• Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení 

  Mlýnek, Petr
  Dizertační práce se zaměřuje na analýzu a modelování datové komunikace po silnoproudých vedeních. V práci jsou nejprve popsány základní informace o datové komunikaci po silnoproudém vedení, především její samotný princip, ...
 • Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích 

  Macků, Robert
  Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Číslicová simulace kytarových zesilovačů jako zvukových efektů v reálném čase 

  Mačák, Jaromír
  Práce se zabývá číslicovou simulací kytarových zesilovačů, jakož to nelineárních analogových hudebních efektů, v reálném čase. Hlavním cílem práce je návrh algoritmů, které by umožnily simulaci složitých systémů v reálném ...
 • Lokalizace v bezdrátových sítích s omezenými energetickými zdroji 

  Morávek, Patrik
  Tato disertační práce se věnuje lokalizaci v bezdrátových sítích se zaměřením na odhad vzdálenosti. Lokalizace je v bezdrátových sítích s mobilními ale i statickými uzly důležitým procesem, neboť znalost pozice uzlů může ...
 • Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

  Škarvada, Pavel
  Konverze solární energie a miniaturizace polovodičových součástek a s tím spojená životnost, spolehlivost a účinnost zařízení jsou základní premisy této práce. Práce je zaměřena na studium a nedestruktivní diagnostiku ...
 • Metody bezdemontážní diagnostiky 

  Klusáček, Stanislav
  Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní ...
 • Metody pro řešení spínaných obvodů 

  Kovář, Jan
  Tato disertační práce se zabývá simulacemi DC-DC měničů v jejich základních konfiguracích (Buck, Boost,Buck-boost, Čuk, SEPIC). V první části lze nalézt odvození přenosových funkcí Line-To-Output (LTO) a Control-To-Output ...
 • Metody technické prognostiky aplikovatelné v embedded systémech 

  Krupa, Miroslav
  Hlavní cílem dizertace je poskytnutí uceleného pohledu na problematiku technické prognostiky, která nachází uplatnění v tzv. prediktivní údržbě založené na trvalém monitorování zařízení a odhadu úrovně degradace systému ...
 • Měření trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů 

  Fuchs, Michal
  Disertační práce se zabývá problematikou měření trajektorie cílů pomocí pole dopplerovských radarů. Pozornost je věnována měření trajektorií střel v balistickém tunelu a možnosti využití radarových senzorů s jedním směšováním ...
 • Moderní matematické metody syntézy a analýzy střídavých strojů 

  Cipín, Radoslav
  Disertační práce je rozdělena na tři hlavní části se zaměřením na asynchronní motory. První část práce je zaměřena na elektromagnetický návrh a analýzu vinutí střídavých strojů. Je zde zaveden pojem hustota vodičů, jenž ...
 • Možnosti kódového zabezpečení stanic s kmitočtovým skákáním 

  Pust, Radim
  Doktorská práce se zabývá problematikou návrhu kódového zabezpečení pro stanice s kmitočtovým skákáním v pásmu s intenzivním rušením. U digitálních modulací dochází vlivem rušení k chybnému určení modulačního stavu na ...
 • Nelineární elektro-ultrazvuková spektroskopie rezistorů 

  Tofel, Pavel
  Elektro-ultrazvuková spektroskopie je založena na interakci dvou signálů, elektrického střídavého signálu s frekvencí fE a ultrazvukového signálu s frekvencí fU. Ultrazvukový signál mění vzdálenost mezi vodivými zrny ve ...
 • Nízkonapěťový trakční pohon s palivovým článkem 

  Hejkrlík, Jan
  Cílem práce je výzkum a vývoj elektromobilu s palivovými články jako primárními zdroji elektrické energie, které budou řízeny s ohledem na co nejvyšší dojezd a účinnost přeměny vodíku v elektřinu. První část práce je ...
 • Odhady řešení diferenciálních systémů se zpožděným argumentem neutrálního typu 

  Baštincová, Alena
  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenciálních rovnic a systémů diferenciálních rovnic. Hlavní pozornost je věnována asymptotickým vlastnostem rovnic se zpožděním a systémů rovnic se zpožděním. V první kapitole ...
 • Optimalizace parametrů asynchronního motoru 

  Hussain Mohammed, Mohammed
  Disertační práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce je zaměřena na optimalizaci parametrů náhradního obvodu asynchronního motoru pro výpočet charakteristik v ustáleném stavu:- - optimalizace náhradního ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 

  Szabó, Zoltán
  Předložená práce je zaměřena na optimalizaci syntézy filtračních obvodů. V pěti hlavních kapitolách se zabývá řešením dílčích problémů několika oblastí syntézy moderních filtračních obvodů. V první kapitole je uveden rozbor ...