• Aplikace LED pro signalizační a osvětlovací účely v dopravě 

  Mikula, Vladimír
  Tématem Diplomové práce je porovnání dosavadních zdrojů světla s LED diodami, jejich vlastnostmi. Práce se zabývá využitím LED diod v automobilové dopravě, v železničních aplikacích a všeobecnými informacemi o principech ...
 • Přesný funkční generátor 

  Snopek, Petr
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat koncept funkčního generátoru s číslicovou syntézou řízeného mikroprocesorem, který by kromě základních funkcí (sinus, obdélník, pila) umožňoval generování libovolných průběhů uložených ...
 • Optimalizace vibračního mikrogenerátoru. 

  Kurfűrst, Jiří
  Tato práce ukazuje jakým způsobem je možné vyrábět nízkou energii potřebnou pro napájení senzorů. Tyto generátory jsou použity jako lokální zdroje pracující na vibračním principu. K získání potřebné energie je využito ...
 • Digitální zvukový efekt typu reverb využívající konvoluci signálu s impulsní charakteristikou poslechového prostoru 

  Tichý, Vladimír
  Práce se zabývá simulací poslechového prostoru pomocí jeho impulsní charakteristiky. Popisuje různé modely simulace akustických prostorů, jejich výhody a nevýhody a dále se soustředí právě na fyzikální model, který k ...
 • Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích 

  Horych, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace ...
 • Získávání dat z kamer 

  Tylš, Ladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...
 • Genetické algoritmy 

  Miček, David
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...
 • Vliv nanočástic na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Sedláček, Michal
  Předkládaná práce se zabývá vlivem nanočástic jako plniva polymeru na elektrické vlastnosti kompozitních dielektrických materiálů. Přidání několika málo hmotnostních procent nanoplnidla má vážný dopad na fyzické, chemické, ...
 • Analýza bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Bencel, Jozef
  Práca sa zaoberá bezdrôtovými sieťami štandardu 802.11 a možnosťami ich zabezpečenia. Sú popísané spôsoby zabezpečenia ako skrývanie SSID, filtrácia MAC adries, protokoly WEP, WPA, WPA2. Popísané sú aj najčastejšie spôsoby ...
 • Pracoviště pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie 

  Kučera, Vojtěch
  Tato práce pojednává o sledování parametrů článků. Jednou z možností jak sledovat charakteristiky článků je využití elektrochemické analytické metody zvané voltametrie. Její princip spočívá ve vkládání měnícího se napětí ...
 • Systémy řízení skladových operací 

  Korčián, Stanislav
  Cílem práce je popis metod implementace systémů řízení skladových operací v průmyslovém podniku se zaměřením na technické řešení, optimalizaci programového vybavení a zavádění nových způsobů práce. Vývoj systému řízení ...
 • Aplikační rozhraní pro podporu grafiky v jazyce VHDL 

  Vlček, Petr
  Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro generátor obrazu. Rozhraní generuje VGA signál s možností až 4 bitů barevné hloubky, ovládá 2 čipy jednoportové SRAM IS61 dodávané spolu s Digilent Spartan-3 Starter Kit Board a ...
 • Vyhodnocovaní komplexních situací z údajů letecké avioniky 

  Vysloužil, Ondřej
  Tento projekt se podrobně zaměřuje na data z avioniky a může být chápán jako horní vrstva nad systémy monitorujícími poruchy, která poskytuje dodatečné informace o letu. Pro konkrétní návrh byly vybrány Airbus A320 a A340 ...
 • Network Voice Message Box 

  Dítě, Miroslav
  V diplomové práci je z počátku proveden stručný rozbor problematiky komunikace po silovém vedení a následně proveden návrh komunikačního zařízení. Zařízení má název NVMB, což je zkratka slov Network Voice Message Box. Toto ...
 • Robustnost regulátorů 

  Dobias, Michal
  Táto práca sa zaoberá skúmaním pojmu robustnosť regulátorov. Jej ciežom je porovnať robustnosť diskrétnych PID regulátorov (Discrete Equivalent Continuous Controller, Discrete Impulse Area Invariant, Takahashi, Feed-Forward), ...
 • Regulovatelný snižující měnič v rozsahu 20 až 100 V 

  Pazourek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného zdroje pro laboratorní účely. V úvodní kapitole se čtenář seznámí se základní funkcí spínaných zdrojů, popsány jsou blokující, propustné a dvojčinné ...
 • Komunikační systémy založené na principu MB-OFDM 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat myšlenky principu MB-OFDM, který představuje možnost implementace principu OFDM do systémů s širokým spektrem. V diplomové práci jsou popsány a srovnány fyzické vrstvy dle standardů IEEE ...
 • Modelování netradičních funkčních bloků v Pspice 

  Zetík, Rostislav
  Tato diplomová práce na téma Modelování netradičních funkčních bloků v PSpice se zabývá postupy při návrhu modelů elektronických prvků a měla by pomoci při jejich tvorbě. Práce na začátku teoreticky popisuje, jakým způsobem ...
 • Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU 

  Štus, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU). V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou ...
 • Návrh automatizované kontroly výrobků na výrobní lince 

  Pelcl, Milan
  Předkládaná práce se zabývá rozborem jedné z výrobních linek ve společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. Snaží se najít možnosti automatizace jednotlivých procesů na této lince, vykonávaných v současné době manuálně. ...