Poslední příspěvky

 • Vývoj ovládacího programového prostředí pro autonomní fotovoltaický systém 

  Janáč, Stanislav
  Práce se zabývá realizací systému, který umožní testovat vliv šesti různých režimů na životnost akumulátoru. Systém bude spojen s počítačem, který bude provádět měření proudu a napětí a přepínat mezi nabíjecím a vybíjecím ...
 • Měření dosahu IEEE 802.15.4 

  Komadel, Lukáš
  Diplomová práce Měření dosahu IEEE 802.15.4 měla v první části za cíl zjistit, zda mají vliv na bezdrátovou komunikaci mezi dvěma moduly ZigBee různé atmosférické podmínky. Odpověď jsem chtěl najít pomocí dlouhodobého ...
 • Webová aplikace pro E-learning 

  Zatloukal, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis možných typů e-learningových systémů jako moderního způsobu vzdělávání a jeho podpory, za použití výpočetní techniky, jejich součástí, zhodnocení metod, které se k tvorbě výukových ...
 • Neuronové sítě pro modelování EMC malých letadel 

  Koudelka, Vlastimil
  Tato práce se zabývá neuronovým modelováním elektromagnetického pole uvnitř trupu malého letadla, které je sestaveno z kompozitních dílů. První část je věnována úvodu do problematiky neuronových sítí a rozboru jejich využití ...
 • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

  Pulec, Jiří
  Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...
 • Sledování bezpečnosti počítačových sítí 

  Morský, Ondřej
  Práce se věnuje programům pro sledování síťové komunikace a bezpečnosti počítačových sítí. Je zde popsán způsob zpracování přijatých rámců na síťové kartě a také v protokolovém ovladači. V další části je popsána funkce ...
 • Přístroje EMD a jejich ovlivnění 

  Mikula, Dalibor
  Práce se zabývá implantabilními přístroji a možnostmi jejich ovlivnění elektromagnetickým polem. Nejprve je diskutována problematika elektromagnetické kompatibility. Jsou vysvětleny základní pojmy a následně popsány zdroje ...
 • Řídicí jednotka pro humanoidní robot 

  Florián, Tomáš
  Úkolem práce je seznámit se s komerční stavebnicí kráčejícího robota Robonova-I a navrhnout jeho vylepšení. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z nich („Robonova-I“) se zabývá stavebnicí Robonova-I, jejím ...
 • Indukční průtokoměr 

  Dohnal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou indukčních průtokoměrů, se změřením na zásuvné indukční průtokoměry. Je zde podrobně rozebrán návrh takovéhoto průtokoměru: sonda, elektromagnet, elektrody, buzení a zpracování měřeného ...
 • Nástroj pro statistické vyhodnocení průběhu simulace knihovny JSimlib4 

  Pivoda, Štefan
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou simulácií počítačových sietí. Na simuláciu počítačových sietí sa využíva javovská knižnica JSimlib4, ktorá je jednoduchá, ale robustná knižnica, určená pre tvorbu jednoduchých, ale ...
 • Využití neuronových sítí pro predikaci síťového provozu 

  Pavela, Radek
  V této práci jsou prodiskutovány statické vlastnosti síťového provozu. Dále jsou rozebrány možnosti jeho predikce, se zaměřením na neuronové sítě. Konkrétně tedy hlavně rekurentní neuronové sítě. Trénovací data byla stažena ...
 • Syntéza mikrovlnných rezonátorů 

  Šeděnka, Vladimír
  Práce se zabývá syntézou mikrovlnných rezonátorů v prostředí programu Matlab. S využitím multikriteriální optimalizace je postupně upravován tvar rezonátoru tak, aby se jeho frekvenční vlastnosti (rozsah pásma jednovidovosti) ...
 • Zvýšení napětí elektrické sítě motorových vozidel - studie 

  Horák, Richard
  Cílem této práce je zhodnotit parametry automobilové sítě, dle těchto vlastností zvolit vhodnou úroveň vyššího napětí, koncepci sítě a analytickým výpočtem navrhnout základní parametry zdroje tohoto napětí. Tento výpočet ...
 • Simulace silniční infrastruktury 

  Bilan, Martin
  Tato diplomová práce byla vytvořena jako rešeršní studie pro projekt GA 102/09/1897 Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, který se mj. zabývá testováním plynulosti dopravy při dynamicky aktualizované navigaci. Hlavním ...
 • Servomotor s elektronickou komutací, jeho řízení a nastavování. 

  Schmied, Miloš
  Tato práce se zabývá rozborem servopohonu ACOPOS a jeho příslušenstvím. Je zde popsána kaskádní regulační smyčka pro řízení a nastavování servomechanizmu od B&R Automation s důležitými parametry. Dále se zde na základě ...
 • Měření vzdáleností a plochy pomocí GPS 

  Konecký, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření aplikace pro kapesní počítače s operačním systémem Windows Mobile a dotykovým displejem, která by umožňovala určení aktuální polohy kapesního počítače na základě údajů z GPS modulu, ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Prášil, Jiří
  Práce se zabývá analýzou současných diagnostických metod optických tras se zaměřením na optické disperze u jednovidových vláken. Na začátek jsou popsány chromatická a polarizační vidová disperze, příčiny vzniku a jejich ...
 • Učení založené na instancích 

  Martikán, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na algoritmy učení založeného na instancích. Hlavním cílem je vytvoření výukové aplikace. V práci jsou teoreticky popsány algoritmy učení založeného na instancích (IBL), metoda nejbližšího souseda a ...
 • Klasifikace mikrospánku analýzou EEG 

  Ronzhina, Marina
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí mikrospánku na základě změn energetického spektra EEG signálu. Vstupními hodnotami pro klasifikaci jsou výsledky časově-frekvenční analýzy. Navržená metoda klasifikace využívá aparát ...
 • Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler 

  Šeliga, Michal
  Práce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination ...

Zobrazit další