Now showing items 21-40 of 483

 • Rozpoznávání emočních stavů na základě analýzy řečového signálu 

  Čermák, Jan
  Obsah této práce je zaměřen na klasifikaci emočních stavů s použitím neuronových sítí a klasifikátoru na bázi směsi Gaussových hustotních funkcí s využitím programu Matlab. Pojednává o problematice zpracování řečového ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s Peltierovým článkem 

  Mejzlík, Michal
  Práce v úvodu popisuje tři termoelektrické jevy a jejich vlastnosti. Dále se zabývá termoelektrickými články využívajícími principu Seebeckova a Peltierova jevu. Popisuje princip činnosti Peltierových článků, jejich ...
 • Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler 

  Šeliga, Michal
  Práce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination ...
 • Analýza a segmentace tomografických obrazů 

  Dorazil, Jan
  Práce se zabývá detekcí hran v obrazech magnetické rezonance a jejich segmentací. Jsou uvedeny metody detekce hran v obrazech založené na hledání maxima gradientu, metody detekující hranu pomocí průchodu nulovou hodnotou ...
 • Model úzkopásmové komunikace PLC 

  Sekot, Karel
  Tato práce pojednává o datové komunikaci v silových rozvodech nízkého napětí (PLC). Rozebírá rušení v úzkopásmových systémech, které se používají například pro dálkový sběr dat. Úvodem se práce zabývá rozborem zadání, ...
 • Optický zesilovač v laboratorní výuce 

  Šustr, Pavel
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s uplatněním a využití optických zesilovačů EDFA v optických přenosech, provést zapojení a praktické otestování, včetně výkonových měření na zesilovači. Cílem práce je také navrhnout ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Tejkal, Vladimír
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést návrh optické přístupové sítě ve vybrané lokalitě. Úvod je zaměřen na fyzickou vrstvu sítě. Ta zahrnuje optická vlákna, optické kabely, konektory, optické odbočnice a další. ...
 • Technologie datových přenosů v optických přístupových sítích FTTx 

  Matušík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je popsat problémy spojené s návrhem FTTX sítí a přiblížit čtenáři problematiku datových přenosů v optických přístupových sítích typu PON. V úvodu jsou zmíněny jednotlivé technologie, které již ...
 • Video na vyžádání v JavaME 

  Obdržálek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření systému pro přehrávání videa na vyžádání. Jsou rozebírány technologie, které se používají při tvorbě aplikací pro mobilní zařízení. Také jsou uvedeny dnes nejpoužívanější kodeky v ...
 • Turbo kódy a jejich aplikace 

  Ploštica, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku kódování použitím Turbo kódů. Tyto kódy náleží do skupiny samoopravných kódů. Jejich použitím je možné dosáhnout vysoké výkonnosti systému. První část je věnována ...
 • Dálkový sběr dat po silových vedeních 

  Neuschl, Martin
  V této diplomové práci na téma „Zabezpečení dálkového sběru dat po silových vedeních“ jsou v prvé řadě rozebrány vlastnosti silových vedení a jejich charakteristika. Dále se dostaneme k přiblížení technologie PLC, její ...
 • Modelování silové sítě pro datovou komunikaci 

  Kadlček, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou PLC (Power Line Communication) komunikace. Především je zaměřena na sestavení vhodného modelu silové sítě pro testování PLC komunikace. Čtenář je v úvodu práce seznámen se základními ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Prášil, Jiří
  Práce se zabývá analýzou současných diagnostických metod optických tras se zaměřením na optické disperze u jednovidových vláken. Na začátek jsou popsány chromatická a polarizační vidová disperze, příčiny vzniku a jejich ...
 • Možnosti implementace signalizačního systému číslo 7 v PBX Asterisk 

  Janíček, Martin
  Práce popisuje signalizační systém SS7, jeho možnosti a možnosti přenosu signalizace po IP sítích. Podrobněji se věnuje transportním protokolům SCTP a BICC. Rozebírá druhy implementace tohoto systému do ústředny Asterisk ...
 • Regulovatelný snižující měnič v rozsahu 20 až 100 V 

  Pazourek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného zdroje pro laboratorní účely. V úvodní kapitole se čtenář seznámí se základní funkcí spínaných zdrojů, popsány jsou blokující, propustné a dvojčinné ...
 • OCR cíleně znehodnocených textů 

  Peluch, Tibor
  Diplomová práce pojednává o programování grafického uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. V krátkosti jsou shrnuty hlavní rysy aplikačního systému Microsoft Foundation Class. V druhá část se zabývá realizací ...
 • Internetové uživatelské rozhraní pro tvorbu elektronických schémat 

  Popelka, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o tvorbě editoru elektrických schémat pracujícím pod webovým rozhranním. Editor generuje textový zápis schématu, tzv. netlist kompatibilní s prostředím Spice. Program je vytvořen v programovacím ...
 • Akviziční kontrast při projekčním a projekčně-rekonstrukčním zobrazení 

  Zubal, Lukáš
  Výsledkem práce je počítačový program, který nejprve simuluje projekční a projekčně-rekonstrukční zobrazení ve voxelovém prostoru, poté uživateli osvětlí pojem akviziční kontrast v obrazech projekčního a projekčně ...
 • Rozeznávání vzorů v dynamických datech 

  Hovanec, Stanislav
  V této diplomové práci je prvně provedena rešerše v oblasti popisu a analýzy časově proměnných dat. Práce následně uvádí problematiku technické analýzy burzovních grafů, cenových vzorů, indikátorů technické analýzy a metody ...
 • Genetické algoritmy 

  Miček, David
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...