Now showing items 1-20 of 570

 • Měření parametrů obrazových snímačů CCD 

  Pavelka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá obrazovými (B)CCD snímači, které převádí světelné záření dopadající na světlocitlivou vrstvu snímače na obrazový signál, seznamuje s principem jejich činnosti a uvedením základních parametrů ...
 • Rádiové rozhraní systému LTE (E-UTRAN) 

  Opletal, Prokop
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat základní principy bezdrátového systému LTE se zaměřením na rádiové rozhraní. V průběhu textu jsou čtenáři seznámeni se základními koncepty systému, jako je modulace OFDM, která ...
 • Aktivní kmitočtový filtr v proudovém módu 

  Paščinský, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh kmitočtového filtru pracujícího v proudovém módu. V úvodu práce je pojednáno o vlastnostech kmitočtových filtrů a jejich využití. Pozornost je zde věnována především přenosové ...
 • Toleranční analýza filtrů s CDTA 

  Miksl, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na toleranční a citlivostní analýzu filtrů s prvky CDTA. První část práce je věnována teorii a základním vlastnostem filtrů. Poté se práce zabývá aktivními prvky v proudovém módu, které jsou ...
 • Generátor EKG signálu 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi, jak jej generovat pomocí prostředí programu LabVIEW. Na základě prostudovaných metod popisu signálu byla vybrána metoda využívající podobnosti jednotlivých úseků EKG ...
 • Modelování systému UMTS 

  Predajňa, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním systému UMTS v downlinku v programe MatLab. Je zameraná na spracovanie signálu vo fyzickej vrstve a sleduje vplyv nastavenia jednotlivých parametrov na chybovosť BER pri prenose ...
 • Návrh předzesilovače pro vytváření kytarových efektů. 

  Müller, Radek
  Tématem mé bakalářské práce je návrh předzesilovače pro vytvoření určitých kytarových efektů. Výstupní signál z elektrické kytary je potřeba často upravit podle potřeb muzikantů. Cílem je prostudovat možnosti úpravy signálu, ...
 • Výpočet okamžitého kmitočtu 

  Mik, Šimon
  V bakalářské práci jsou popsány algoritmy, které je možno použít k výpočtu okamžitého kmitočtu. Následně jsou uvedeny závěry, ke kterým se došlo po implementaci uvedených algoritmů do programu Matlab. Metody jsou porovnávány ...
 • Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 

  Rysnar, Jiří
  Obsahem bakalářské práce je seznámení s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840, vytvoření programu v programovacím prostředím Step7 Microwin. Vytvoření programu pro komunikaci mezi měřícím zařízením Mahr Millitron 1840, ...
 • Modelování tepelných okruhů pomocí objektových metod 

  Holcman, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření programátorské knihovny v některém objektově orientovaném programovacím jazyce, která by měla usnadnit výpočty termodynamických schémat. Úvodní část bakalářské práce se zabývá ...
 • Zabezpečovací systém s hlášením na mobilní telefon 

  Novák, Petr
  Cílem této práce je vytvořit Elektronický zabezpečovací systém, který by bylo možno použít jednak v trvale, či dočasně obývaných prostorech, případně i v automobilech. Výhodou tohoto systému je možnost tichého poplachu, ...
 • DSL-based triple-play services 

  Al-Anqari, Mhannad
  This research examines the triple play service based on the ADSL technology. The voice over IP will be checked and combined with the internet data by two monitoring programs in order to examine the performance that this ...
 • Tenké vrstvy oxidu wolframového pro elektrochromní součásti 

  Jakubis, Ivan
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou elektrochromizmu a problematikou nanášacej metódy elektrodepozície. Pomocou elektrodepozície sú vytvárané tenké elektrochromické vrstvy oxidu volfrámového (WO3) na sklenené substráty ...
 • Vodivé propojení keramiky s FR4 v 3D struktuře 

  Pelc, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá vodivým propojením keramických substrátu s FR4 do trojrozměrných struktur. Jako konkrétní aplikace, byl na keramický substrát vytvořen vysokofrekvenční zesilovač, za účelem ověření vlastností ...
 • Systémy pro synchronizaci souborů a adresářů 

  Říha, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na zjištění současného stavu v oblasti synchronizace souborů a adresářů na různých platformách. První část se věnuje nástrojům pro zrcadlení, nástrojům pro správu verzí a webovým úložištím. V ...
 • Simulace použití solárních článků v elektromobilech 

  Obadal, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby a využití elektrické energie v elektromobilech pomocí fotovoltaických článků. V této práci je uveden model fotovoltaického systému složeného ze tří fotovoltaických polí umístěných ...
 • Měření asynchronního motoru na eskalátoru 

  Pešová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem asynchronních motorů. Je zde uvedena stručná charakteristika a popis činnosti motoru a dále je práce zaměřena na postup při měření zatěžovacích charakteristik asynchronních motorů, ...
 • Operacni zesilovač CMOS pracující v rozsahu napájecích napětí 

  Buček, Vladimír
  Cílem této práce bylo seznámit se s návrhem operačního zesilovače technologií CMOS. Nejdříve byla analyzována struktura tranzistorů PMOS a NMOS, díky kterým jsme mohli postupně navrhovat jednotlivé bloky operačního zesilovače. ...
 • Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy 

  Halaš, Rostislav
  Tato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou ...
 • Vytvoření webového mutimedálního portálu pro výuku PLD 

  Fíla, Lukáš
  Tato práce popisuje principy tvorby statických webových stránek a nejpoužívanější metody používané při tvorbě stránek dynamických. Seznámíte se s jazyky HTML, CSS, PHP, JavaScript a databázemi MySQL. Dále jsou zpracovány ...