Now showing items 1-20 of 329

 • Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o. 

  Vašinová, Kateřina
  Bakalářská práce „Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o.“ pojednává o problematice poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a jejich daňovém řešení z pohledu zaměstnavatele, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martens, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti LIKO Svitavy, a. s., v období let 2006 – 2009, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...
 • Návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků společnosti plastické chirurgie The Hospital Group 

  Řádová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá spokojeností zákazníků v oblasti plastické chirurgie ve Velké Británii. Zkoumá marketingovou situaci společnosti a analyzuje způsob zajišťování vysoké spokojenosti zákazníků a jejich přínosů k ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Růžičková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy SLB, spol. s r.o. v letech 2006-2010. Podkladem pro vyhodnocení finanční situace se staly výsledky vybraných metod finanční analýzy, získané prostřednictvím ...
 • Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice 

  Rázl, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku smíšeného životního pojištění a možnosti pravidelného investování fyzických osob prostřednictvím produktů smíšeného životního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Halamová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Retex, a.s. pomocí metod a ukazatelů finanční analýzy za roky 2006 – 2009. V první části se věnuji krátkému úvodu o firmě a dále teoretickým poznatkům. ...
 • Návrhy na zlepšení koncepce CRM společnosti Teva Czech industries s.r.o. 

  Sobotík, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na řízení vztahů se zákazníky (CRM) společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje problémy v této oblasti a navrhuje zlepšení, které povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zefektivnění ...
 • Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov 

  Kuchyňková, Michaela
  V bakalářské práci se budu věnovat dani z nemovitostí, konkrétně jejímu významu v rozpočtu obce Starý Poddvorov. Vysvětlím pojmy obec, rozpočet, daňové a nedaňové příjmy, sazby daně a rozdělím majetkové daně. V analytické ...
 • Hodnocení finančního řízení v podniku. 

  Komůrka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního řízení v podniku v letech 2006 – 2010, za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Německem a její aplikace 

  Volná, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního zdanění příjmů, konkrétně Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Seznamuje s příslušnými právními normami, ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Štěpánková, Markéta
  V této bakalářské práci je zpracován přehled základních komunikačních nástrojů jako prevence při zvládání pracovních konfliktů. Práce zkoumá konflikty daňových poradců při výkonu jejich praxe a snaží se odhalit nedostatky ...
 • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Bolfová, Michaela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, podľa právnej úpravy Českej republiky. Poukazuje na výhody, ktoré zo zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím plynú, ako aj na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klusáková, Simona
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2008-2010. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Škarda, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na vyhotovení finanční analýzy podniku Heineken Česká republika, a.s. Teoretická část definuje základní pojmy této oblasti. Vysvětluje, jak se finanční analýza vytváří a pomocí jakých nástrojů ...
 • Vývoj v oblasti zdaňování příjmů z podnikání 

  Heger, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob z podnikání a jiných samostatných činností a hodnotí její vývoj od roku 2007 do současnosti. Cílem této práce je popis a zhodnocení vývoje v legislativní úpravě ...
 • Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Hortová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá vývojem zdanění fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2000 do současnosti. Bere v úvahu nejen zdanění příjmů, ale i zatížení sociálním a zdravotním pojištěním. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
 • Zdaňování příjmů studentů ze závislé činnosti 

  Stejskalová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřená na zdaňování příjmů ze závislé činnosti studentů. Práce obsahuje metodiku stanovení základu daně a daňové povinnosti z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně odkazů na příslušnou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pšurný, Adam
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení finanční situace podniku MESIT Ronex s.r.o. v letech 2008 až 2010. Hodnocení budu provádět především z účetních výkazů a výročních zpráv. Práce je rozdělena na dvě části ...
 • Model e-marketingu pro dialogové prostředí e-commerce 

  Hliničan, Marek
  Táto bakalárska práca obsahuje analýzu spoločnosti Chemtrend s.r.o. a návrhy, ako by firma mala skvalitniť svoj e-marketing. K tomu som pre ňu vytvoril nové webové stránky, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávače a navrhol ...
 • Návrh internetových stránek 

  Segeťa, Luboš
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout internetové stránky odpovídající současným trendům v oblasti tvorby internetových stránek pro firmu MK Servis, která se zabývá prodejem vázací a manipulační techniky, pilových ...