Poslední příspěvky

 • Trojrozměrný model zubového alternátoru v programu 3D studio MAX 

  Vališ, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá novinkami v poslední verzi 3ds Max. To je verze 9. Základní problematikou zubového alternátoru a následně vytvořením modelu a animace tohoto zubového alternátoru. Pro alespoň lehce ...
 • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

  Havelka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...
 • Nízkofrekvenční aktivní výhybka pro subwoofer a dva satelity 

  Hikaník, Matúš
  Táto práca sa zaoberá návrhom, simuláciou a konštrukciou nízkofrekvenčnej aktívnej výhybky pre subwoofer a dva satelity. Prípravok umožňuje nastavenie deliaceho kmitočtu, invertovanie fázy kanálu subwoofera a nastavenie ...
 • Koncepce moderního zesilovače pro audio aplikace 

  Kandus, Filip
  Cílem tohoto projektu je sestrojit kompletní nízkofrekvenční audio zesilovač pro široké využití. Měl by sloužit jako doplnění studentského pokoje se dvěma PC, ty budou připojeny zároveň a volbou vstupu na korekčním ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Klíma, Jindřich
  Tématem mé semestrální práce bylo prostudovat fyziologii binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí s barevnými filtry, anaglyfu. Protože se to týká zrakového smyslu, na počátku ...
 • Měřič pro neinvazivní měření krevního tlaku 

  Komárek, Zbyněk
  Předmětem mé práce bude popsat neinvazivní metody pro měření krevního tlaku a uvést jejich výhody a nevýhody. Jednotlivé metody budu porovnávat z hlediska funkce, přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Předmětem této práce ...
 • Zdroj přesného kmitočtu 

  Kopečný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem příjmu časového normálu DCF77. Tento signál je využitý jako zdroj referenčního signálu pro synchronizaci navrhovaného Zdroje přesného kmitočtu a tím zajišťuje jeho vysokou dlouhodobou ...
 • Malá aktivní integrovaná anténa 

  Nunvář, Rostislav
  Práce se zabývá základními typy planárních antén, jejich návrhem a modelováním v programu ANSOFT Designer. V práci je popsán způsob, kterým je možné planární anténu doplnit aktivním prvkem (tranzistorem). Tranzistor je do ...
 • Zdroj proudového impulsu vysoké úrovně 

  Myška, Radek
  Tento semestrální projekt se zabývá možnostmi vytváření velmi krátkých proudových impulsů vysoké úrovně. V rámci projektu jsou řešeny jednotlivé části zdroje a navržena jeho optimální řešení, které budou realizována v rámci ...
 • Synchronní detekce modulovaných optických signálů 

  Poliak, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o vlastnostiach systému pre synchrónnu detekciu slabých optických signálov. V práci budú rozobrané jednotlivé aspekty návrhu, ako aj jednotlivé časti systému. V závere bude navrhnutá celková ...
 • USB multimetr s mikroprocesorem 

  Samek, Martin
  Tématem mé semestrální práce je návrh multimetru a jeho následné propojení pomocí sběrnice USB. Při návrhu multimetru byla snaha o využití minimálního počtu součástek při zachování dobré ochrany proti špatnému použití v ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Strouhal, Adam
  Cílem této práce je odfiltrování nejčastějšího typu rušení v EKG signálech, síťového brumu a driftu. Zabývá se návrhem a realizací lineárních filtrů typu FIR a IIR v prostředí Matlab. Pro realizaci FIR filtrů jsou použity ...
 • Adaptivní antialiasingový kmitočtový filtr 

  Sovadina, Václav
  Cílem této práce je seznámit se se zadanou Besselovou aproximační funkcí a rozebrat možnosti zapojení adaptivního antialiasingového filtru. Dále navrhnout kaskádní a příčkovou realizaci filtru a provést jejich počítačové ...
 • Modelování dielektrických vlnovodů 

  Šikl, Tomáš
  Dielektrické vlnovody nabízejí přirozenou alternativu k vlnovodům kovovým. Těchto vlnovodů se v dnešní době převážně využívá v optoelektronické technice. Tématem práce je sjednocení poznatků o buzení těchto vlnovodů a popis ...
 • Vývoj sériových komunikačních periferií pomocí FPGA 

  Štraus, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na dvě periferie. První vytváří ze vstupních paralelních dat výstupní sériový signál podle standardu UART. Tento sériový signál je tvořen start bitem, datovými bity, paritou a stop bitem. Počet ...
 • Přijímač dálkového ovládání 

  Zdařil, Tomáš
  Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zarízení,které bude sloužit jako prijímací modul infracerveného dálkového ovládání.Tímto modulem bude rízen smer otácení anténního rotátoru.Soucástí práce je teoretický ...
 • Řízení všesměrového podvozku 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a realizace softwaru pro řížení modelu synchronního všesměrového podvozku. Text se zabývá prezentací konstrukce reálného modelu podvozku. Dále je popsána funkce a princip programu podvozku. V následující ...
 • Robotické prostředky pro tělesně postižené 

  Dojava, Marian
  Cílem bakalářské práce je vylepšení vozíku pro tělesně postižené. Ulehčit je třeba zejména naložení do auta postiženého. Řešení spočívá zejména v realizaci dálkového ovládání. Práce se zabývá realizací komunikace mezi ...
 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Měření polohy drátu 

  Hradil, Jiří
  Ve své bakalářské práci se zabývám indukčnostními snímači. V krátkosti je popsán princip funkce snímače, jeho výhody a nevýhody. Shrnuji i využití snímačů v reálné praxi. Práce shrnuje i výrobce a dovozce snímačů na českém ...

Zobrazit další