Now showing items 1-20 of 426

 • Stabilizační 2D plošina pro digitální obrazový snímací systém 

  Vácha, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a částečnou realizací řídící desky, periferních senzorů pro snímání polohy a programem mikroprocesoru. Celý systém řeší stabilizační plošinu pro stabilizaci optických snímacích prvků, ...
 • Multimediální služby v bezdrátových sítích 

  Bučina, Peter
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika bezdrátových sítí především standardu IEEE 802.11. Teoretická část práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Zaobírá se základním přehledem standardů, architektury, využití ...
 • Využití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti Internet 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce pojednává o moderních geolokačních metodách a popisuje základní principy jejich činnosti. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu těchto metod a ...
 • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...
 • Univerzální mikroprocesorový regulátor 

  Bartoň, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou univerzálního mikroprocesorového regulátoru na architektuře ARM7TDMI. Jsou zde popsány jednotlivé hardwarové části tohoto regulátoru, kompletní návrh zařízení, softwarové vybavení, použité ...
 • Texturní analýza snímků sítnice se zaměřením na směrovost vrstvy nervových vláken 

  Staša, Josef
  Hlavním cílem této diplomové práce byla texturní analýzou fundus snímku se zaměřením na směrovost vrstvy nervových vláken. Úvodní část popisuje fyziologii lidského oka a glaukomové onemocnění. Jedná se tedy o literární ...
 • Modelování ohřevu tkání v KV diatermii 

  Bažantová, Lucie
  Diplomová práce pojednává ve své první části o základní teorii elektromagnetického pole a o interakcích tohoto pole s biologickými tkáněmi. Dále popisuje techniku krátkovlnné diatermie využívané pro účely lékařské terapie. ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí OPNET pro předmět Komunikační technologie 

  Kasper, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předmět Komunikační technologie, který je zařazen do druhého ročníku bakalářského studia oboru Teleinformatika. Předmět představuje první seznámení studentů se ...
 • Sběr dat o síťové komunikaci ze zařízení síťové infrastruktury 

  Gargulák, Lukáš
  V teoretické části diplomové práce jsou srovnávány protokoly vhodné pro sběr statistických dat ze zařízení síťové infrastruktury. Vhodným protokolem pro vytvoření aplikace k tomuto účelu byl zvolen protokol SNMP, jelikož ...
 • Analýza a modelování provozu v datových sítích 

  Paukeje, Ján
  Diplomová práca pojednáva o modelovaní sieťovej prevádzky so zameraním na spracovanie pomocou analýzy časových radov. Rozoberá charakteristické vlastnosti sieťovej prevádzky, predovšetkým prevádzky HTTP. Prvé kapitoly sú ...
 • Průmyslový PSD regulátor 

  Pelikán, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá principy měření teploty pomocí odporového teplotního snímače PT100 a návrhem algoritmu PSD regulátoru. Práce obsahuje popis problematiky měření teploty a způsob vyhodnocení pomocí mikrokontroléru, ...
 • Detekce obsazenosti rádiového kanálu v obvodu FPGA 

  Jurica, Dušan
  Náplní práce je zmapování obvyklých i méně obvyklých metod detekce signálu v rádiovém kanále, počítačová simulace vybraných metod a implementace vybrané metody do obvodu FPGA
 • Planární fraktální filtr na substrátu s porušenou zemí 

  Kufa, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou planárních filtrů kombinujících fraktální motivy a porušenou zemní plochu. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část se zaměřuje na obecné poznatky z oblasti fraktálních ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje 

  Hradil, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci, ztrátách a teplotních výpočtech elektrického motoru. Na úvod je zmíněna samotná funkce asynchronního stroje s klecí na krátko, následně popsána konstrukce a druhy ztrát v tomto ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • 3D zobrazovací jednotka 

  Varga, Tomáš
  Na základe binokulárneho videnia je ľudské oko schopné vytvoriť priestorový vnem pozorovaného predmetu. V súčasnosti je 3D zobrazovanie na dvojdimenzionálnom povrchu v móde, najmä v kinematografickom priemysle. Avšak 3D ...
 • Inteligentní dokument 

  Šprta, Vlastimil
  Diplomová práce na téma inteligentní dokument v rámci úvodních kapitol poskytuje přehled základní problematiky vztahující se k inteligentním dokumentům. V těchto teoretických kapitolách je podstatná část věnována analýze ...
 • Systém pro optické měření 

  Opravil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...
 • Systém pro měření aerobní stability fermentovaných krmiv 

  Synek, Josef
  Aerobní stabilita je termín, který odborníci na výživu používají k určení doby, po kterou krmivo zůstává stabilní tedy nezkažené. Jakmile je fermentace dokončena a krmiva jsou vystavena vzduchu během krmení nebo při ...
 • Potlačení nežádoucí variability ve fMRI datech při analýze pomocí psychofyziologických interakcí 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s metódou psychofyziologických interakcií a jej bežne používanou implementáciou. Objasňuje postupy používané pre odstránenie rušivých signálov v dátach pre korelačnú analýzu a navrhuje ...