Now showing items 1-20 of 425

 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku 

  Radvanský, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku. Úvodní část práce je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků z bezpečnosti informačních systémů a popisuje obsah norem ...
 • Aplikace nástrojů krizového řízení ve firmě Agilitas s.r.o. 

  Horáková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast strategického a krizového managementu. Prostřednictvím vybraných metod analyzuje současné postavení konkrétního podniku na trhu a definuje příčiny stávající krize ve společnosti. Na ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Heroudek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou sledování a řízení nákladů ve společnosti FEI company. Teoretická část popisuje základní a pokročilé modely sledování nákladů a jejich využití v efektivním řízení nákladů. Praktická ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro novou firmu 

  Slezáková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu. Předmětem založení je elektronický obchod s originálními obrazy. První část práce je tvořena teoretickým zá-kladem, práce pokračuje přes dotazníkový průzkum až ...
 • Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů 

  Kovář, Jakub
  Obsahem práce je problematika spojená s primární emisí akcií s cílem získání externích zdrojů financování podniku. Čtenář je nejprve seznámen se základní strukturou finančních trhů a to především trhů akciových. Následně ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě GEOtest, a.s. 

  Wohlgemuthová, Julie
  Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení pracovníků ve společnosti GEOtest, a.s. V první části práce jsou vymezeny všechny teoretické poznatky potřebné pro formulování návrhů pro společnost. Praktická část obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr "Import z Asie" 

  Le, Hung
  Tato diplomová práce se zaměřuje na podnikatelský záměr nově založeného podniku, který poskytují služby v oblasti mezinárodního obchodu. Obsahuje základní informace o tvorbě podnikatelského záměru. Analyzuje jak makroprostředí, ...
 • Podnikatelský plán 

  Coufalová, Pavlína
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou zpracování podnikatelského plánu. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a praktické. Teoretická část se věnuje vysvětlení všech souvisejících ...
 • Expanze firmy na polský trh 

  Milerski, Tomáš
  Tato diplomová práce navrhuje optimální opatření pro rozšíření obchodních aktivit firmy díky vstupu na polský trh. Samotné řešení vychází z důkladné analýzy místního prostředí za využití standardních i pokročilých metod ...
 • Žena ve vedoucí pozici a její možnosti slaďování profesního a rodinného života 

  Javůrková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku žen v manažerských pozicích ve vybraném kovodělném podniku. Analyzuje postavení žen v podniku, gender v managementu a genderovou integrovanost v podniku. Formou analýzy firemních ...
 • Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku 

  Zadražil, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o analýze a návrhu kalkulačního systému v podniku. Cílem je popsat kalkulace jako pomocný nástroj pro určení ceny výrobku, dále náklady, které společnosti vznikají, jejich řízení a jejich ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Keclík, David
  Cílem diplomové práce je návrh změn datového skladu ve společnosti. Předmětem této práce bude nejenom analýza, implementace a uplatnění datového skladu, ale také využití pokročilých optimalizačních metod pro co nejvyšší ...
 • Zvýšení efektivity personální práce společnosti Karlova pekárna s.r.o. 

  Berková, Aneta
  Tato práce se zaobírá podrobným rozborem personální oblasti na vlastních prodejnách společnosti Karlova pekárna s.r.o. a jejím cílem je snížení fluktuace zaměstnanců. Analytická část zahrnuje informace o vnitřním i vnějším ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Fojtů, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví společnosti prostřednictvím metod finanční analýzy a analýz interního a externího okolí podniku. Finanční analýza bude provedena pomocí analýzy soustav ukazatelů ...
 • Řizení průběhu zakázky organizací 

  Hromková, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení průběhu zakázky organizací. Obsahuje příklady výrobních systémů a jejich analýzu za účelem optimalizace. Při optimalizaci se sledují kriteria jako např. zvýšení propustnosti systému, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy se zaměřením na investování 

  Lorenc, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V první části je představena společnost ANA-AQUALINE, s.r.o. v období let 2007-2009. V druhé části je vysvětlena ...
 • Podnikatelský plán 

  Smutný, Nikola
  Diplomová práce je orientovaná na rozvoj dalších podnikatelských aktivit společnosti se zaměřením na zmapování současného trhu a stanovení vlastního plánu. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska k tvorbě ...
 • Informační strategie firmy 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti využití moderních přístupů k řízení informačních technologií, konkrétně se věnuje potřebám inovace řízení životního cyklu vývoje software. Teoretická část práce je zaměřena na ...
 • Konkurenční strategie společnosti AGRALL zemědělská technika a.s. 

  Matula, Milan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh konkurenční strategie pro společnost AGRALL zemědělská technika a. s., která realizuje obchodní činnost opírající se o tradice primárního a sekundárního sektoru českého hospodářství ...
 • Návrh na zkvalitnění personální práce 

  Hájková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou zkvalitnění personální práce ve společnosti XY, s.r.o. Zaměřuje se na oblasti motivace, hodnocení, vzdělávání, organizace práce, pracovní podmínky, interní komunikace a informovanosti. ...