Poslední příspěvky

 • Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem 

  Karička, Radoslav
  Cílem práce je navrhnout parogenerátor, ve kterém na straně teplonositele proudí sodík, a na straně druhé proudí voda a vodní pára (H2O). Hlavní myšlenkou této diplomové práce je navrhnout takový parogenerátor, který vyloučí ...
 • Modelování fázového složení žárupevných ocelí a jejich spojů 

  Dvořáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu teplotní expozice na strukturní stálost nízkolegovaných feritických žárupevných ocelí a jejich svarových spojů. Úvodní kapitola obsahuje přehled o druzích a vlastnostech těchto ocelí ...
 • Klimatizační systém jednoho reprezentativního podlaží budovy A1 

  Pekárek, Antonín
  Předmětem diplomové práce je návrh klimatizačního systému do nově zrekonstruované výškové budovy Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukcí objektu se dosáhne změny tepelně-technických ...
 • Řízení údržby letadel a odstraňování závad při provozu 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení údržby letadel konkrétní letecké společnosti provozující typ letounů SAAB 340. Především se věnuji problematice údržby, odstraňování závad a poruch na letadlech zjištěných při ...
 • Design kabiny speciálního zásahového vozidla 

  Finsterle, Jan
  Návrh kabiny zásahového vozu na základu z výrobní řady T815-7 automobilky Tatra, a.s. ukazuje možnou cestu pro tvarování vozů spadajících do speciálních kategorií. Návrh respektuje současnou produkci automobilky, přitom ...
 • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

  Haška, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.
 • Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění 

  Kolbábek, Antonín
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace systému rekuperace ve spojení se zemním výměníkem tepla (ZVT) v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním a větráním. Na základě výsledků simulace byl ...
 • Návrh technologické jednotky pro odstraňování perzistentních látek při termickém zpracování kontaminované biomasy 

  Plch, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom metódy čistenia spalín pre spažovňu biomasy, ktorá zaručí odstránenie dioxínov zo spalín. Popisuje metódy čistenia spalín, ako je ADIOX, použitie keramických filtrov, katalytickej filtrácie ...
 • Energetická bilance bioteplárny 

  Žmolík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zapojení bioteplárny kombinující kogenerační jednotku a Rankin-Clausiúv cyklus. V kogenerační jednotce je spalován bioplyn, palivo zaváděné do kotle je dřevěná štěpka. Pomocí upravené kogenerační ...
 • Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů 

  Řehák, Petr
  Tato práce se zabývá studiem stability krystalů pevných látek za podmínek izotropního tahu. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Krystaly čtyř vybraných fcc kovů (Al, Cu, Ir, Au) a diamantu byly podrobeny simulované ...
 • Parní turbina protitlaková 

  Chrástek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá termodynamickým výpočtem a návrhem geometrie průtočné časti protitlakové parní turbíny pro zadané parametry páry na vstupu do turbíny a pro zadaný protitlak za turbínou. Dalším cílem je ...
 • Hydraulický čistící stroj 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh strojních česlí s hydraulickým pohonem čištění. Diplomová práce obsahuje konstrukční řešení hydraulického čistícího stroje a návrh hydraulického obvodu. Součástí práce je návrh vhodného ...
 • Modernizace klimatizační komory 

  Pagáč, Radek
  Cílem této práce je modernizace řídící jednotky klimatizační komory. Původní zastaralá klimatizační jednotka bude nahrazena novou, mikrokontrolérem řízenou řídící jednotkou, pomocí které bude možné zobrazovat aktuální a ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh letounu VUT 022 s proudovým pohonem dle předpisu CS-22 

  Matěják, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výpočtem zatížení a pevnostní kontrolou kompozitní konstrukce křídla letounu s využitím konstrukce letounu VUT 001 Marabu, tak aby byly splněny požadavky předpisu CS-22. V rámci práce ...
 • Studie řízeného ochlazování z dokovací teploty ocelových zápustkových výkovků 

  Vančura, Filip
  Při průmyslové výrobě je tlak na snižování nákladů na výrobu čím dál intenzivnější. Hledání úspor se posunulo již i do oblastí, jakou je výroba dílů, které mají charakter tzv. bezpečnostních dílů, např. podvozkové díly ...
 • Korekce a kompenzace při měření teplot 

  Zábranský, Jaroslav
  Teplota je považována za základní veličinu v oblasti průmyslového měřeni, protože na její hodnotě je závislá řada výrobních procesů a regulaci Práce je zaměřena na vlivy, působící negativně na přesnost výsledku měření ...
 • Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe AIR 

  Šimík, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby desktopových aplikací pomocí technologie Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Tyto aplikace jsou vytvořeny na základě webových technologií, avšak nemají tak omezený přístup k ...
 • Paletový dopravník 

  Klembara, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom paletového dopravníku pre prepravu manipulačnej jednotky medzi prízemným a horným podlažím budovy vežkoskladu, podža zadaných technických parametrov. Práca obsahuje ...
 • Modelování lineárního pohonu s DC motorem pro potřeby řízení 

  Vrbka, Michal
  V rámci diplomové práce byl vytvořen model lineárního pohonu pro potřeby řízení. V první části práce je proveden rozbor problematiky lineárních pohonů a jejich nejčastějších aplikací. Následuje úvod do modelování technických ...

Zobrazit další