Recent Submissions

 • Podnikatelský záměr 

  Miloševski, Jakub
  Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový ...
 • Kritické zhodnocení chodu společnosti a návrhy na zlepšení 

  Tancár, Jakub
  Diplomová práca podáva komplexné a kritické zhodnotenie chodu spoločnosti Lesy Mesta Levoča, spol. s r.o. Analýza sa zameriava na firemnú stratégiu , konkurenčné postavenie spoločnosti a jej finančné zdravie. Finančná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Repecká, Hana
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu v letech 2005-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé stránky ...
 • Založení malého podniku - boulder centrum 

  Hovorková, Zuzana
  Práce představuje návrh podnikatelského plánu pro založení centra boulderingu v Hradci Králové. Slouží jako příprava pro úspěšné podnikání. Obsahuje návrh podnikatelského záměru, teorii nezbytnou pro jeho vytvoření, analýzu ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šimek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je provedení primárního a sekundárního marketingového průzkumu u významné společnosti zabývající se prodejem hudebních nástrojů. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení problematiky ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků podniku 

  Mazáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků vybraného obchodního podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky týkající se daného tématu, které jsou využívány v dalších částech práce. Praktická část pojednává ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Slunce 

  Burdová, Martina
  Tato diplomová práce je zpracována pro společnost Hotel & Restaurant Slunce, s.r.o., která je provozovatelem čtyřhvězdičkového hotelu Slunce. Zkoumá a hodnotí hotelové služby a oblasti, které s jejich zajištěním souvisí. ...
 • Porovnání trhu s hypotéčními úvěry v ČR a UK 

  Rozinková, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá hypotečními trhy v České Republice a Spojeném Království. Porovnává faktory působící na funkci těchto trhů. Tyto faktory jsou vybrány na základě PEST analýzy. Cílem diplomové práce je popsat ...
 • Návrh motivačního programu ve vybraném podniku 

  Fraňková, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit problematiku firemní kultury ve vybrané společnosti. Je zaměřena na konkrétní část firemní kultury; motivaci. Sestává z teoretických zdrojů, analýzy současného stavu motivačních ...
 • Volba informační strategie nového elektronického obchodu 

  Slunečko, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou nového elektronického obchodu a volbou jeho informační strategie. Zvolené řešení podpoří dosažení vytyčených firemních cílů za pomoci efektivnějšího využití informačních technologií.
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku 

  Běloch, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti ZFP akademie, a. s. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Hodnocení webových stránek vysokých škol a návrh optimálního řešení 

  Mrtka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení webových stránek ekonomických fakult vysokých škol veřejných i soukromých pomocí vhodných kritérií a metrik, které jsou vybrány z marketingového výzkumu a odborných článků. ...
 • Postavení a role expatriotů ve vybraných organizacích 

  Holeksa, Rostislav
  Diplomová práce zkoumá situaci zaměstnávání cizinců v ČR, pracovní, osobní a rodinnou oblast expatriotů, život v komunitě a další vlivy působící na integraci expatriotů. V teoretické části jsou přehledně shrnuty základní ...
 • Marketingový průzkum – případová studie výhodnosti a návratnosti výstavby relaxačního centra Lhotka 

  Závodný, Ondřej
  V této diplomové práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, a jeho praktickým využitím na téma: Marketingový průzkum - případová studie výhodnosti a návratnosti výstavby relaxačního centra Lhotka. Cíl této ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tato Diplomová práce analyzuje výrobně obchodní společnost FINO-trade s.r.o., její vztahy s oborovým okolím a její pracovní postupy. Je založena na jednoduchých analytických nástrojích, kterými jsou SLEPTE analýza, SWOT ...
 • Optimalizace webových stránek a strategie prodeje 

  Žampach, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci internetového obchodu a strategii prodeje. Oblastí zájmu jsou především fulltextové vyhledávače, on-page, off-page faktory SEO a kanály digitálních medií. Uvedené teoretické ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro novou firmu 

  Slezáková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu. Předmětem založení je elektronický obchod s originálními obrazy. První část práce je tvořena teoretickým zá-kladem, práce pokračuje přes dotazníkový průzkum až ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zemánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému a návrhy na změny. Práce obsahuje návrh nového komplexního informačního systému a internetového obchodu pro zvolenou společnost v souladu s požadavky ...
 • Ocenění akciové společnosti ZKL Brno 

  Žáček, Zdeněk
  Diplomová práce je věnována problematice mezioborové disciplíny oceňování podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska z dané oblasti zaměřená na vysvětlení základních pojmů a představení relevantních metod ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka CK Likotour 

  Koutná, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře Likotour. Cílem bylo zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se společností, s jejími službami, vyhodnotit podstatné informace ...

View more