Now showing items 1-20 of 483

 • Systém sběru dat z palubní sběrnice vozidla 

  Pecha, Michal
  Práca obsahuje úplný návrh komplexného systému zberu dát zo zbernice vozidla. Rieši problematiku z oblasti pripojenie nového uzlu na CAN zbernicu vozidla, komunikačný protokol NMEA 0183 GPS prijímačov, zápis zachytených ...
 • Obecný program pro energetické výpočty napájení tratí DPMB 

  Mai, Jaroslav
  Tato práce je zaměřena,dle zadání od zadavatele, na vytvoření programu v prostředí Excel, který bude umět vypočítat veškeré požadované veličiny. Tato práce obsahuje čtyři části. První část je zaměřena na problematiku MHD ...
 • Výpočet energetické dostatečnosti napájení tratí DPMB 

  Bednařík, Jaroslav
  V této práci je úvodem popsána stávající situace v dané oblasti, kde budeme zlepšovat energetickou dostatečnost napájení. Je zde rozebráno vše od napájení měnírny až po samotné soupravy, které projíždí napájené úseky. Je ...
 • Zajištění QoS v UMTS síti 

  Fabricius, Marián
  Tato diplomová práce se zabývá přidělováním a zabezpečováním kvality služeb v mobilních telekomunikačních sítích UMTS. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s ...
 • Řízení elektromechanické soustavy s lineárním motorem 

  Judinyová, Katarína
  Predložená diplomová práca sa zaoberá všeobecným princípom fungovania elektrických pohonov a konštrukciou synchrónneho elektrického motora. Obsahuje porovnanie lineárneho motora s rotačným motorom s prevodovkou a venuje ...
 • Popis a reprezentace dvourozměrných zvukových scén ve vícekanálových systémech reprodukce zvuku 

  Trzos, Michal
  Tato práce se zabývá podněty, které ve sluchové soustavě člověka způsobují prostorové slyšení a polohovacími metodami, které těchto podnětů využívají. Podrobněji se zabývá metodou vektorově bázového amplitudového polohování ...
 • Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb 

  Atanasčev, Petr
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií rozlišovaných služeb DiffServ, problematikou výpadku linky a nalezení alternativní trasy v DiffServ doméně. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti rozlišovaných ...
 • Nalezení pozice stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů 

  Švéda, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou určování zpoždění mezi dvěma síťovými uzly, např. dvěma stanicemi, dvěma servery či stanicí a serverem. Hlavním důvodem zavedení metod efektivního určování zpoždění je především eliminace ...
 • Využití metod zpracování signálů pro zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy 

  Beneš, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozpoznávání dopravních značek ve videosekvenci. Systémy rozpoznání značek rozhodně přispívají ke zvýšení bezpečnosti v automobilové dopravě, což potvrzují i komerční systémy vkládané ...
 • Metody návrhu aktivních kmitočtových filtrů na základě pasivního RLC prototypu 

  Pisár, Peter
  Účelem této diplomové práce je navrhnout aktivní kmitočtové filtry na základě pasivních RLC prototypů. K tomuto účelu jsou použity 3 metody návrhu aktivních filtrů a aktivní funkční bloky elektronických obvodů pracujících ...
 • Monitorování pracovních stanic Cisco akademie 

  Hrabal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové stránky, která umožňuje manipulaci s daty na serveru a stanicích v laboratoři. Dále je možné o těchto stanicích získat bližší informace, např. o nainstalovaných virtuálních ...
 • Detekce logopedických vad v řeči 

  Pešek, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarového nástroje pro detekci logopedických vad v řeči. Jelikož je třeba odhalit logopedické vady v řeči co nejdříve, je tento nástroj zaměřen na mluvčí dětského věku. Úvodem ...
 • Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu 

  Handl, Tomáš
  Práce se zabývá využitím umělých souřadnicových systémů k lokalizaci stanice v síti Internet a predikci zpoždění mezi stanicemi. Jsou zde popsány a srovnány základní vlastnosti centralizovaných a decentralizovaných algoritmů ...
 • Měření přenosových a imitančních charakteristik aktivních obvodových prvků 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o aktivních obvodových prvcích a návrhu metod pro měření některých parametrů těchto prvků. V úvodní části se práce zabývá obecnou klasifikací prvků používaných v elektronických obvodech, ...
 • Nelineární obvody s proudovými operačními zesilovači 

  Rudolf, Jaroslav
  Tato diplomová práce je zaměřená na náhradu klasických napěťových operačních zesilovačů (VFOA) za proudové operační zesilovače (COA), proudové konvejory a proudové sledovače (CF). V úvodu je uvedeno pár slov o operačních ...
 • Syntetické obvodové prvky s imitancí vyššího řádu s řízenými proudovými zdroji 

  Popelka, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a využitím syntetických prvků s imitancí vyššího řádu s řízenými proudovými zdroji k realizaci kmitočtových filtrů. Prezentovány jsou řízené proudové zdroje, které byly odvozeny od jejich ...
 • Výzkum lokalizačních algoritmů pro bezdrátové senzorové sítě 

  Holešinský, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum lokalizačních algoritmů. Lokalizační algoritmy jsou často vyvíjeny přímo pro konkrétní aplikaci, protože konkrétní požadavky každé aplikace se mohou značně různit. Takový přístup ...
 • Automatické rozpoznávání logopedických vad v řečovém projevu 

  Dušil, Lubomír
  Práce se zabývá analýzou a automatickou detekcí logopedických vad v řečovém projevu. Dává si za cíl ulehčit a urychlit práci logopedů a zvýšit procento odhalených logopedických vad u dětí v co nejmladším věku a následné, ...
 • Ekonomická efektivnost systémové elektroinstalace 

  Jorda, Martin
  Tato diplomová práce se snaží ukázat rozdíly jednak mezi obyčejnou zastaralou domovní elektro-instalací a klasickou elektroinstalací používanou dnes, ale dále také mezi touto „klasickou“ do-movní elektroinstalací a tzv. ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na problému diskrétního logaritmu 

  Kříž, Jiří
  Potřeby mezilidské komunikace v současné době dospěly do stavu, kdy většina přenášených zpráv je důvěrné povahy a jejich přenos po sdílených nezabezpečených linkách v otevřené podobě není možný. Z toho důvodu vzniklo velké ...