• Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...
 • Elektronicky řiditelný aktivní filtr 2. řádu 

  Ševčík, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech. Koncepce digitálního řízení je demonstrována na návrhu elektronicky řiditelného aktivního ...
 • Automatizované měřicí pracoviště 

  Veselý, David
  Předkládaná práce se zabývá problematikou měření zbytkového proudu tantalových kondenzátorů. Základním zaměřením práce je provést studii dané problematiky, analýza měřicí LI Hlavy, vyhotovení programového propojení měřicí ...
 • Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku 

  Kasal, Ondřej
  Výhodami využití výpočetní techniky je rychlé a přehledné zpracování dat. Nabízí se i velká variabilita a okamžitá možnost změny přenášené informace, stejně jako jejich časté nebo opakované používání. Od různorodosti a ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Sypták, Michal
  Problém řízení kolových podvozků nepatří pouze do oblasti mobilní robotiky. Můžeme se s ním setkat spíše v souvislosti s dopravou nebo transportem, ať na velké nebo malé vzdálenosti. Tato práce modeluje a zkoumá mobilní ...
 • Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu 

  Jakubský, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace ...
 • Program pro odstranění prokladu ve videosekvencích různých formátů 

  Jirků, Pavel
  Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití progresivních algoritmů pro odstranění prokládání ve videosekvencích. První část práce je věnována teorii, základním poznatkům a vlastnostem zpracování s ...
 • Optický zesilovač v laboratorní výuce 

  Šustr, Pavel
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s uplatněním a využití optických zesilovačů EDFA v optických přenosech, provést zapojení a praktické otestování, včetně výkonových měření na zesilovači. Cílem práce je také navrhnout ...
 • Vliv kvality mechanických prací na optický přenos 

  Tihlařík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou působení lidského faktoru při manipulaci s optickými vlákny. Popisuje typy jednotlivých vláken a metody používané při jejich pokládce a spojování. Metody pokládky a spojování ...
 • Internetové uživatelské rozhraní pro tvorbu elektronických schémat 

  Popelka, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o tvorbě editoru elektrických schémat pracujícím pod webovým rozhranním. Editor generuje textový zápis schématu, tzv. netlist kompatibilní s prostředím Spice. Program je vytvořen v programovacím ...
 • Výuková aplikace pro internetové prostředí 

  Kratochvíl, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením využitia internetových aplikácii vo vyučovacom procese. Takéto aplikácie sú v dnešnej dobe nazývané E-learning. Teoretická časť sa zaoberá vysvetlením základných pojmov, vysvetžuje ...
 • Automobilová anténa pro mobilní komunikaci 

  Porč, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem zapuštěné diskové planární antény vhodné k použití ve vozidlech. Pro každé z pásem GSM900 a GSM1800 používané v České republice byla navrhnuta samostatná anténa. Jako simulátor elektromagnetického ...
 • Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech 

  Hvězda, Jindřich
  Diplomová práce na téma Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech se zabývá přechodnými ději vznikajícími při trojfázovém zkratu na výstupních svorkách synchronního generátoru. Úvodní část diplomové ...
 • Větrná elektrárna se Savoniovým rotorem pro výrobu elektrické energie 

  Klečka, Jiří
  Využívání větrné energie patří k jednomu z nejrychleji se rozvíjejících segmentů ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, což také přináší nové studie a vývoj různých typů větrných elektráren i do oblastí malých větrných ...
 • Analýza signálů akustické a elektromagnetické emise 

  Boudný, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu signálů akustické a elektromagnetické emise. Tyto signály vznikají působením vnějšího napětí na materiál, které vyvolá plastickou deformaci a vznik trhlin. Spektrální analýzou je ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru 

  Veselý, Ivo
  Pro řízení synchronních motorů s permanentními magnety často používáme vektorové řízení. Aby bylo toto řízení efektivní, potřebujeme znát parametry řízeného motoru. Tato práce popisuje několik metod, které se touto ...
 • Implementace síťového protokolu do prostřední network simulator 2 

  Janiga, Robin
  Tato diplomová práce popisuje protokol pro systém hromadného sběru dat a jeho implementaci do prostředí Network simulator 2. Systém definuje dvě nové komunikační jednotky. Centrální jednotku CU a měřicí jednotku MU. Jednotky ...
 • Systém pro ověření vlastností senzorů 

  Němec, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozborem typů elektronických transformátorů proudu a napětí, zvolením vhodné metodiky a vývojem měřícího softwaru pro zkoušku přesnosti při teplotních cyklech. Měřící software je realizován v programovém ...
 • Využití programu ANSYS Workbench v silnoproudé elektrotechnice 

  Partl, Tomáš
  Diplomová práce popisuje ve své první části tvorbu elektronických databází výkresů v programu Raster Design 2009, jako výhodnou formu uchování pouze papírové dokumentace. Ve druhé části diplomové práce jsou provedeny výpočty ...
 • Řízení pohybu vozítka 

  Štark, Zdeněk
  V rámci diplomové práce bylo navrženo a sestrojeno jednoduché vozítko poháněné diferenciálním podvozkem. Vozítko je ručně řízeno pomocí uživatelského programu z osobního počítače PC. Programové vybavení umožňuje zaznamenat ...