Poslední příspěvky

 • Zkratové poměry v rozvodně 110 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Hajdú, Lukáš
  Cílem této bakalářská práce je vyšetřit zkratové poměry v rozvodně Sokolnice 110kV před a po instalaci transformátoru T402 – před a po zavedení přímé transformace 400/110kV. Určením těchto poměrů zjistit, jestli vyhoví ...
 • Posouzení vlivu parametrů přístupové sítě UMTS na výkonnost sítě prostřednictvím simulačního prostředí Opnet Modeler 

  Konečný, Zbyněk
  Tato bakalářská práce pojednává o testování vlivu různých parametrů a jejich následném efektu na chování celé přístupové sítě UMTS. Jednotlivé simulace budou prováděny v programu Opnet Modeler, který slouží k testování ...
 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Návrh elektroinstalace rodinného domu s využitím inteligentních prvků 

  Trtík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi elektroinstalací rodinných domů, bytů a větších komplexů budov. Jejím cílem je popsat a porovnat klasickou a inteligentní instalaci v rodinném domě. Nejprve je uveden postup ...
 • Hluková mapa v GIS 

  Rodryč, Filip
  Tato práce je tvořena teoretickým podkladem a praktickým ověřením systému ArcView. Jsou zde rozebírány veličiny popisující hluk a krátce seznamuje s metodikou měření hluku. Obsahuje limity hluku v pracovním prostředí dané ...
 • Návrh a realizace matematických operací v obvodech FPGA 

  Soukup, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realizace matematických operací v prostředí digitálních obvodů architektur FPGA a ASIC. Pozornost je věnována algoritmům pro sčítání, odečítání, násobení a dělení, dále potom ...
 • Polarografická analýza vod 

  Klečka, Tomáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým základem polarografie a voltametrie, rozebírají se některé metody s ohledem na jejich detekční meze. Poté je provedeno měření na polarografu metodou anodické rozpouštěcí ...
 • Datalogger s mikrokontrolerem MSP430 a SD paměťovou kartou 

  Váša, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru s mikrokontrolerem MSP430. Na začátku práce jsou popsány různé typy dataloggeru a jejich vybavení. Dále je zde řešen návrh dataloggeru. Jako je elektrické zapojení, návrh ...
 • Využití biomasy v malý provozech a domácnostech 

  Láník, Lukáš
  Práce pojednává o využití biomasy jako zdroje energie pro menší provozy a domácnosti. Posuzuje využitelnost jednotlivých druhů biomasy. V další části práce je uvedena pomoc státu při využívání tohoto druhu energie, různé ...
 • Testování zdravotnických přístrojů z hlediska elektrické bezpečnosti. 

  Šubarda, Jiří
  Zdravotnický přístroj musí být vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče; vhodnost zdravotnického přístroje pro určený účel použití musí být ověřena zkouškami z hlediska elektrické bezpečnosti. Odborné hodnocení ...
 • Systém evidence příchodů a odchodů 

  Pikula, Stanislav
  Cílem této práce byl návrh a realizace systému evidence příchodů a odchodů s poskytováním monitorovaných dat přes ethernetové rozhraní. Obsahem textu je popis výběru hardware a návrh desky plošných spojů. Dále je popsán ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB 

  Cupák, Jan
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB. Dále se zabývá doplněním koncového zesilovače dalšími funkčními bloky a to předzesilovače, korekčního zesilovače a aktivní výhybky. ...
 • Akustická měření v reálném prostředí 

  Mach, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice akustických měření. Jsou zde popsány dva systému používané pro tyto účely - MLS a esweep. Jsou porovnány jejich výhody a nevýhody a jsou provedeny praktické ukázky měření ...
 • Sledování pohybujících se objektů 

  Bradáč, František
  Předmětem této semestrální práce je nalezení a implementace metod pro detekci objektů v zorném poli kamery, zaznamenání jejich trajektorie a predikce jejich polohy. Vytvořené metody jsou kombinací několika přístupů k řešení ...
 • Vliv aditiv na vlastnosti elektrodových hmot pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu pojiv na vlastnosti kladné elektrody alkalických akumulátorů. Aditivem použitým na niklové elektrodě byl kobalt. V praktické části práce je popsán postup odleptávání niklové ...
 • Fázovací relé pro rozběh motoru 

  Pelán, Ladislav
  Pro zjištění sledu fází napětí v elektrické síti se dá použít například obvod s proudovou větví, nebo modul s odporem a optočlenem.V tomto projektu se budu zabývat určení směru fází pomocí obvodu s proudovou větví a fázováním ...
 • Planární filtry s porušenou zemí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce popisuje mikropáskovou planární dolní propust s narušenou zemí. Práce se zabývá návrhem a simulací propusti v programu Ansoft Designer, srovnáním výsledků s realizovanou dolní propustí a zhodnocením jejich ...
 • Nebezpečí internetové komunikace 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou komunikačních protokolů a serverů. Jsou zde popsány protokoly TCP/IP. Dále jsou popsány čtyři nejpoužívanější IM protokoly (popis přihlašování, komunikace a zabezpečení). Jsou zde popsány ...
 • DSL-based triple-play services 

  Al-Anqari, Mhannad
  This research examines the triple play service based on the ADSL technology. The voice over IP will be checked and combined with the internet data by two monitoring programs in order to examine the performance that this ...
 • Digitální zpracování analogových signálů 

  Čermák, Petr
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně ...

Zobrazit další