Now showing items 1-20 of 426

 • Vlastnosti perspektivních feroelektrických materiálů 

  Krejčí, Josef
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností a použitím perspektivních feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Dále jsou v práci fyzikálně vysvětleny a matematicky ...
 • Myoelektrická protéza ruky 

  Lutz, Jan
  Tato práce se zabývá využitím elektromyografu jako ovládacího prvku pro protetickou náhradu lidské paže. Čtenáři je zde popsán vznik tohoto signálu a způsob jeho šíření. Práce je zaměřena zejména na povrchové snímání ...
 • Texturní analýza snímků sítnice se zaměřením na směrovost vrstvy nervových vláken 

  Staša, Josef
  Hlavním cílem této diplomové práce byla texturní analýzou fundus snímku se zaměřením na směrovost vrstvy nervových vláken. Úvodní část popisuje fyziologii lidského oka a glaukomové onemocnění. Jedná se tedy o literární ...
 • Mikroskopické snímky s vysokou hloubkou ostrosti 

  Růžičková, Martina
  Cílem této práce je seznámení se s optickým mikroskopem a s možností pořizování mikroskopických fotografií. Dále se práce zabývá problematikou ostření a dosažení snímku s extrémní hloubkou ostrosti za předpokladu využití ...
 • Rozpoznávání obličejů v obraze 

  Hauser, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce a rozpoznávání obličejů v obraze. Obsahem práce je popis využívaných metod detekce a rozpoznávání obličejů. Podrobněji je popsána metoda analýzy hlavních komponent (PCA), ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Modelování ohřevu tkání v KV diatermii 

  Bažantová, Lucie
  Diplomová práce pojednává ve své první části o základní teorii elektromagnetického pole a o interakcích tohoto pole s biologickými tkáněmi. Dále popisuje techniku krátkovlnné diatermie využívané pro účely lékařské terapie. ...
 • Chování feroelektrik v teplotní oblasti 

  Czanadi, Jindřich
  Předložená práce popisuje vlastnosti a využití feroelektrických materiálů, které mají uplatnění v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. Práce pojednává o chování feroelektrik v teplotní oblasti. Bylo navrženo vhodné ...
 • Vlastnosti systému reálného času v LabVIEW 

  Válek, Petr
  Práce pojednává o vybraných vlastnostech operačních systémů reálného času (RTOS) Ardence PharLap ETS, WindRiver VxWorks a LabVIEW RT modulu.V práci jsou navrženy tři metodiky porovnávání kvality RTOS, z toho dvě jsou ...
 • Posouzení výhodnosti výstavby přečerpávací vodní elektrárny velkého výkonu v lokalitě Cukrová bouda, okres Šumperk 

  Knápek, Michal
  Náplní této diplomové práce je především posouzení výhodnosti výstavby přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě Cukrová Bouda. V úvodu práce je pojednáno o využití přečerpávacích vodních elektráren při poskytování podpůrných ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro rodinný dům. EZS vyhodnocuje signály z radarových čidel pohybu, umožňuje též připojení jiných druhů pohybových senzorů, magnetických ...
 • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích 

  Straka, Michal
  Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických ...
 • Citlivostní analýza různých typů rekonstruktoru stavu 

  Kadlec, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na citlivostní analýzu vybraných typů rekonstruktorů stavů. Ty jsou realizovány v obecném tvaru, pomocí přímého a paralelního programování. Veličina, která určuje kvalitu citlivosti je ...
 • Stabilizační 2D plošina pro digitální obrazový snímací systém 

  Vácha, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a částečnou realizací řídící desky, periferních senzorů pro snímání polohy a programem mikroprocesoru. Celý systém řeší stabilizační plošinu pro stabilizaci optických snímacích prvků, ...
 • Multimediální služby v bezdrátových sítích 

  Bučina, Peter
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika bezdrátových sítí především standardu IEEE 802.11. Teoretická část práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Zaobírá se základním přehledem standardů, architektury, využití ...
 • Návrh měřicího zařízení pro studium kluzného kontaktu 

  Havliš, Petr
  Téma diplomové práce je návrh měřicího zařízení pro studium kluzného kontaktu. Obsahuje popis kluzného kontaktu, jeho významu a možnosti využití. Specifikaci možností zkoušení kluzného kontaktu, uvedení možností vyhodnocování ...
 • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

  Vlk, Bronislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...
 • Simulátor funkce FM-CW dálkoměru 

  Bačík, Martin
  Táto práca popisuje problematiku návrhu simulátoru FM-CW diaľkomeru. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach kontinuálne pracujúcich radarov. Práca zahrňuje analýzu chybovosti reálneho ...
 • Sledování teploty po síti Ethernet 

  Khait, Ranny
  Hlavním tématem práce je měření a přenos teploty po síti Ethernet. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány různé typy senzorů, měření teploty, Ethernet a návrh systému a výběr součástek. Praktická část je ...
 • Vliv skelných vláken v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

  Klojda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá využitím olověných akumulátorů v režimu hybridních vozidel. Popisuje nežádoucí vlivy nazývané PCL, vznikající během režimu PSOC, které jsou spojené s délkou životnosti baterie. Možností, jak tyto ...