• Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Možnosti kódového zabezpečení stanic s kmitočtovým skákáním 

  Pust, Radim
  Doktorská práce se zabývá problematikou návrhu kódového zabezpečení pro stanice s kmitočtovým skákáním v pásmu s intenzivním rušením. U digitálních modulací dochází vlivem rušení k chybnému určení modulačního stavu na ...
 • Měření trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů 

  Fuchs, Michal
  Disertační práce se zabývá problematikou měření trajektorie cílů pomocí pole dopplerovských radarů. Pozornost je věnována měření trajektorií střel v balistickém tunelu a možnosti využití radarových senzorů s jedním směšováním ...
 • Odhady řešení diferenciálních systémů se zpožděným argumentem neutrálního typu 

  Baštincová, Alena
  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenciálních rovnic a systémů diferenciálních rovnic. Hlavní pozornost je věnována asymptotickým vlastnostem rovnic se zpožděním a systémů rovnic se zpožděním. V první kapitole ...
 • Technologie příjmu extrémně slabých radiových signálů meziplanetárních sond 

  Špaček, Jiří
  Náplň práce souvisí s problematikou příjmu velmi slabých radiových signálů, konkrétně se zaměřením na systémy pro přenos nízkorychlostní telemetrie s využitím modulačního schématu nosná-subnosná. V části práce je prezentována ...
 • Rozšířená kvadraticky optimální identifikace a filtrace 

  Dokoupil, Jakub
  Souběžné vyhodnocování souboru modelů různých řádů a schopnost sledovat nemodelované změny v parametrech je často žádoucím prvkem v úlohách parametrické estimace. Vhodným nástrojem umožňujícím řešení problému paralelní ...
 • Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení 

  Mlýnek, Petr
  Dizertační práce se zaměřuje na analýzu a modelování datové komunikace po silnoproudých vedeních. V práci jsou nejprve popsány základní informace o datové komunikaci po silnoproudém vedení, především její samotný princip, ...
 • Metody pro řešení spínaných obvodů 

  Kovář, Jan
  Tato disertační práce se zabývá simulacemi DC-DC měničů v jejich základních konfiguracích (Buck, Boost,Buck-boost, Čuk, SEPIC). V první části lze nalézt odvození přenosových funkcí Line-To-Output (LTO) a Control-To-Output ...
 • Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  Hanák, Pavel
  Disertační práce se zabývá výzkumem, návrhem, realizací a otestování systémů pro aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické materiály. Hlavním úkolem bylo analyzovat a navrhnout takové systémy, které by ...
 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • Zvyšování účinnosti strojového rozpoznávání řeči 

  Zelinka, Petr
  V práci jsou identifikovány příčiny nedostatečné spolehlivosti současných systémů pro automatické rozpoznávání řeči při jejich nasazení v náročných podmínkách. U jednotlivých rušivých vlivů je popsán jejich dopad na úspěšnost ...