Now showing items 21-40 of 609

 • RAKE receiver pro systém UMTS 

  Koudela, Oldřich
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem dějů probíhajících v systému UMTS při práci se signálem, jeho rozprostřením za použití modulační techniky DS SS(direct sequence spread spectrum) a následným zpracováním signálů v ...
 • Rezonanční a quasi-rezonanční měniče 

  Krška, Vlastimil
  Práce se zabývá návrhem a realizací kvazirezonančního měniče se spínáním v minimu napětí, který využívá rezonanci kondenzátoru a cívky. Je to jedna z možností jak zvýšit účinnost spínaného zdroje. Při použití rezonančních ...
 • Optické příjimače s moderními obvody 

  Matyáš, Petr
  Cílem práce bylo vyhledat ve firemní literatuře vhodný obvod pro konstrukci optického přijímače, pro signál s analogovou modulací. Šířka přenášeného pásma měla dosáhnout 100 MHz. Po vyhledání vhodného obvodu se měl sestavit ...
 • Napájecí zdroje elektronických zařízení 

  Mrázek, Dalibor
  V mé bakalářské práci se nejprve věnuji mnoha druhům spínaných zdrojů. Zjišťuji jejich výhody a nevýhodu při zapojení. V další části se zabývám návrhem jednotlivých funkčních částí, ze kterých se bude spínaný zdroj skládat. ...
 • Bezsnímačové řízení pohonu se synchronním motorem 

  Graf, Miroslav
  Bakalářská práce „Bezsnímačové řízení pohonu se synchronním motorem“ se zabývá problematikou rekonstrukce stavů při řízení synchronních motorů. Zaměřuje se na Model Reference Adaptive System a Kalmanův filtr. Oba rekonstruktory ...
 • Metody měření radioaktivního záření 

  Šugra, Marián
  Tento projekt zahrnuje přehled vlastností ionizujícího záření. Popisuje principy metod pro jeho měření spolu s jejich principem. Zaměřuje se na metody používané na medicínských pracovištích. Hlavní podstatou projektu je ...
 • Modelování vysokofrekvenční diody v programu Comsol Multiphysics 

  Truhlář, Michal
  Práce přináší poznaní jevů v polovodičové diodě při vzniku P-N přechodu. V práci je soustředěná pozornost na návrh polovodičové vysokofrekvenční diody v programu Comsol Multiphyssics 3.3 . Velká pozornost je věnována ...
 • Číslicově řízený vysokofrekvenční fázovací článek 

  Vaníček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací číslicově řízeného vysokofrekvenčního fázovacího článku. Práce obsahuje jak samotných návrh zapojení, tak i desky plošných spojů pro vytvoření příslušného zařízení. ...
 • Webová aplikace pro testové hodnocení 

  Janů, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro testové hodnocení. Aplikace plní funkci webové učebnice, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti formou testu. Aplikace je koncipována tak, aby k její administraci ...
 • Komunikační adaptér pro systém sběru dat – hardwarová i softwarová realizace 

  Kašpar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je tvorba adaptéru pro systém sběru dat řízeného mikrokontrolérem. Funkce zařízení spočívá v sériovém asynchronním příjmu ASCII řetězce odeslaného ultrazvukovým tloušťkoměrem přenosovou rychlostí ...
 • Adaptor pro měření skupinového zpoždění 

  Müller, Marek
  Účel této práce je navrhnout adaptor pro měření skupinového zpoždění. Toto zařízení by mělo fungovat jako jedno přídavné zařízení, které se připojí mezi rozmítaný generátor (např. wobler X1-50) a měřený obvod. Tato sestava ...
 • Testování zdravotnických přístrojů z hlediska elektrické bezpečnosti. 

  Šubarda, Jiří
  Zdravotnický přístroj musí být vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče; vhodnost zdravotnického přístroje pro určený účel použití musí být ověřena zkouškami z hlediska elektrické bezpečnosti. Odborné hodnocení ...
 • Zjednodušené modely odrušovacích filtrů 

  Kostrhún, Lukáš
  Cílem této práce bylo prostudovat principy a metody měření vložného útlumu odrušovacích EMC filtrů dle doporučení České technické normy ČSN CISPR 17, odvodit teoretický vložný útlum filtru v symetrickém a asymetrickém ...
 • Evokované potenciály v mozku a zařízení pro jejich vznik 

  Šimonová, Lucie
  Každý mozek vytváří určitou elektrickou aktivitu. Tato aktivita je buď spontánní, kdy je elektrický signál vytvářen po celou dobu existence jedince nebo se jedná o vyvolané odpovědi, kdy mozek vytváří elektrické odpovědi ...
 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Počítačový model tranzistoru FET 

  Kaupa, Petr
  Práce pojednává o tranzistorech FET, základních principech jejich fungování a vlastnostech. Zabývá se především simulováním tranzistorů MOSFET v programu FEMLAB. Dále se zabývá optimalizací parametrů simulovaného modelu ...
 • Měření intenzity pole 

  Novák, Tomáš
  V této práci podrobně rozebereme problematiku měření intenzity pole a to hlavně v krátkovlnném pásmu přijímaných kmitočtů. Pro měření intenzity elektrického pole je nutné použít vhodnou anténu, která svými vlastnostmi a ...
 • Konstrukce regulovatelného spínaného zdroje 

  Dvořák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku návrhu a konstrukce spínaného zdroje. Cílem je navrhnout a vyrobit funkční spínaný zdroj dle požadovaných parametrů, za účelem dalšího výzkumu problematiky těchto zařízení.
 • Číslicová filtrace signálů EKG 

  Ráček, Tomáš
  V práci jsou rozebrány kmitočtové vlastnosti jednot¬livých rušivých signálů jako je kolísáni nu¬lové izolinie, síťový brum, myopoten¬ciály a diskutovány metody pro je¬jich potlačení. Využívá se zde principu Lynnových ...