Poslední příspěvky

 • Automatický anténní tuner 

  Šváb, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací automatického anténního tuneru pro KV vysílače. Přístroj pracuje v rozsahu KV v pásmu (1,5 MHz - 30 MHz) podle výběru dané frekvence. Princip spočívá v tom, že tuner má ...
 • Modelování síťového prvku pomocí logického pole 

  Štafa, Václav
  Diplomová práce obsahuje seznámení se s programovatelnými logickými poli a na nich vyvíjenou platformou NetFPGA v souvislosti s jejím využitím pro směrování za pomocí neuronové sítě. Současné směrovací protokoly a metody ...
 • Aplikace pro monitorování a správu sítě pro ISP 

  Kmoníček, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá návrhem dohledového a administrativního systému pro poskytovatele Internetu. Výsledkem práce je plně funkční dohledový systém umožňující správci sítě kontrolu odezvy a ztrátovosti v~celé síti. ...
 • Fuzzy Petriho sítě pro expertní systémy 

  Maksant, Jindřich
  Tato práce si klade za cíl návrh a praktickou realizaci expertního systému, jehož báze znalostí bude modelovaná fuzzy Petriho sítí. Při návrhu je vycházeno z poznatků teoretického rozboru diagnostického expertního systému ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Sypták, Michal
  Problém řízení kolových podvozků nepatří pouze do oblasti mobilní robotiky. Můžeme se s ním setkat spíše v souvislosti s dopravou nebo transportem, ať na velké nebo malé vzdálenosti. Tato práce modeluje a zkoumá mobilní ...
 • Dynamické vážení vozidel 

  Kašpárek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů ...
 • Simulátor mobilních robotů v prostředí Matlab/Simulink 

  Havlát, Petr
  Cílem je v programovém prostředí MATALB/Simulink vytvořit grafické uživatelské rozhraní (GUI), které umožňuje simulaci pohybu mobilních robotů. Práce se zabývá dvěma typy těchto robotů. Jedná se robot s diferenciálně řízeným ...
 • Rozpoznáváni standardních PILOT-CONTROLLER řídicích povelů v hlasové podobě 

  Kufa, Tomáš
  Obsahem této práce je aplikace rozpoznávání řeči na ATC povely. Volba metod a přístupů k automatickému rozpoznávání ATC povelů vychází z podrobné studie letového provozu. Protože neexistuje jednoznačné řešení, zvlášť v tak ...
 • Metody částečné rekonfigurace programovatelných struktur 

  Kolář, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi částečné rekonfigurace programovatelných struktur. Teoretická část obsahuje základy metod částečné rekonfigurace FPGA firmy Xilinx a je zpracována pro procesory Spartan 3, Virtex ...
 • Laserový proximitní skener - elektronika 

  Padyšák, Zdeněk
  V první kapitole seznamuji s cílem práce a v druhé kapitole s principy měření vzdáleností v robotice. Poté v další kapitole popisuji použitý snímač vzdálenosti, jeho princip a vlastnosti. Ve čtvrté kapitole popisuji řízení ...
 • Systém pro vzdálené měření a ukládání dat v centrální databázi 

  Šváb, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro vzdálené měření a ukládání dat v centrální databázi. Systém je tvořen serverem, který shromažďuje data a klienty, kteří tomuto serveru data posílají. Na serveru ...
 • Měřicí karta pro PC s I51 

  Klezla, Petr
  Hlavním tématem diplomové práce je navrhnout a realizovat měřící kartu s analogovými vstupy a výstupy. V první části této práce se zabýváme klíčovými prvky měřících karet, a to ADC převodníky a DAC převodníky, jsou zde ...
 • Monitor bezdrátové sítě 

  Slováček, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro monitorování bezdrátové sítě ZigBee. V teoretické části nás seznámí se standardem a provede bližší rozbor. Pro porovnání parametrů jsou uvedeny základní parametry podobných ...
 • Regulace nestabilních soustav DP 

  Heczko, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá regulací nestabilních soustav obsahujících kmitavě nestabilní póly. Řešení je hledáno pomocí algebraické teorie řízení. Důraz je kladen především na velikost výstupu regulátoru. Práce se skládá z ...
 • Analyza hybridních dynamických systémů 

  Holub, Libor
  V této práci je řešena problematika popisu, modelování a analýzy hybridních dynamických systémů. Cílem práce je vybrat vhodnou metodu pro řešení hybridních dynamických systémů a zaměřit se na řešení otázek stanovení ...
 • Ovládání vytápění přes GSM 

  Snížek, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá ovládáním vytápění přes GSM síť kde cílem práce je návrh a realizace celého zařízení včetně programového vybavení. Celý systém se v podstatě skládá ze dvou jednotek, GSM jednotky a termostatu. ...
 • Řízení hudební elektroniky pomocí snímačů neelektrických veličin s využitím protokolu MIDI 

  Vlach, Miloš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro ovládání hudební elektroniky pomocí protokolu MIDI, kdy bude využito snímačů ne-elektrických veličin jakožto netradičních ovládacích prvků a modulu Arduino ...
 • Internetové uživatelské rozhraní pro tvorbu elektronických schémat 

  Popelka, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o tvorbě editoru elektrických schémat pracujícím pod webovým rozhranním. Editor generuje textový zápis schématu, tzv. netlist kompatibilní s prostředím Spice. Program je vytvořen v programovacím ...
 • Přesný funkční generátor 

  Snopek, Petr
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat koncept funkčního generátoru s číslicovou syntézou řízeného mikroprocesorem, který by kromě základních funkcí (sinus, obdélník, pila) umožňoval generování libovolných průběhů uložených ...

Zobrazit další