Poslední příspěvky

 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Problematika zvyšování přenosových rychlostí u TKR 

  Šťovíček, Petr
  Cílem práce je posoudit a navrhnout možné metody navyšování přenosových rychlostí po televizních kabelových rozvodech, konkrétně na síti UPC v Brně. První část souhrnně zpracovává všeobecné poznatky a uvádí čtenáře do dané ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Modelování silové sítě pro datovou komunikaci 

  Kadlček, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou PLC (Power Line Communication) komunikace. Především je zaměřena na sestavení vhodného modelu silové sítě pro testování PLC komunikace. Čtenář je v úvodu práce seznámen se základními ...
 • OCR cíleně znehodnocených textů 

  Peluch, Tibor
  Diplomová práce pojednává o programování grafického uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. V krátkosti jsou shrnuty hlavní rysy aplikačního systému Microsoft Foundation Class. V druhá část se zabývá realizací ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • Program pro výpočet EC motorů 

  Chloupek, Karel
  Tato práce je zaměřena na problematiku návrhu EC motorů. Je členěna na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části je čtenář seznámen s danou problematikou, příčinami jejich vzniku, výhodami a nevýhodami. Dále jsou ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s Peltierovým článkem 

  Mejzlík, Michal
  Práce v úvodu popisuje tři termoelektrické jevy a jejich vlastnosti. Dále se zabývá termoelektrickými články využívajícími principu Seebeckova a Peltierova jevu. Popisuje princip činnosti Peltierových článků, jejich ...
 • Ovládání produktů Bang&Olufsen pomocí technologie Bluetooth 

  Mandík, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu Bluetooth modulu a aplikace pro mobilní telefon a PDA. Po připojení konceptu k dálkovému ovladači, umožní rozšířit produkty Bang&Olufsen o ovládání pomocí mobilního ...
 • Vzdálené monitorování motorových vozidel 

  Strecker, Zbyněk
  Cílem této práce je navrhnout levné a efektivní zabezpečovací zařízení do automobilu, jehož maximální proud v hlídacím stavu bude do 1mA. Je provedeno základní rozdělení autoalarmů a popsány jejich hlavní výhody a nevýhody. ...
 • Pokročilé dolování v datech v kardiologii 

  Mézl, Martin
  Tato práce je zaměřena na využití data miningových metod v lékařství, konkrétně na databázi kardiologických pacientů. Cílem této práce je provést analýzu dat a zaměřit se na hledání neobvyklých závislostí mezi jednotlivými ...
 • Webová podpora předmětu MEID 

  Glassl, Jiří
  S rozvojem internetu jako prostředku pro nabízení služeb (zdroje informaci), dochází k rozvoji prostředků pro prezentování služeb uživatelům internetu. Službou je nazýváno vše co dává uživateli možnost se vzdělávat, bavit ...
 • Modelování vlnovodů metodou konečných prvků v časové oblasti 

  Fasora, Pavel
  Práce se zabývá metodou konečných prvků ve frekvenční a metodou konečných prvků v časové oblasi. Popisuje odvození vlnové rovnice, generování diskretizační sítě a sestavení matic pro řešení vlnové rovnice. Práce diskutuje ...
 • 3D triangulační technika rekonstrukce objektů 

  Pospíšil, Petr
  Práce pojednává o 3D aktivní triangulační metodě rekonstrukce objektů. Byl sestaven měřící triangulační systém. Poté byl navržen a následně také zrealizován způsob jeho automatické kalibrace. Dále byly navrženy algoritmy ...
 • Rozpoznávací metody v oblasti biosignálů 

  Juračka, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na studium rozpoznávacích metod používaných v oblasti zpracování jednorozměrných signálů. Rozpoznávacích metod je celá řada, v této práci je stručně popsán princip některých z nich (umělé neuronové ...
 • Řešení pro clusterování serverů 

  Čech, Martin
  V práci je uveden rozbor Open Source Software (dále jen OSS), který umožňuje využívat a vytvářet počítačové clustery. Je zde prozkoumána problematika clusteringu a sestavování clusterů. Veškeré instalace konfigurace a ...
 • Akustický generátor pro buzení evokovaných potenciálů 

  Škutková, Helena
  Evokované potenciály jsou elektrickou odpovědí mozku na vnější stimul. Jsou důležitou diagnostickou neobrazovou metodou v neurologii. Pro jejich vybuzení se využívá různých druhů stimulace, nejčastěji: zrakové, sluchové, ...
 • Měřicí anténa pro pásmo 1 - 6 GHz 

  Slažanský, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na návrh antény pro měřicí účely v pásmu 1-6 GHz. Zabývá se typy logaritmicko periodických antén, přičemž podrobněji jsou rozpracovány logaritmicko periodické dipólové antény (LPDA). Je popsána ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Navrátil, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu operačního transkonduktančního zesilovače v technologii CMOS AMIS 0,7 um. Práce je zaměřena na návrh přesného operačního zesilovače s malým rozdílovým vstupním napětím.

Zobrazit další