Now showing items 1-20 of 420

 • Digitální nízkofrekvenční zesilovač s univerzálními vstupy 

  Svadbík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního nízkofrekvenčního zesilovače s univerzálními vstupy. V první části práce jsou popsány modulace a audio formáty používané v nízkofrekvenční elektronice. V práci je navrženo ...
 • Digitální ekvalizér s kompresorem dynamiky 

  Šafer, Radim
  Cílem práce je realizace digitálního ekvalizéru s kompresorem dynamiky. Diplomová práce je zaměřena na srovnání funkcí a parametrů jednotlivých digitálních signálových procesorů, určených výhradně pro zpracování zvukových ...
 • Retrodirektivní anténní pole 

  Šindler, Pavel
  V první části této práce je shrnuta základní teorie retrodirektivních anténních polí a jejich jednotlivých částí – antén a směšovačů. Dále je uveden krátký přehled možností využití retrodirektivních anténních polí k přenosu ...
 • Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Sedláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem štěrbinové anténní řady na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW). V práci jsou rozebrány různé způsoby napájení antény a samotný postup návrhu antény. Anténní řada byla navrhnuta ...
 • Multimediální zpracování signálů 

  Staněk, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá vytvořením vhodných multimediálních podkladů z oblasti signálů a soustav se spojitým časem. Pochopení této problematiky je velmi důležité, neboť povinný předmět Signály a soustavy, resp. BSIS, je ...
 • Systém řízení světelných zdrojů po silových rozvodech 

  Rumíšek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací inteligentního systému domovního osvětlení. V obytných částech domu je intenzita osvětlení udržována na konstantní úrovni, kterou si nastavuje uživatel. Intenzitu osvětlení lze manuálně ...
 • Analogový vstupní díl pro softwarový přijímač 

  Slezák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem základních parametrů přijímačů, architekturou vstupních obvodů a digitalizací signálů. Podle zadání je navrženo blokové schéma analogového vstupního dílu softwarového ...
 • RFID identifikace zastávek MHD pro nevidomé 

  Straka, Radomír
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zařízení pro identifikaci zastávek MHD pro nevidomé. Nejdříve je práce zaměřena na seznámení s problematikou systému RFID, popisuje jednotlivé části tohoto systému, jejich vzájemnou ...
 • Elektronický monitorovací systém pro motorová vozidla 

  Pospíšil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovací jednotky pro sledování provozních veličin ve vozidle. Tato jednotka je vybavena mikrokontrolérem, grafickým displejem, GPS modulem a SD kartou. Pro měření otáček podporuje vícero ...
 • Psychogalvanický reflex 

  Kuběna, Zdeněk
  Semestrální práce na téma Psychogalvanický reflex se zabývá příčinnou vzniku, detekcí a následným diagnostickým využitím tohoto signálu. V teoretické části je pojednáno o vlastní struktuře kůže, mechanismu vzniku kožního ...
 • Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Práce se zabývá výzkumem působení magnetického pole na raná somatická embrya (RSE) smrku a borovice. Působící magnetické pole je gradientní. Cílem práce bylo seznámit se s těmito magnetickými poli a navrhnout metodiku ...
 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Monitor alfa aktivity 

  Kašpar, Blahoslav
  Tato práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnostmi jejího využití při terapii. Metoda EEG biologické zpětné vazby napomáhá pacientovi k dosáhnutí stavu relaxace. Jedná se o neinvazivní terapeutickou ...
 • Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů 

  Jirásková, Kristýna
  Fylogenetika v posledních desetiletích zaznamenala velký rozvoj. Vývojem počítačů a přístrojů pro sekvenování biopolymerů bylo získáno ohromné množství fylogenetických dat z různých zdrojů a odlišných typů. Snahou vědců ...
 • Kumulace biologických signálů 

  Kubík, Adam
  Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou kumulace biologických signálů. První část práce objasňuje principy jednotlivých metod kumulace (pevné, plovoucí a exponenciální okno) a popisuje jejich základní vlastnosti. ...
 • Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody 

  Janíček, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje informace o používaných enzymech, biosenzorech, enzymových biosenzorech a magnetických částicích. Cholinesterasa (ChE) je obecné označení pro dva příbuzné enzymy, vzájemně se lišící výskytem a ...
 • Potlačení nežádoucí variability ve fMRI datech při analýze pomocí psychofyziologických interakcí 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s metódou psychofyziologických interakcií a jej bežne používanou implementáciou. Objasňuje postupy používané pre odstránenie rušivých signálov v dátach pre korelačnú analýzu a navrhuje ...
 • Shluková analýza 

  Chrobák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukové analýzy na EKG signál, s cílem oddělit od sebe normální a abnormální QRS komplexy. K tomuto účelu byly v profesionálním výpočetním prostředí MATLAB vytvořeny dva ...
 • Vysílač signálu DRM 

  Paták, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací obvodu potrebných pro sestavení vysílace DRM pro krátkovlnná radioamatérská pásma. Je popsán standard DRM a je upozorneno na rozdíly mezi standardem pro rozhlasové vysílání a ...
 • Softwarově definovaný transceiver pro radioamatérský provoz 

  Paus, Anton
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia koncepcie softwarového rádia pre rádioamatérske účely v pásme KV a jej následnej implementácie do vhodne navrhnutého hardwaru. Cieľom je návrh transceiveru schopného pracovať v ...