Now showing items 1-20 of 392

 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Vybudování sítě malých vinařských podniků 

  Švásta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce vinařského podniku založeného na podnikatelské síti drobných vinařů, využívající synergický efekt. Výchozím stanoviskem pro tento návrh je kritická analýza makro i mikro ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení kavárny. Jejím posláním je na základě marketingového výzkumu a analýzy trhu navrhnout malý podnik, který by zaplnil mezeru na trhu v konkrétní lokalitě a ...
 • Podnikatelský plán 

  Šťastný, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz čerpací stanice s pomocí franšízy od společnosti OMV. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, podnikání formou franšízy a popis ...
 • Plánování zdrojů pro projektový management 

  Ježek, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na úvodní plánování lidských zdrojů pro projektový management ve fázi nabídky v prostředí společnosti APV. Analyzuje úvodní plánování projektů a porovnává je s konečným stavem na konci projektu. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bombíková, Kamila
  Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu bioplynové stanice. V první části jsou k nalezení teoretická východiska práce. Ve druhé části analyzuje současnou situaci společnosti. Poté následuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miholová, Barbora
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmu zabývající se distribucí cideru do České republiky. Tato práce zohledňuje teoretická východiska jako jsou aktuální právní předpisy ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení konkurenčního postavení podniku pomocí optimalizace a reorganizace výroby ve společnosti ACO Industries k.s. Práce se zabývá také podpůrnými nástroji pro reorganizaci a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku s využitím statistické analýzy dat 

  Harťanská, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá problematikou souhrnného hodnocení současné finanční situace ve vybrané akciové společnosti. Výkonnost podniku je stanovena na základě výstupů dostupných z účetních výkazů. Po identifikaci ...
 • Rizikový kapitál pro financování malého podniku 

  Valigura, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování vývoje mladých tenisových hráčů na jejich cestě do světa profesionálního tenisu. Na základě podrobné analýzy prostředí a klíčových faktorů, ovlivňujících zvolené téma, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zemánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému a návrhy na změny. Práce obsahuje návrh nového komplexního informačního systému a internetového obchodu pro zvolenou společnost v souladu s požadavky ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Wohlgemuth, Jan
  V předkládané diplomové práci se zabývám analýzou informačního systému společnosti HOPE – E.S., v.o.s. Jádrem analýzy jsou zejména nástroje pro kooperaci týmové spolupráce a řízení projektových týmů. Závěry, vycházející z ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Stejný, Jiří
  Diplomová práce pojednává o informačním systému společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Práce je zaměřena na popis stávajícího informačního systému podniku zejména z pohledu zpracování zákaznických požadavků a jejich ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Junga, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na informační systém společnosti JTA - Holding, spol. s r.o. Teoretická část uvádí jednotlivé metody a postupy analýzy informačních systémů a seznamuje s problematikou výběru vhodného podnikového ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce je zaměřena na informační systémy - definici základních souvisejících pojmů, vymezením a zhodnocením použitelnosti a efektivity informačních systémů, jejich přínosu pro podnik, procesy a metodami jejich řízení.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kroužek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy vhodnou analytickou metodou a návrhem změn, které přispějí k dosažení vyšší úrovně informačního systému ve všech zkoumaných oblastech.
 • Výběr informačního systému 

  Wojtowicz, Erik
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro danou firmu. Navrhuji soubor řešení a kroků, které mají odstranit nedostatky, zvýšit celkovou vyváženost a efektivitu firemního IT, optimalizovat náklady, ...
 • Výběr informačního systému 

  Taraba, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá výberom vhodného informačného systémú podľa požiadaviek a kritérií pre malú firmu porovnaním dostupných produktov na trhu. Popisuje doporučený systém a implementuje ho do bežnej prevádzky, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezníček, Milan
  Cílem této práce je prostřednictvím analytických metod zjistit stav informačních systémů ve firmě Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Analýza bude zaměřena na různé oblasti IS/IT v podniku, především na efektivnost, ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Vacenovice 

  Čiráková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na celkové zlepšení rozpočtu obce Vacenovice ve vztahu k celkovému hospodaření obce, jejímu postavení a pravomocem. Práce je rozdělena do několika částí, které obsahují teoretická východiska, ...