Now showing items 1-20 of 328

 • Zhodnocení hospodaření obce Dolná Mariková 

  Ištok, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením rozpočtového hospodárenia obce Dolná Mariková v rokoch 2006 – 2009. Na základe podrobnej analýzy príjmov a výdajov obecného rozpočtu je vypracované celkové zhodnotenie hospodárenia ...
 • Aplikace nových metod pro zabezpečení vzdálených počítačů 

  Šandera, Vladimír
  Tato práce se zabývá zabezpečením počítačů pro domácnosti a malé firmy. Nejdříve analyzuji současný stav, jak zabezpečení počítačů probíhá. V teoretické části budu popisovat typy počítačových infekcí, které se dnes vyskytují ...
 • Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov 

  Starostová, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou najdôležitejších ekonomických ukazovateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE) pomocou časových radov. V úvode práce sú popísané teoretické poznatky štatistických metód a praktická ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Machačová, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje na základě podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci i zaměstnavateli podniku pracovní podmínky podniku KON-KYS s.r.o. Poskytuje informace o současném stavu pracovních ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mafková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude v budoucnu využit pro založení školy vaření – Grand chef v Jihlavě. Práce vychází z teoretických poznatků, následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Souček, Vilém
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje zhodnocení situace společnosti ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí, analýzu trhu, na kterém se ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zientek, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvoření kompletní internetové prezentace pro firmu HYGIPACK s.r.o., která bude sloužit jako elektronická podoba katalogu a tím i základ databáze pro následnou tvorbu elektronického ...
 • Analýza demografického vývoje v základních školách v Kuřimi 

  Trtílek, Ivo
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu dětí ve městě Kuřim. V bakalářské práci jsou použity statistické metody časových řad a re-gresní analýzy. Analyzuje počet dětí navštěvujících školská ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing 

  Řičica, Filip
  Předmětem této bakalářská práce „Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing“ je aplikace filozofií ve výrobním procesu. V práci se soustředím na strategii v rámci štíhlé filozofie, a sice systém Kanban. ...
 • Prognóza obsazenosti škol v městě Žatci pomocí časových řad 

  Adamec, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografických ukazatelů města Žatec. Hlavní náplní práce je analýza počtu narozených dětí a počtu dětí nastupujících do mateřských a základních škol pomocí statistických metod. ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Bečvarovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. V první části bude rozebrána teorie k dané problematice. Budou definovány základní pojmy, vybrané metody finanční analýzy a vzorce. V druhé částí bude provedena ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. a návrhy na její zlepšení 

  Lachout, Jan
  Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v období 2005 – 2009. Hlavními zdroji informací, z kterých budu vycházet, jsou údaje z účetních výkazů, a to především z ...
 • Marketingový mix hotelu Maximus Resort 

  Tomášková, Lenka
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním ...
 • Analýza a renovace vybraného internetového obchodu 

  Hamerník, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou a realizací internetových obchodů (tzv. e-shopů), které splňují moderní trendy z hlediska e-businessu, použitelnosti, designu a především dokáží být velmi dobře konkurenceschopné a ...
 • Návrh internetových stránek 

  Vidlák, Marek
  Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout moderní a dynamické internetové stránky. Vytvořené webové stránky by měly poskytnout kompletní podnikatelský nástroj pro prezentaci konkrétních produktů včetně jejich možného ...
 • Alternativní možnosti investování 

  Dirhan, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní formy investování (pamětní mince z drahých kovů a francouzská vína - Bordeaux) v komparaci s běžnými finančními investicemi, které jsou běžně dostupné v rámci finančního trhu ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek u podnikající právnické osoby 

  Holubcová, Věra
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby zajištění pohledávek a jejich vymáháním dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zároveň poskytuje informace o rozhodčím řízení. Dále je zaměřena na analýzu pohledávek ve ...
 • Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek u podnikatele Vladimíra Trojana 

  Mirandová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání obchodněprávních pohledávek po splatnosti. Její součástí je všeobecný přehled vzniku a zániku pohledávek, jejich zajištění a způsobů jejich vymáhání jak mimosoudní cestou, ...
 • Návrh na optimalizaci počtu zaměstnanců s následnou změnou pracovního poměru ve společnosti IDEAL OKNO s.r.o. 

  Olšáková, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku změn pracovního poměru, konkrétně změny místa výkonu práce. Teoretická část poskytuje přehled o základních aspektech pracovního práva, analytická část rozbor konkrétní společnosti. ...
 • Analýza účetních výkazů společnosti MEXX Reality s.r.o. pomocí časových řad 

  Konopáč, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména analýzou účetních výkazů pomocí časových řad. Pro potřebu této práce byly použity data společnosti MEXX Reality s.r.o. Práce obsahuje popis teoretických ...