Now showing items 1-12 of 12

 • Zkoumání konektivity mozkových sítí pomocí hemodynamického modelování 

  Havlíček, Martin
  Zobrazení funkční magnetickou rezonancí (fMRI) využívající "blood-oxygen-level-dependent" efekt jako indikátor lokální aktivity je velmi užitečnou technikou k identifikaci oblastí mozku, které jsou aktivní během percepce, ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích 

  Macků, Robert
  Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný ...
 • Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení 

  Mlýnek, Petr
  Dizertační práce se zaměřuje na analýzu a modelování datové komunikace po silnoproudých vedeních. V práci jsou nejprve popsány základní informace o datové komunikaci po silnoproudém vedení, především její samotný princip, ...
 • Měření trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů 

  Fuchs, Michal
  Disertační práce se zabývá problematikou měření trajektorie cílů pomocí pole dopplerovských radarů. Pozornost je věnována měření trajektorií střel v balistickém tunelu a možnosti využití radarových senzorů s jedním směšováním ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Transport elektrického náboje v tantalovém kondenzátoru 

  Pelčák, Jaromír
  Cílem této práce bylo studium vlastností tantalových kondenzátorů s pevným elektrolytem. Kondenzátor typu Ta – Ta2O5 – MnO2 svým složením představuje MIS strukturu, kde tantalová anoda má kovovou vodivost a burel – MnO2 ...
 • Spolehlivost bezolovnatých pájek a vybrané způsoby odhadu jejich životnosti 

  Švecová, Olga
  Disertační práce pojednává o spolehlivosti bezolovnaté pájky SAC 305. V textu práce jsou shrnuty znalosti z oblasti únavových modelů používaných při určování životnosti pájených spojů, a také je zde zmíněno o dalších ...
 • Rozšířená kvadraticky optimální identifikace a filtrace 

  Dokoupil, Jakub
  Souběžné vyhodnocování souboru modelů různých řádů a schopnost sledovat nemodelované změny v parametrech je často žádoucím prvkem v úlohách parametrické estimace. Vhodným nástrojem umožňujícím řešení problému paralelní ...
 • Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  Hanák, Pavel
  Disertační práce se zabývá výzkumem, návrhem, realizací a otestování systémů pro aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické materiály. Hlavním úkolem bylo analyzovat a navrhnout takové systémy, které by ...
 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • Zvyšování účinnosti strojového rozpoznávání řeči 

  Zelinka, Petr
  V práci jsou identifikovány příčiny nedostatečné spolehlivosti současných systémů pro automatické rozpoznávání řeči při jejich nasazení v náročných podmínkách. U jednotlivých rušivých vlivů je popsán jejich dopad na úspěšnost ...