• Diagnostika spolehlivosti technických zařízení 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií spolehlivosti a diagnostiky . Obsahuje stručné vysvětlení pojmů, které se vyskytuji v odvětví spolehlivosti technických zařízení. Dále je součástí práce určování spolehlivostnich ukazatelů, ...
 • Řídicí systém pro mobilní platformu 

  Sárközy, Imrich
  Ciežom projektu je navrhnúť a realizovať obvod s mikrokontrolérom, ktorý bude mať za úlohu riadiť mobilnú jednotku osadenú kamerou a snímačmi neelektrických veličín. Prvá časť projektu zahrňuje návrh schémy obvodu a odladenie ...
 • Synergické účinky teploty a vlhkosti na dielektrická spektra keramiky 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá sledováním vlastností dielektrických materiálů metodou dielektrické relaxační spektroskopie ve frekvenční oblasti. V rámci práce je navržen a realizován nový elektrodový systém umožňující práci ...
 • Externí generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je vysvětlit a seznámit se s neuromodulací, jejím použitím a možnostmi její aplikace v současné medicíně. Taktéž se zaměřuje na základní konfiguraci a blokový návrh externího generátoru, jsou zde ...
 • Programový modul přijímače dat formátu RS232 v obvodech FPGA 

  Hrubý, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje programový modul přijímače dat formátu RS232. Program je psán programovacím jazykem VHDL a je určen pro obvody FPGA od firmy Xilinx. Dále se, tato bakalářská práce, zabývá simulací a implementací ...
 • Modely silových vedení pro přenos dat PLC systémů 

  Fajkus, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku datové komunikace po silnoproudých vedeních. Tato technologie je označována jako PLC (Power Line Communication). Širšímu nasazení této technologie do praxe v současnosti brání ...
 • Studium vodíkových palivových článků 

  Kamrla, David
  Předkládaná bakalářská práce uvádí do problematiky vodíkových palivových článků a zaměřuje se na nízkoteplotní alkalické palivové články (AFC). Základním zaměřením práce je vytvoření postupů pro výrobu elektrod pro AFC a ...
 • Přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky 

  Vyskočil, Jiří
  Tématem mé bakalářské práce je přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky. Jedná se o návrh multifunkčních kmitočtových filtrů. Výhodou přímé realizace přenosové funkce je např. snadná modifikace ...
 • Metody měření radioaktivního záření 

  Šugra, Marián
  Tento projekt zahrnuje přehled vlastností ionizujícího záření. Popisuje principy metod pro jeho měření spolu s jejich principem. Zaměřuje se na metody používané na medicínských pracovištích. Hlavní podstatou projektu je ...
 • Měření oteplení pojistky termovizní kamerou 

  Belák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a porovnaním rôznych princípov bezdotykového merania teploty. Popisuje druhy detektorov používaných v pyrometroch a termovíznych systémoch. Zameriava sa na popis konkrétnych druhov ...
 • Plánování radioterapie 

  Běťák, Ondřej
  Práce se zabývá použitím ionizujícího záření v radioterapeutické léčbě a návrhem ukázkové úlohy pro modelování výsledného pole záření v programovém prostředí Matlab. Princip je odvozen z plánovacího systému Leksellova gama ...
 • Algoritmy generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace 

  Rudolf, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je uvést čtenáře do problematiky algoritmu generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace. Hlavní pozornost je věnována metodám generování pulsně šířkové modulace, jako je komparační ...
 • Systém identifikace barevných profilů zobrazovacích zařízení 

  Hrabčík, Oldřich
  Práce se zabývá problematikou spektrometrie a indentifikací barevného profilu zobrazovacích zařízení. Je zde popsána možnost měření barevného rozsahu zařízení pomocí spektrometru a následná tvorba ICC profilu z těchto ...
 • Sledování hmotnostních změn pomocí piezoelektrického rezonátoru 

  Kužílek, Jakub
  Práce se zabývá návrhem nové cely pro měření hmotnostních změn s vysokou přesností pomocí křemenných krystalových mikrovah QCM. Nová cela je určená pro krystalové rezonátory s průměrem 14mm, které jsou vyráběny v ČR a ...
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Novotný, Marek
  Obsahem této práce je pochopení problematiky sběru dat. Je zde vysvětleno co je to sběr dat, taktéž jsou vysvětleny některé často používané pojmy a principy, které s touto problematikou souvisí. Jak lze z určitého fyzikálního ...
 • Základni metody pro potlačování šumu v akustických signálech 

  Ševela, Martin
  Práce hodnotí kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu a metody inverzní filtrace při rekonstrukci zkresleného signálu, na základě testování ve vytvořeném programu. Jejich výhody a nevýhody při nasazení v akustických ...
 • Nové možnosti a trendy v oblasti elektronického vyučování 

  Šprta, Vlastimil
  Tato bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém jsem se převážně zabýval pojmem e-learning jako takovým. Jelikož e-learning je pojem velmi široký a v odborném světě neustále dochází k jeho transformacím, ...
 • Tenké vrstvy oxidu wolframového pro elektrochromní součásti 

  Jakubis, Ivan
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou elektrochromizmu a problematikou nanášacej metódy elektrodepozície. Pomocou elektrodepozície sú vytvárané tenké elektrochromické vrstvy oxidu volfrámového (WO3) na sklenené substráty ...
 • Databázový systém pro elektronický obchod 

  Lempera, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací databázového systému a webového rozhraní pro elektronický obchod. Webové rozhraní bude rozděleno do dvou částí. První část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat ...
 • Měření intenzity pole 

  Novák, Tomáš
  V této práci podrobně rozebereme problematiku měření intenzity pole a to hlavně v krátkovlnném pásmu přijímaných kmitočtů. Pro měření intenzity elektrického pole je nutné použít vhodnou anténu, která svými vlastnostmi a ...