Recent Submissions

 • Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS 

  Busta, Karel
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Meluzínová, Kateřina
  Předložená diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Klokánek Brno. Cílem této práce je analyzovat dané příjmy a výdaje, zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout příslušná doporučení na ...
 • Podnikatelský plán v oblasti bio plodin 

  Krakovková, Lenka
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti SANDDORN s.r.o., která se bude zabývat pěstováním Rakytníku řešetlákového, zpracováváním a následným prodejem produktů z něj vyrobených. Firma hodlá ...
 • Návrh na zvýšení efektivity výběrového řízení 

  Doleželová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o procesu výběrového řízení a zvyšování jeho efektivity. Zabývá se zejména výběrem zaměstnanců na výrobní pozice ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. Obsahuje analýzu současného ...
 • Společenská odpovědnost malých firem v ČR 

  Chytil, Václav
  Tato DP přináší srovnání v CSR v malých firmách v ČR.
 • Zvýšení efektivity manažerské práce v justici 

  Weiserová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu personálního obsazení a manaţerské činnosti na Nejvyšším správním soudě jako vrcholném soudním orgánu. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření a hloubkových ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Křepela, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika informačního systému a jeho vliv na celkovou efektivitu a produktivitu práce v konkrétní společnosti. Hlavním cílem práce je navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Derych, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Cílem předložené diplomové práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné ...
 • Komunikační plán základní školy 

  Dostálová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikačního plánu vybrané základní školy. Součástí komunikačního plánu je analýza současného stavu včetně zhodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb organizace. Na ...
 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Teinerová, Ivana
  V mé diplomové práci jsem se zaměřila na audit účetní závěrky z pohledu účetní jednotky. První část diplomové práce je teoretická, tvoří ji vysvětlení základních pojmů v oblasti auditu. Další část se zabývá analýzou problému, ...
 • Outsourcing tiskových služeb a řízení ICT služby 

  Kollár, Martin
  V mojej práci sa venujem pojmu outsourcing a jeho využitie v globálnom pohľade. Zadefinujem konkrétne typy, ich uplatnienie a zhodnotím aktuálne trendy v poskytovaní outsourcingu. Okrem samotného outsourcingu budem analyzovať ...
 • Studie řízení zásob v logistickém řetězci automobilového průmyslu 

  Vráblová, Miluše
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast řízení zásob a související problematiky v rámci automobilového průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebírány obecné pojmy z oblasti ...
 • Integrace e-learningu do procesu vzdělávání zaměstnanců 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato diplomová práce zkoumá možnosti implementace e­learningu do procesu vzdělávání ve společnosti HOPE – E. S., v.o.s. V práci jsou srovnávány konkurenční možnosti LMS systémů a je vybráno jedno konkrétní řešení. Zvolené ...
 • Řešení konfliktů na pracovišti 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy Antonín Král, zhodnocením situace a návrtem řešení zjištěných problémů, kterými jsou konflikty na pracovišti, absence a nezapojení zaměstnanců do života firmy. První ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na finančních trzích 

  Vrba, Patrik
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci nástrojů umělé inteligence pro predikce vývoje finančních trhů. Hlavní důraz je kladen na vyhodnocení využitelnosti neuronových sítí, pro stanovení predikcí na devizových trzích. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Marková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. v období 2006 – 2009 s využitím metod finanční analýzy a na základě zhodnocení stávající situace podat návrhy ke ...
 • Návrh efektivního motivačního programu ve společnosti MEGATECH INDUSTRIES s.r.o. 

  Brabcová, Alena
  Předmětem diplomové práce je navržení motivačního programu pro vybranou společnost. V práci jsou nejprve popsány teoretické poznatky týkající se této problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime 

  Janáčková, Lenka
  Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Plaček, Petr
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na komplexní posouzení stavu středně velké výrobní společnosti, která byla zasažena celosvětovou krizí. Na základě souboru analýz se snažím odhalit rezervy v činnosti podniku, které ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Vaško, Jan
  Diplomová práce se zabívá analyzováním možnosti využití umělé inteligence, konkrétně umělých neuronových sítí a fuzzy logiky, na kapitálových trzích jako podpůrný nástroj v rozhodování podniku. K tomu je využito programové ...

View more