Poslední příspěvky

 • Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu 

  Hrbáč, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského subjektu 

  Lang, Richard
  Diplomová práce má za úkol posouzení možností dalšího vývoje společnosti D.I.S., spol. s r.o. Analyzuje efektivnost společnosti pomocí finanční analýzy a dalších nástrojů, dále analyzuje situaci v odvětví stavebnictví ČR. ...
 • Optimalizace činností techniků specialistů při zavádění pilíře PM WCM 

  Živěla, Roman
  Diplomová práce se zabývá stanovením podmínek a návrhem příslušných nástrojů systému World Class Manufacturing (WCM) zejména jeho pilíře Profesionální údržby (PM) tak, aby pomocí následné analýzy mohlo být odstraněno všechno ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Dialogové rozhraní pro e-commerce 

  Crlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením marketingové strategie pro nový elektronický obchod. Specifikuje vznik elektronické aplikace a popisuje jednotlivé marketingové nástroje, které vedou k efektivnějšímu prodeji produktů ...
 • Návrh strategie uvedení nových výrobků ABB na český trh 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce „Návrh strategie uvedení nových výrobků ABB na český trh“ se zabývá návrhem vhodné strategie uvedení a prodeje řadových svorek na český trh, tak aby byl dosažen tržní podíl alespoň 10 % v krátkém časovém ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Tydlačková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Kraft Foods CR, s. r. o. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje způsoby jejího měření. V další části práce je nastíněn profil dané společnosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezníček, Milan
  Cílem této práce je prostřednictvím analytických metod zjistit stav informačních systémů ve firmě Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Analýza bude zaměřena na různé oblasti IS/IT v podniku, především na efektivnost, ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob a jejich skladování 

  Salvet, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je nalézt taková řešení problémů, vyskytujících se při skladování a jeho řízení u dané firmy, která by optimalizovala dosavadní způsoby a postupy skladování. V práci je nejprve představena společnost, ...
 • Studie proveditelnosti kozí farmy na Vysočině 

  Kejklířová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je návrh studie proveditelnosti investičního záměru založení ekologicky hospodařící kozí farmy s produkcí mléčných výrobků v kvalitě bio. Součástí práce je také analýza dotačních možností ze ...
 • Podnikatelský plán vybrané firmy 

  Sedláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu nově založené firmy v oblasti podnikání znalectví, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a BOZP a PO. V práci je obsaženo shrnutí teoretických ...
 • Plánování zdrojů pro projektový management 

  Ježek, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na úvodní plánování lidských zdrojů pro projektový management ve fázi nabídky v prostředí společnosti APV. Analyzuje úvodní plánování projektů a porovnává je s konečným stavem na konci projektu. ...
 • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

  Petrásková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku 

  Běloch, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti ZFP akademie, a. s. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Využití analýzy časových řad při hodnocení výkonnosti podniku 

  Sedmera, Tomáš
  Práce se zaměřuje na posouzení hospodářského zdraví podniku Agro Zvole, a. s. operujícího v sektoru zemědělství a vyrábějícího produkty rostlinné a živočišné výroby. K objektivnímu hodnocení hospodářské výkonnosti jsou zde ...
 • Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu 

  Hrbáč, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. ...
 • Návrh optické sítě pro spojení bytových domů v Kojetíně 

  Rumplík, Martin
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu optické sítě, která umožní domácnostem žijícím na sídlištích v Kojetíně přístup k vysokorychlostnímu internetu. Pro tento účel budou na základě analýz porovnány nejvhodnější ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury v Centru pojištění 

  Weirichová, Jana
  Diplomová práce „Návrh na zlepšení firemní kultury v Centru pojištění“ se zabývá analýzou podnikové kultury ve firmě Centrum pojištění, která patří mezi poskytovatele finančních služeb. Hlavním cílem práce je zjistit sílu ...
 • Marketingové strategie globálních IT korporací 

  Mikula, Štefan
  Predmetom diplomovej práce je popis a analýza marketingových stratégií vybraných nadnárodných spoločností pôsobiacich v informačných technológiách. Teoretická časť pojednáva o jednotlivých marketingových stratégiách firiem, ...

Zobrazit další