Now showing items 1-20 of 612

 • Vliv atmosférických turbulencí na intenzitní profil laserového svazku 

  Císař, David
  Optické bezkabelové spoje poskytují přirozenou alternativu k mikrovlnným a kabelovým systémům. Tato technologie je použita pro optické spoje mezi pozemními stanicemi a také mezi platformami ve vysokých výškách (HAPs). ...
 • Malý řídicí systém s rozhraním Ethernet 

  Liška, Radovan
  Práca sa zaoberá komplexným návrhom a riešením (DPS) dosky plošných spojov pre malý riadiaci systém s rozhraním ethernet. V práci je rozobratý návrh napájacej časti obvodu ,teda galvanické oddelenie, usmernenie a stabilizácia ...
 • Moderní CAD systémy v silnoproudé elektrotechnice 

  Strnad, Karel
  Práce se zaměřuje na stručné shrnutí historie CAD systémů a popisuje novinky, které přináší nová verze programu Autodesk Inventor oproti předešlé verzi. Poté je v pěti krocích popsán postup parametrického modelování v ...
 • Přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW 

  Khait, Ranny
  Hlavním tématem předkládané práce je přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány typy přenosových protokolů, metody komprese, Ethernet, popis programu ...
 • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

  Valenta, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...
 • Nízkofrekvenční korekční zesilovač pro dva satelity a subwoofer 

  Štaud, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem, simulací a konstrukcí korekčního zesilovače s výstupy pro dva satelity a subwoofer a koncového monolitického zesilovače LM3886TF pro subwoofer ve třídě AB. Korekční zesilovač umožňuje tónovou ...
 • Technické řešení fotovoltaické elektrárny 

  Gajdošík, Ivo
  Dokument pojednává o využití fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. V první části práce pojednává o slunečním záření dopadajícím na Zemi, resp. na území ČR. Další část zahrnuje vývoj fotovoltaiky od úplných ...
 • Dimenzování a kontrola venkovního vedení 

  Chrástek, Radim
  Venkovní vedení musí vyhovovat řadě požadavků, aby všechny jeho části bezpečně odolaly mechanickému a elektrickému namáhání. Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým namáháním. Nejprve budou odvozeny potřebné vztahy pro ...
 • Analýza lokálních vlastností povrchu solárních článků 

  Lipr, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodou optické mikroskopie v blízkém poli a jejího využití při zkoumání lokálních optických vlastností povrchové struktury solárních článků. Popisuje nejčastější artefakty vznikající při tomto měření. ...
 • Ideový návrh zkušebního modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nn 

  Fazekas, Tibor
  Práce je zaměřena na návrh experimentální modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nízkého napětí. V úvodní části jsou rozebrány teoretické podklady o spínání elektrických obvodů a elektrickém oblouku. Následuje ...
 • Aplikační možnosti termovize v elektrotechnice 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá bezdotykovým měřením teploty, jeho principy a rozdělením. Je zaměřena především na termovizi. Dále je zde proveden popis termokamery SH-68 / HY- 6800, popsána její funkce a vybavení. K projektu je ...
 • Moderní metody kódování řeči pro přenos po telekomunikační síti 

  Zajíček, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o použití kodeku AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wide-Band) v telekomunikačních sítích, zejména však v mobilních sítích a VoIP technologiích. Postupně popisuje základní principy kódování hlasu ...
 • Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW 

  Starosta, Michal
  STAROSTA, Michal . SIMULÁTOR LETECKÉHO MOTORU (ENGINE SIMULATOR) – NÁVRH HW Bakalárská práce. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, 2009. 51 s., Vedoucí práce.: Ing. ...
 • Panoramování zvuku ve vícekanálových ozvučovacích systémech 

  Orlovský, Kristián
  Táto práca je zameraná na simuláciu posluchového priestoru. V prvej časti sa na základe teoretických informácií oboznámime s dvoma najčastejšie používanými panoramovacími metódami, vektorovou a ambisonickou a ukážeme si ...
 • Měření na vektorovém obvodovém analyzátoru 

  Lapčík, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na použití vektorového obvodového analyzátoru pro měření činitele odrazu, přenosu a rozptylových parametrů. V práci jsou popsány hlavní části vektorového obvodového analyzátoru a princip ...
 • Antispamová ochrana webových stránek 

  Orsák, David
  Tato práce se zabývá problematikou spamu zejména v oblasti webových stránek. Definuje pojem spam, historii spamu a jeho jednotlivé členění dle způsobu šíření a typu zaměření. Je zde rozebrána problematika legislativy vůči ...
 • Přijímač dálkového ovládání 

  Zdařil, Tomáš
  Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zarízení,které bude sloužit jako prijímací modul infracerveného dálkového ovládání.Tímto modulem bude rízen smer otácení anténního rotátoru.Soucástí práce je teoretický ...
 • Základni metody pro potlačování šumu v akustických signálech 

  Ševela, Martin
  Práce hodnotí kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu a metody inverzní filtrace při rekonstrukci zkresleného signálu, na základě testování ve vytvořeném programu. Jejich výhody a nevýhody při nasazení v akustických ...
 • Operacni zesilovač CMOS pracující v rozsahu napájecích napětí 

  Buček, Vladimír
  Cílem této práce bylo seznámit se s návrhem operačního zesilovače technologií CMOS. Nejdříve byla analyzována struktura tranzistorů PMOS a NMOS, díky kterým jsme mohli postupně navrhovat jednotlivé bloky operačního zesilovače. ...