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kroužek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy vhodnou analytickou metodou a návrhem změn, které přispějí k dosažení vyšší úrovně informačního systému ve všech zkoumaných oblastech.
 • Competitive Intelligence 

  Pleško, Tomáš
  Diplomová práce „Competitive Intelligence“ pojednává o využití metod konkurenčního zpravodajství na případu konkrétní firmy. Po definování základních termínů a principů konkurenčního zpravodajství, provedeme analýzu situace ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Štěpánek, Jan
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku elektronizace státní správy, která je v posledních letech výrazně podporována, především díky dotacím z Evropské unie. Praktická část se pak zaměřuje na konkrétní příklad integrace ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Krejčík, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Jejím hlavním cílem a posláním je zobrazit pomocí postupů a metod z oblasti analýzy účetních výkazů a strategické i finanční analýzy aktuální ...
 • Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS 

  Busta, Karel
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu ITAB, s.r.o. na rumunském trhu 

  Koudela, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. V první části jsou předloženy teoretické poznatky z oblasti marketingu, marketingové strategie, analýzy konkurence a způsobů proniknutí na trh. V druhé části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pekárková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Repecká, Hana
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu v letech 2005-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé stránky ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miloševski, Jakub
  Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Marková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. v období 2006 – 2009 s využitím metod finanční analýzy a na základě zhodnocení stávající situace podat návrhy ke ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Matejková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov so zameraním na kvalitu služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Cieľom práce je na základe získaných teoretických poznatkov o spokojnosti ...
 • Problematika penzijního připojištění zaměstnanců vybraného podniku 

  Kurzveilová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je problematika penzijního připojištění se státním příspěvkem. Obsahuje nástin demografické situace a stavu důchodového účtu státního rozpočtu České republiky. Zejména se zabývá analýzou penzijních ...
 • Návrh marketingové strategie v průmyslové sféře 

  Neuwirth, David
  V dnešní době tvrdé konkurence je boj o zákazníka klíčový pro fungování a vůbec přežití jakékoli firmy. Konkurence neustále vyvíjí nové a zdokonaluje stávající marketingové strategie a nástroje. Abychom se i my mohli v ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Drápal, Jan
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií specifické společnosti. Práce obsahuje analýzu současné marketingové strategie. Na základě této analýzy jsou vypracovány návrhy a doporučení, které přispějí k vyššímu prodeji ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Svobodová, Ilona
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy Geprostav Hodonín v.o.s. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě analýzy vlivu mikroekonomických a makroekonomických ...
 • Návrh rozvoje mikropodniku 

  Sedláček, Vít
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace společnosti Eurookna František Sedláček. Jde o kompletní posouzení veškerých důležitých vlivů z vnějšího i vnitřního prostředí. Výsledky jsou následně shrnuty prostřednictvím ...
 • Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky 

  Skovajsa, Radek
  Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě GEOtest, a.s. 

  Wohlgemuthová, Julie
  Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení pracovníků ve společnosti GEOtest, a.s. V první části práce jsou vymezeny všechny teoretické poznatky potřebné pro formulování návrhů pro společnost. Praktická část obsahuje ...

Zobrazit další