Recent Submissions

 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Bubeníčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti AGROTEC a.s. Hodnocení je prováděno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zabývá se nalezením slabých stránek a jejich příčin.
 • Analýza změn ukazatelů Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. pomocí časových řad 

  Junková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou vybraných ukazatelů, konkrétně se zaměřuje na analýzu změn ukazatelů v účetních výkazech a některých poměrových ukazatelů pomocí časových řad. V práci jsou popsána teoretická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubálková, Zuzana
  Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje ...
 • Opravy a technické zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku 

  Kabáč, Ľudovít
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku vykonávania opráv a technického zhodnotenia na vlastnom a prenajatom majetku. Vymedzuje základné pojmy, ich rozdiely a popisuje možné varianty, ktoré vznikajú v praxi. Na záver ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šterc, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy SMOKI Technik, s. r. o. v období let 2007 – 2009 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Obhlídal, Lukáš
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku OHL ŽS, a.s. v období let 2005 – 2009. V první části práce je vysvětleno, co je to finanční analýza a jaké metody finanční analýzy se používají. Ve druhé části je ...
 • Problematika zaměstnávání cizinců v ČR se zaměřením na daňové aspekty 

  Kratochvilová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců a osob ze států EU/EHP a následným zdaňováním jejich příjmů. Cílem praktické části je na příkladech ukázat nejrůznější situace, které mohou při zaměstnávání osob ze zahraničí ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Polúch, Eduard
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro účel elektronického podnikání v oblasti poskytování služeb pronájmu systémů internetových obchodů. Práce obsahuje teoretické poznatky související s ...
 • Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad 

  Robenková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S použitím teorie časových řad a regresní analýzy je zkoumána nezaměstnanost za uplynulá období a následně je provedena prognóza ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Šponerová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování celkové finanční analýzy společnosti Festa Servis spol. s r.o., zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků a jiných možností zlepšení ...
 • Návrh internetových stránek 

  Cvrček, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vyhotovení internetové prezentace pro strojírenskou firmu VNP, s.r.o., která sice v současnosti svůj prostor na internetu má, nicméně nenaplňuje představy vedení firmy o ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hyrák, Zbyněk
  V bakalářské práci navrhuji podnikatelský záměr firmy, která poskytuje internetové služby, především tvorbu webových stránek. Vlastní návrh řešení vychází nejen z teoretických poznatků, jež jsou uvedeny v teoretické části ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Janeček, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury pro rodinný dům zadavatele. Návrh se týká kabeláže a zařízení potřebných pro fungování domácí sítě. V práci je zmíněna teorie a způsob její aplikace v praxi.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Součástí práce jsou ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wojtowicz, David
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného redakčního systému pro vytvoření a správu webové prezentace společnosti. Jsou srovnány a hodnoceny tři různé způsoby řešení dle firemních požadavků. Optimální řešení bylo doporučeno ...
 • Analýza demografického vývoje obce Hrušovany u Brna 

  Ondráčková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje obce Hrušovany u Brna v období 1990 - 2010. K analýze časových řad je využito jejich elementárních charakteristik. Pro zjištění prognózy vývoje dalších let je ...
 • Návrh databázového schématu a internetových stránek pro házenkářský klub 

  Hrabal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou webové prezentace sportovního klubu. Jeho současné publikace na internetu nejsou aktuální a chybí možnost evidovat základní údaje potřebné pro činnost klubu. Výstupem práce je vytvoření fungující ...
 • Analýza změn ukazatelů podniku Adast Systems, a.s. pomocí časových řad 

  Všianský, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje ekonomické ukazatele podniku Adast Systems, a.s. pomocí časových řad. Cílem práce je aplikace statistických metod pro hodnocení ekonomických ukazatelů podniku v posledních deseti letech. ...
 • Analýza vybraných ukazatelů e-shopu firmy Ecoprint s.r.o. 

  Nečasová, Silvie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodu firmy Ecoprint s.r.o. První část práce obsahuje teorii o časových řadách, testech statistických hypotéz a regresní analýze. Druhá část se pak zabývá analýzou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Filip, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Velum, s.r.o. v období let 2006 - 2009. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci a pokusit se ...

View more