• Řídicí systém autoklávovacího procesu 

    Macej, Maroš
    V práci sa pojednáva o vytvorení riadiaceho systému pri úspore energie použitím recyklovania vodnej pary v autoklávovajúcom procese tvorby pórobetónových tvárnic. Práca popisuje celý postup výroby pórobetónu. Riadiaci ...