Now showing items 1-20 of 609

 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Homola, Rudolf
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a možnosti přístupu do NIS Clinicom. Je zde popsána chronologie změn v blokové struktuře a popisu dat. Byl navržen a ...
 • Využití bioplynu ve spojení s kogenerací 

  Fojtík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení aktuální problematiky využívání biologických odpadů s použitím kogenerace. Úkolem je navrhnout a zhodnotit provoz kogeneračního systému spolupracujícího s bioplynovou stanicí. První ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy 

  Halaš, Rostislav
  Tato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou ...
 • Účinky klimatických činitelů na vlastnosti oligobutadienů 

  Baťa, David
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlastností dielektrického materiálu ve střídavém elektrickém poli. Jsou prostudovány elektrické vlastnosti různých druhů kapalných oligobutadienů, včetně jejich praktických aplikací. ...
 • Databáze energetických údajů s využitím WIKI technologie 

  Čižmár, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na praktickou realizaci kooperativního projektu databáze pro účely akademického využití, kterou lze spravovat užitím WIKI technologie. Výběr vhodného WIKI software bude zajišťovat možnost ...
 • Měření optických přenosových tras 

  Ambrož, Jan
  Tato práce se věnuje měření optických přenosových tras. Zejména měření útlumu, chro- matické a polarizační vidové disperze. Specikům měření systémů využívajících WDM a pasivních optických sítí. V každé kapitole jsou uvedeny ...
 • Řízení všesměrového podvozku 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a realizace softwaru pro řížení modelu synchronního všesměrového podvozku. Text se zabývá prezentací konstrukce reálného modelu podvozku. Dále je popsána funkce a princip programu podvozku. V následující ...
 • Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW 

  Starosta, Michal
  STAROSTA, Michal . SIMULÁTOR LETECKÉHO MOTORU (ENGINE SIMULATOR) – NÁVRH HW Bakalárská práce. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, 2009. 51 s., Vedoucí práce.: Ing. ...
 • Aplikační možnosti termovize v elektrotechnice 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá bezdotykovým měřením teploty, jeho principy a rozdělením. Je zaměřena především na termovizi. Dále je zde proveden popis termokamery SH-68 / HY- 6800, popsána její funkce a vybavení. K projektu je ...
 • Nejistoty a kompatibilita měření 

  Kvapil, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou nejistot měření při měření odporů a indukčností. Dále se věnuje zpracováním obecných postupů pro určení nejistot měření s použitím měřicích přístrojů Agilent 4263B, Tesla BM507 a Tesla ...
 • Návrh a realizace klientské aplikace pro spolupráci s OPNET Modelerem 

  Polak, Martin
  Bakalářská práce „Návrh a realizace klientské aplikace pro spoluprácí s OPNET MODELEREM“ pojednává o snaze přiblížit klienta ke snadnější a kvalitnější komunikaci se serverem. Otevřít nové možnosti pro efektní práci v síti. ...
 • Programový modul přijímače dat formátu RS232 v obvodech FPGA 

  Hrubý, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje programový modul přijímače dat formátu RS232. Program je psán programovacím jazykem VHDL a je určen pro obvody FPGA od firmy Xilinx. Dále se, tato bakalářská práce, zabývá simulací a implementací ...
 • Návrh malé větrné elektrárny se Savoniovým rotorem 

  Foltýn, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení větrné elektrárny se Savoniovým rotorem. V první části je souhrn teoretických poznatků, které mají vést k optimální konstrukci větrného energetického zdroje. V ...
 • Řízení odběru výkonu nekonvenčních zdrojů energie 

  Sládek, Karel
  Cílem práce je řízení odběru výkonu z nekonvenčního zdroje, mikrogenerátoru. Požadována je vysoká účinnost při velmi malém výkonu.
 • Časově-frekvenční analýza 

  Tráge, David
  Cílem tohoto bakalářské práce je zjistit možnosti získání analýzy časové, frekvenční a jejich vzájemné kombinace, časově-frekvenční, různými metodami například Fourierovou transformací a Vlnkovou transformací. Během práce ...
 • Laboratorní spínaný napájecí zdroj 

  Slezák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spínaného zdroje na bázi propustného měniče s výstupním regulovatelným napětím v rozmezí 3 až 30V a zatěžovacím proudem do 1 A. Nejprve je rozebráno teoretické řešení základních typů ...
 • Navigace poštovního robota 

  Jež, Radek
  Práce se zabývá řídicími algoritmy pro poštovního robota. Řeší problematiku hledání optimální cesty a možné problémy vzniklé při navigaci robota. Obsahuje popis použitých datových struktur a algoritmů pro samostatnou činnost ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je zabezpečit objekt např. kolo, kočárek, zboží. Zabezpečovací zařízení se skládá ze senzorové a uživatelské jednotky, pageru. Obě jednotky jsou osazeny tranceiverem, který pracuje v ISM pásmu, a neustále mezi ...
 • Měření intenzity pole 

  Novák, Tomáš
  V této práci podrobně rozebereme problematiku měření intenzity pole a to hlavně v krátkovlnném pásmu přijímaných kmitočtů. Pro měření intenzity elektrického pole je nutné použít vhodnou anténu, která svými vlastnostmi a ...