Poslední příspěvky

 • Vytvoření interaktivních pomůcek z oblasti 3D počítačové grafiky 

  Balusek, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou interaktivních pomůcek z oblasti 3D počítačové grafiky. Úvod práce je věnován obecné teorii křivek a ploch a jejich matematickým popisem. Podrobněji jsou rozebrána témata Geometrická ...
 • Měřicí pracoviště fotovoltaických článků s řízením teploty 

  Gvritishvili, Roman
  Diplomová práce se v první části zabývá teoretickým popisem základů fotovoltaiky, principem FV článku, druhů poruch se vyskytujících v solárních článcích. Byly také popsány měřicí metody fotovoltaických článků a metody ...
 • Vysokofrekvenční výkonové zesilovače 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů. V práci jsou popsány hlavní parametry zesilovačů a vlastnosti jednotlivých pracovních tříd se zaměřením na jejich účinnost. Další část se zabývá ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem této práce je seznámení s platformou CompactRIO firmy National Instruments, s jeho hardwarovou paletou a možností využití této platformy pro měření frekvence analogových signálu. Výstupem této práce je softwarová ...
 • Zpracování a analýza oftalmologických obrazů a dat 

  Brož, Petr
  V práci je podán stručný přehled anatomie a fyziologie rohovky. Dále jsou uvedeny základní nezánětlivé degenerace rohovky. Poté jsou vysvětleny základní fyzikální principy přístrojů vyšetřujících rohovku – keratometrie, ...
 • Měřicí systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu 

  Vrána, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem aktivní zátěže pro nastavování bodu maximálního výkonu FV panelu a zatěžováním panelu dle definovaných parametrů za účelem měření účinnosti a stanovení vlastností FV panelu.
 • Metody segmentace biomedicínských obrazových signálů v Javě 

  Románek, Jakub
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Výkonový audio zesilovač využívající AC/DC měnič 

  Melša, Vojtěch
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoduchý audio zesilovač, který by vycházel v maximální míře ze zapojení a součástek použitých ve spínaných zdrojích (např. běžných ATX zdrojů pro počítače). Hlavní motivací k ...
 • Směrovací protokoly pro ztrátové bezdrátové sítě 

  Kuder, Zenon
  Tato práce zkoumá vhodnost a požadavky návrhu simulací pro simulátor NS-3 pro případ bezdrátových sítí používaných v měřící infrastruktuře společnosti Kamstrup. V práci je popsán simulátor NS-3 a je vytvořena základní ...
 • Návrh a realizace aktivních reproduktorových soustav s digitálním vstupem 

  Uchytil, Filip
  Práce je zaměřena na návrh aktivní reproduktorové soustavy s bi-amp zesilovačem a digitálním vstupem. Je zde popsána teorie návrhu ozvučnice a její praktická realizace. Dále se pojednává o návrhu a konstrukci vstupních ...
 • Kontrola průmyslové montáže pomocí kamery 

  Sedlář, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezkontaktní kamerové detekce přítomnosti a správnosti založení zvolených součástek při průmyslové montáži. Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat uživatelské rozhraní ...
 • Model elektrické stanice s komunikačním protokolem IEC 61850 

  Stodůlka, Ivo
  Množství předávaných informací v systémech automatizace rozvoden exponenciálně vzrostl s nástupem moderních digitálních ochranných a řídicích zařízení. Tyto systémy byly většinou založeny na principech definovanými samotnými ...
 • Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, ...
 • Zpracování dat z termokamery 

  Malík, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá měřením termokamerou s minimalizací chyb během měření. Vysvětluje základní pojmy v oblasti termografie a je popsána realizace zpracování dat z termokamery se zpětnou projekcí graficky upraveného ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro rodinný dům. EZS vyhodnocuje signály z radarových čidel pohybu, umožňuje též připojení jiných druhů pohybových senzorů, magnetických ...
 • Data koncentrátor pro chytré sítě 

  Franek, Lešek
  Cílem práce je návrh Data koncentrátoru pro inteligentní sítě (Smart Grids). Data koncentrátor stanoví rozhraní mezi serverovými systémy distribučních společností a koncovými zařízeními, které představují elektroměry, ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Algoritmy řízení elektromobilu 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a implementace řídicích algoritmů pro optimalizaci spotřeby energie elektrického vozidla. Hlavním úkolem byla optimalizace rozložení energie mezi hlavním zdrojem energie (bateriemi) a super-kapacitory ...
 • Automatizace procesu 3D zobrazování 

  Kamenec, Jan
  Úkolem mé diplomové práce bylo automatizovat proces 3D zobrazování. Práce obsahuje návrh komplexní řídící desky, která bude sloužit jako řídící jednotka a zajišťovat ucelenou funkci mechanického posuvu v kombinaci s ...
 • Jednotka pro monitorování hodnoty indexu lomu vzduchu 

  Hucl, Václav
  První část práce je zaměřena na popis existujících metod pro měření indexu lomu vzduchu. Druhá část se zabývá konkrétní úlohou realizace jednotky pro monitorování indexu lomu vzduchu. Index lomu vzduchu je měřen nepřímou ...

Zobrazit další