Now showing items 1-11 of 11

 • Dálkové monitorování teploty 

  Kvarda, Tomáš
  Práce se zaměřuje na navržení systému pro měření teploty v kryokabině s přesností ±2°C. Návrh spočívá ve výběru vhodného senzoru, příslušného měřícího obvodu, A/D převodníku a zobrazovací jednotky. Poslední částí je návrh ...
 • Externí generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je vysvětlit a seznámit se s neuromodulací, jejím použitím a možnostmi její aplikace v současné medicíně. Taktéž se zaměřuje na základní konfiguraci a blokový návrh externího generátoru, jsou zde ...
 • Měření krevního tlaku a posouzení vlivu zátěže 

  Vymazal, Bronislav
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu fyzické zátěže na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku. Je zde rozebrán kardiovaskulární systém člověka a vliv jeho činnosti na tlak krve. V textu jsou zmíněny ...
 • Měřič pro neinvazivní měření krevního tlaku 

  Komárek, Zbyněk
  Předmětem mé práce bude popsat neinvazivní metody pro měření krevního tlaku a uvést jejich výhody a nevýhody. Jednotlivé metody budu porovnávat z hlediska funkce, přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Předmětem této práce ...
 • Měřič síly větru 

  Kašpárek, Martin
  Tato práce pojednává o principech měření síly větru. Jsou zde rozebrány moţnosti, jak lze sílu větru měřit, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých principů. Na základě jednoho z principů je navrţen bateriově napájený ...
 • Přístroj pro elektroterapii 

  Kopečný, Josef
  V úvodu této práce jsou popsány základy fyziatrické léčby. Podrobněji se zde rozebírá elektroléčba a to jak z hlediska vedení proudu tkáněmi tak i z hlediska využití nejrůznějších druhů proudů, které se pro tuto léčbu ...
 • Psychogalvanický reflex a jeho detekce 

  Brudík, Vladislav
  Bakalářská práce popisuje historický vývoj měření psychogalvanického reflexu. Zabývání polarizací elektrod a velikosti měřeného elektrického proudu a napětí procházejícím přes povrch kůže. Také se zabývá vedením elektrického ...
 • Řízení peristaltické pumpy přes rozhraní USB 

  Balogh, Jaroslav
  Účelem této bakalářské práce je realizovat propojení peristaltické pumpy Rainin Dynamax RP-1 a PC přes rozhraní USB. Dle zjištěných informací byl s pomocí mikrokontrolétu FT232R realizován převodník mezi rozhraním USB a ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Junek, Michal
  Práce je zaměřena na problematiku kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. Jsou zde popsána možná řešení, která dokáží omezit, případně zcela odstranit jevy související s nekvalitní dodávkou ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Suchý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na téma Záložní zdroj (UPS), název je odvozen z anglické použité zkratky Uninterruptible Power Supply neboli zdroj nepřetržitého napájení. Současná doba vyžaduje v mnoho odvětvích nepřetržitou ...
 • Záložní zdroj energie (UPS) 

  Podal, Pavel
  Tato práce pojednává o záložních zdrojích napájení, jejich návrhu a konstrukci. Cílem této práce je seznámit čtenáře s rozdělením záložních zdrojů energie UPS v závislosti na zařízení, pro které mohou být použita. Rozhodující ...