Poslední příspěvky

 • Vysokofrekvenční výkonové zesilovače 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů. V práci jsou popsány hlavní parametry zesilovačů a vlastnosti jednotlivých pracovních tříd se zaměřením na jejich účinnost. Další část se zabývá ...
 • Algoritmy řízení elektromobilu 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a implementace řídicích algoritmů pro optimalizaci spotřeby energie elektrického vozidla. Hlavním úkolem byla optimalizace rozložení energie mezi hlavním zdrojem energie (bateriemi) a super-kapacitory ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV E.ON v zadané oblasti 

  Fojtík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuční elektrické sítě se zaměřením na řešení ustáleného chodu distribuční elektrické sítě E.ON v oblasti Brno – Líšeň. Výpočet je proveden pomocí programu PAS BIZON Off-Line. ...
 • Měření nasycení krve kyslíkem 

  Šmíd, Josef
  Tato práce se věnuje možnostem měření nasycení krve kyslíkem, rozborem používaných metod a jejich kalibrací. Rovněž se zabývá návrhem blokového schématu pulsního oxymetru pro měření nasycení krve kyslíkem.
 • Binokulární vidění 

  Brňák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění člověka pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrazů pomocí brýlí. Je zde vypracovaná teoretická část o dané fyziologii vidění, dále pak sepsání ...
 • Řízení a vyhodnocení laserových mikromanipulačních experimentů 

  Kaňka, Jan
  Tato práce je zamerena na vytvorení uživatelsky prívetivého softwarového rozhraní v programovém prostredí LabViewTM, které zjednoduší realizaci nejruznejších experimentu využívajících laserových mikromanipulací a laserové ...
 • Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody 

  Janíček, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje informace o používaných enzymech, biosenzorech, enzymových biosenzorech a magnetických částicích. Cholinesterasa (ChE) je obecné označení pro dva příbuzné enzymy, vzájemně se lišící výskytem a ...
 • Analýza souvislostí mezi simultánně měřenými EEG a fMRI daty 

  Labounek, René
  Elektroencefalografie a funkční magnetická rezonance jsou dvě rozdílné metody měření neurální aktivity mozku. EEG signály disponují výborným časovým rozlišením, fMRI snímky pořizují záznamy mozkové aktivity ve výborném ...
 • EKG biofeedback 

  Macková, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje možnostem měření tepové frekvence ze signálu EKG a jejímu využití v terapeutické hře EKG biofeedbacku. V práci je uveden způsob měření EKG pomocí akviziční jednotky Biopac a je diskutováno zpracování ...
 • Systém pro měření aerobní stability fermentovaných krmiv 

  Synek, Josef
  Aerobní stabilita je termín, který odborníci na výživu používají k určení doby, po kterou krmivo zůstává stabilní tedy nezkažené. Jakmile je fermentace dokončena a krmiva jsou vystavena vzduchu během krmení nebo při ...
 • Metody predikce aktivních míst v proteinech 

  Duras, Jan
  Diplomová práce se zabývá metodami vyhledávání aktivních míst v proteinech. V teoretické části je popsáno složení proteinových rozhraní jako i aktivních míst. Jsou zde uvedeny základní principy vyhledávání aktivních míst. ...
 • Ověřovací série rychlonabíječů pro olověné akumulátory 12V a 6V 

  Benada, Tomáš
  Tato práce je konstrukčním řešením inteligentní rychlonabíječky olověných akumulátorů. Jsou tu uvedeny výpočty jednotlivých prvků. Základ nabíječky tvoří spínaný zdroj, proto je nabíječka snadno přenosná, lehká a její ...
 • Navigace pomocí turistické mapy 

  Mihál, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením programu, který je schopen nalézt nejkratší cestu po trasách na turistické mapě mezi zvolenými body. Uživatel si může zvolit typ turistické trasy. Aplikace také vytváří výškovou ...
 • Algoritmy odhadu stavových veličin elektrických pohonů 

  Herman, Ivo
  Práce se zabývá metodami odhadu stavů pro střídavé motory a podmínkami odhadu těchto stavů. Odvozeny byly podmínky pozorovatelnosti pro synchronní motor a dále pro odhad momentu setrvačnosti a momentu zátěže pro oba typy ...
 • Řídicí systém pro sestavovací a testovací automat elektroniky autosedaček 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá definováním funkční bezpečnosti zařízení, vysledovatelností výrobku v podnikové databázi, vytvořením PLC programů pro řídicí systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský ...
 • Ovládací rozhraní CNC frézky 

  Mitáš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou portálové CNC frézky určené primárně pro obrábění součástí z lehkých kovů a jejich slitin. V tomto dokumentu je popsán výběr mechanických komponent, návrh rámu frézky a ...
 • Širokopásmová sinusová anténa s dvojí polarizací 

  Haloda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá širokopásmovou sinusovou anténou, pracující na frekvenci 1 až 6 G Hz. Jsou zde uvedeny parametry této antény, které mění její fyzické rozměry. Struktura antény je planární a proto přizpůsobení je ...
 • Model překladače 

  Jílek, Roman
  Obsahem této diplomové práce je popis programovatelných automatů a průmyslové sběrnice AS-Interface, montáž komponent na konstrukci modelu překladače a programování modelu. První část práce je soustředěna na popis ...
 • Studium profilu strukturního parametru indexu lomu v atmosféře 

  Aubrecht, Ondřej
  Tato práce se věnuje strukturnímu parametru indexu lomu v atmosféře Cn2 a jeho jednotlivým modelům. Modely jsou pro porovnání simulovány jen pro jednu oblast a pro jeden konkrétní den. V práci je reprezentován vliv ...
 • Modelování vícekanálového optického bezkabelového spoje 

  Pavlů, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vícekanálových bezkabelových spojů s vyšším dosahem určeným pro komunikaci ve volném atmosférickém prostředí. Je proveden rozbor šíření optického svazku atmosférickým prostředím a popsány ...

Zobrazit další