Poslední příspěvky

 • Výpočty kontaktního tlaku z experimentalně určené tloušťky mazacího filmu 

  Kozel, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem kontaktního tlaku z tloušťky mazacího filmu pomocí metody konečných prvků (MKP). V rámci práce byly provedeny výpočty týkající se nekonformních povrchů za podmínek elastohydrodynamického ...
 • Racionalizace technologického procesu elektroerozivního obrábění hloubení 

  Maršálek, Jaroslav
  Cílem práce je, zefektivnění procesu elektroerozivního hloubení, při výrobě zápustky v dané firmě na hloubícím stroji Agie Hyperspark 3HS. Tento stroj byl porovnán se stávajícím zařízením v podniku Kovolit, a.s. Modřice a ...
 • Optimalizace procesu tlakového lití VN přístrojových transformátorů 

  Borunský, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití matematické statistiky při optimalizaci procesu tlakového lití u vysokonapěťových přístrojových transformátorů. V úvodu je teoretická rozvaha týkající se samotného licího ...
 • Statistické zpracování naměřených dat skeletu typu PROXIMA 

  Kaván, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá popisem vybraných statistických nástrojů řízení procesů, aplikovaných na skelet kabiny traktoru Proxima vyráběného firmou Zetor. Součástí práce je statistické vyhodnocení naměřených dat a určení ...
 • Hnací ústrojí dvouválcového zážehového motoru pro malý osobní automobil 

  Schwarzbier, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na hnací ústrojí dvouválcového zážehového motoru. Porovnáním různých konstrukčních uspořádání se vybere nejvhodnější koncepce, na které se následně provede vyvážení setrvačných sil posuvných ...
 • Klec výtahu 

  Boďa, Lukáš
  Výpočet rámu klece pro 1000kg, návrh změn rámu dle výpočtu z MKP.
 • Studie řízeného ochlazování z dokovací teploty ocelových zápustkových výkovků 

  Vančura, Filip
  Při průmyslové výrobě je tlak na snižování nákladů na výrobu čím dál intenzivnější. Hledání úspor se posunulo již i do oblastí, jakou je výroba dílů, které mají charakter tzv. bezpečnostních dílů, např. podvozkové díly ...
 • Aplikace diskrétní simulace v oblasti podpory projektování dopravníkové techniky 

  Prokop, Aleš
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu lakovny M11A a M11B v Mladé Boleslavi a následné vytvoření simulačního modelu lakovny M11A ve firmě Škoda Auto a.s., pomocí kterého je ověřena dosažitelnost denní produkce ...
 • Návrh technologie výroby plastové páčky 

  Adamec, Lukáš
  Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro ...
 • Svařování rámů dveří pekařských pecí 

  Šurýn, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, řeší technologický postup svařování rámů dveří pekařských pecí. Projekt bude navrhovat a hodnotit základní materiál, dále pak volbu přídavného materiálu, metody, parametry ...
 • Paletový dopravník 

  Klembara, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom paletového dopravníku pre prepravu manipulačnej jednotky medzi prízemným a horným podlažím budovy vežkoskladu, podža zadaných technických parametrov. Práca obsahuje ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Zlepšování jakosti ve výrobě přívěsů 

  Vlach, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na řešení zadání z průmyslové praxe za účelem zvyšování jakosti ve výrobě přívěsů. Ve zhodnocení stávajícího stavu jsou popsány vybrané charakteristiky společnosti AGADOS, rozbor výrobního procesu ...
 • Modelování lineárního pohonu s DC motorem pro potřeby řízení 

  Vrbka, Michal
  V rámci diplomové práce byl vytvořen model lineárního pohonu pro potřeby řízení. V první části práce je proveden rozbor problematiky lineárních pohonů a jejich nejčastějších aplikací. Následuje úvod do modelování technických ...
 • Optimalizace procesu montáže 

  Dudarev, Ivan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesu montáže s použitím řešení úlohy o optimálním kombinování součástí stroje pro splnění požadavků zákazníků. Cílem při řešení této úlohy je vytvoření aplikace na využití ...
 • Dvojstupňové slinování pokročilých keramických materiálů s různými krystalovými strukturami 

  Žalud, Pavel
  Byl studován vliv procesu dvojstupňového slinování (TSS) na finální mikrostrukturu keramických materiálů s třemi různými krystalovými strukturami. Tetragonálního oxidu zirkoničitého (stabilizovaného 3mol%Y2O3, velikost ...
 • Testování řezných nástrojů povlakovaných nanokrystalickými kompozity 

  Flodr, Vojtěch
  Tato práce se zabývá charakteristikou povlakovacích metod a jejich rozdělením, teoretickým rozborem morfologie vad a příčin opotřebení povlakovaných řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Praktická část je zaměřena na ...
 • Návrh lehkého průzkumného letounu bez lidské posádky 

  Kadidlo, Miroslav
  Práce se zabývá koncepním návrhem lehkého przkumného letounu bez lidské posádky s nosností 3kg užiteného zatížení. Na základ výsledk ze statistického rozboru se zamuje na charakterizaci letounu s vysokou výdrží. K problematice ...
 • Vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny LKG 

  Stachovec, Ivo
  Předmětem diplomové práce bylo řešit a popsat vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Práce byla zaměřena na sledování sklonu cementové směsi k zapečeninám odlitků, vzniku komplexních ...
 • Návrh řídícího systému motocyklu k potlačení jezdeckých chyb vedoucích k nehodám 

  Přibyl, Tomáš
  Práce řeší obecný návrh systému automatického řízení výkonu motoru a brzdného účinku motocyklu tak, aby nedocházelo ke zbytečným nebezpečným situacím a ke zlepšení jízdních vlastností a k potlačení příčin vzniku nehody ...

Zobrazit další