Poslední příspěvky

 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Wienerovská vlnková filtrace signálů EKG 

  Sizov, Vasily
  Tato práce se zabývá možností využití vlnkové transformace v aplikacích, které se zabývají potlačením šumu. Především se jedná o oblast filtrace signálu EKG. Úkolem je zhodnotit vliv různých parametrů nastavení samotné ...
 • MEMS inerciální snímače 

  Mihaľko, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať základné meracie metódy pre meranie inerciálnych snímačov, popísať ich fyzikálne princípy a chyby. Ďalším krokom bolo vybrať jeden parameter a ten otestovať na viacerých snímačoch ...
 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Klasifikace vzorů pomocí fuzzy neuronových sítí 

  Ollé, Tamás
  Práce popisuje základy principu funkčnosti neuronů a vytvoření umělých neuronových sítí. Je zde důkladně popsána struktura a funkce neuronů a ukázán nejpoužívanější algoritmus pro učení neuronů. Základy fuzzy logiky, včetně ...
 • Studium vlivu akustických podnětů na člověka 

  Schwanzer, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá měřením elektroencefalografických signálů (EEG), jejich popisem, metodami kvantitativní analýzy a zpracováním v časově-frekvenčních oblastech potažmo energetických spektrech. Mozková aktivita je ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro rodinný dům. EZS vyhodnocuje signály z radarových čidel pohybu, umožňuje též připojení jiných druhů pohybových senzorů, magnetických ...
 • Zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Sohr, Martin
  Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci ...
 • Regulátor otáček pro střídavé motory 

  Zdařil, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Funkce regulátoru je založena na principu použití metody ...
 • Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty 

  Bartoňová, Veronika
  V diplomové práci se zabývám optimalizací výpočtů bezpečnostních algoritmů, které jsou dále implementovány na smartkarty. Pro návrh urychlení výpočtů vycházím ze znalosti modulární aritmetiky, která je základem pro mnohá ...
 • D/A převodník pro audio s externím ovládáním pomocí mikrokontroléru 

  Špaček, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci laboratorního přípravku s D/A převodníkem pro audio a nízkofrekvenční signály. V úvodní kapitole je nastíněn teoretický úvod do problematiky A/D a D/A převodů. V následujících ...
 • Měření EMG a posouzení vlivu zátěže 

  Szöllösi, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie vplyvu fyzickej záťaže na elektrickú aktivitu svalov. Sú tu rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti elektrickej aktivity svalov. Autor navrhol protokol merania a následne ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Vysokofrekvenční výkonové zesilovače 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů. V práci jsou popsány hlavní parametry zesilovačů a vlastnosti jednotlivých pracovních tříd se zaměřením na jejich účinnost. Další část se zabývá ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV E.ON v zadané oblasti 

  Fojtík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuční elektrické sítě se zaměřením na řešení ustáleného chodu distribuční elektrické sítě E.ON v oblasti Brno – Líšeň. Výpočet je proveden pomocí programu PAS BIZON Off-Line. ...
 • Měření nasycení krve kyslíkem 

  Šmíd, Josef
  Tato práce se věnuje možnostem měření nasycení krve kyslíkem, rozborem používaných metod a jejich kalibrací. Rovněž se zabývá návrhem blokového schématu pulsního oxymetru pro měření nasycení krve kyslíkem.
 • Binokulární vidění 

  Brňák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění člověka pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrazů pomocí brýlí. Je zde vypracovaná teoretická část o dané fyziologii vidění, dále pak sepsání ...
 • Řízení a vyhodnocení laserových mikromanipulačních experimentů 

  Kaňka, Jan
  Tato práce je zamerena na vytvorení uživatelsky prívetivého softwarového rozhraní v programovém prostredí LabViewTM, které zjednoduší realizaci nejruznejších experimentu využívajících laserových mikromanipulací a laserové ...
 • Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody 

  Janíček, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje informace o používaných enzymech, biosenzorech, enzymových biosenzorech a magnetických částicích. Cholinesterasa (ChE) je obecné označení pro dva příbuzné enzymy, vzájemně se lišící výskytem a ...

Zobrazit další