Now showing items 41-60 of 609

 • Měření EEG signálu pomocí digitalizační měřící karty 

  Polák, Radek
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit předzesilovač a virtuální přístroj pro měření EEG signálu. Práce obsahuje přehled současné elektroencefalografie, přehled způsobů snímání a zpracování mozkových potenciálů klinickými ...
 • Aplikace inteligentních řídících prvků v moderní elektroinstalaci 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace jako takové, přičemž uvádí její přednosti před klasickou elektroinstalaci. Značná pozornost je věnována nejvíce používanému a rozšířenému standardu ...
 • Digitální hudební efekty založené na waveletové transformaci 

  Friedberg, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se s možnostmi využití waveletové (vlnkové) transformace a prahování pro návrh digitálních hudebních efektů. Jsou zde objasněny základy waveletové (vlnkové) transformace a ...
 • Vytvoření webového mutimedálního portálu pro výuku PLD 

  Fíla, Lukáš
  Tato práce popisuje principy tvorby statických webových stránek a nejpoužívanější metody používané při tvorbě stránek dynamických. Seznámíte se s jazyky HTML, CSS, PHP, JavaScript a databázemi MySQL. Dále jsou zpracovány ...
 • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 

  Hadwiger, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, na jejichž základě byl zvolen nejlepší možný způsob nabíjení. Zohledňuje se kapacita akumulátorů, což znamená využití ...
 • Měření a analýza vibrací elektrického stroje 

  Kováč, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vibráciami, ako zdrojom informácii pre analýzu diagnostikovaného zariadenia, ktoré je zdrojom vibrácií, z hžadiska včasnej detekcie vznikajúceho problému, ktorý by mohol závažne ovplyvniť ...
 • Vlastnosti ultrazvukového zařízení pro směrově orientovaný přenos zpráv 

  Klíma, Martin
  V práci jsou zkoumány vlastnosti zařízení pro prostorově selektivní šíření akustického signálu s využitím ultrazvukového nosného kmitočtu. Dále je uveden souhrn dostupných informací týkajících se této problematiky. Součástí ...
 • Šíření elektromagnetického pole v lidské tkáni 

  Dostálová, Petra
  Tato bakalářská práce se věnuje základům šíření elektromagnetického pole, popisu principu metody konečných prvků, simulaci šíření elektromagnetického pole od trychtýřové antény a vlivu tohoto pole na lidskou tkáň v programu ...
 • Studium faktorů ovlivňujících dobu ustálení elektrického proudu při měření malých proudů tranzistorem 

  Ježík, Jan
  Tato práce se zabývá vlivem dielektrické relaxace na dobu ustálení velmi malého stejnosměrného proudu po připojení měřicího napětí velikosti až 600 V. Jsou diskutovány různé relaxační děje probíhající v dielektrických ...
 • Měření teploty na elektrickém motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými metodami měření teploty na elektrickém motoru při užití chlazení. Úvod práce je věnován základním pojmům a definicím z oblasti přenosu tepla, proudění tekutin, ztrátám ...
 • Tvorba aplikace v LabView pro automatizované měření oteplení elektrických přístrojů 

  Kopunec, Vít
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného měření oteplení elektrických přístrojů s využitím grafického programovacího prostředí programu LabView. Pro měření oteplení jsou použity až čtyři termočlánky libovolného typu. ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Maňák, Radim
  Stále se zvyšující nároky na aktivní bezpečnost v automobilu a bezpečnost pasažérů si vyžadují neustálý vývoj a zdokonalování technologií. Především elektronické prvky v posledních několika letech dosáhly největšího rozmachu ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB 

  Cupák, Jan
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB. Dále se zabývá doplněním koncového zesilovače dalšími funkčními bloky a to předzesilovače, korekčního zesilovače a aktivní výhybky. ...
 • Moderní způsoby montáže mikroelektronických a elektronických modulů 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly. Obsahuje výčet základních organických a anorganických substrátů, definici termomechanického namáhání, popis současných způsobů montáže ...
 • Návrh rozhraní základních sběrnic v jazyce VHDL 

  Toman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozhraní základních komunikačních sběrnic v jazyce VHDL. Navržená rozhraní sběrnice jsou UART, SPI a I2C. V textu je uveden popis vlastností navržených sběrnic a způsob realizace ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Judas, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany ...
 • Datalogger s mikrokontrolerem MSP430 a SD paměťovou kartou 

  Váša, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru s mikrokontrolerem MSP430. Na začátku práce jsou popsány různé typy dataloggeru a jejich vybavení. Dále je zde řešen návrh dataloggeru. Jako je elektrické zapojení, návrh ...
 • Testování distanční ochrany 

  Řehoř, Jiří
  V bakalářské práci testování distanční ochrany se nejdříve charakterizuje význam ochrany, její požadavky a zařazení. Dále se zabývá principem její funkce, popisováním jednotlivých členů distanční ochrany a porovnáváním ...
 • Řízení peristaltické pumpy přes rozhraní USB 

  Balogh, Jaroslav
  Účelem této bakalářské práce je realizovat propojení peristaltické pumpy Rainin Dynamax RP-1 a PC přes rozhraní USB. Dle zjištěných informací byl s pomocí mikrokontrolétu FT232R realizován převodník mezi rozhraním USB a ...
 • Řízení krokových motorů s CPLD 

  Daněk, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je řízení krokových motorů s CPLD. Vytvoření radiově řízeného anténního rotátoru. Řízení je prováděno osobním počítačem pomocí RF obvodů. Práce obsahuje objasnění konstrukce a principu krokových ...