• Design tepelného čerpadla. 

  Nečas, Martin
  Diplomová práce se zabývá designem tepelného čerpadla typu vzduch - voda pro vytápění budov. Výsledné řešení využívá inovativního technického konceptu modulového systému, který by přinesl nové kvality pro toto zařízení. ...
 • Zavádění SPC ve výrobním procesu 

  Letáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zaváděním SPC (statistické řízení procesů) do výrobního procesu. Cílem práce je analýza současného stavu výroby ohýbání lišt a výběr vhodných metod, které je možné aplikovat v procesech firmy. ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro osobní automobily 

  Meduna, Martin
  Cílem této práce je navrhnout optimalizaci dané válcové zkušebny. Aby bylo možné provést optimalizaci stávající zkušebny, je nutné zjistit, jaké nedostatky válcová zkušebna má. Po zjištění nedostatků je třeba provést návrhy ...
 • Bezpečnost technických syst¨¦mů 

  Rotnágl, Pavel
  Tato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ ...
 • Design dodávkového automobilu. 

  Kubík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní návrh dodávkového automobilu pro blízkou budoucnost. Potřeby dodávkového automobilu jako pracovního nástroje se neustále vyvíjí. To je způsobeno zejména rozvojem on-line obchodů a ...
 • Mobilní zařízení pro měření geometrie kol osobního automobilu 

  Tučník, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom mobilného zariadenia na meranie geometrie kolies. V úvodnej časti sú vysvetlené základné požiadavky kladené na ovládatežnosť vozidla, ako aj hlavné parametre potrebné pre správne ...
 • Implementace moderních metod řízení jakosti ve výrobě elektromotorů. 

  Řídký, Václav
  ANOTACE Václav Řídký Implementace moderních metod řízení jakosti ve výrobě elektromotorů Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně Tato diplomová práce se zabývá problematikou snižování reklamační ...
 • Studie vlivu vlastností materiálu na simulaci nárazu hlavy chodce na kapotu 

  Coufal, Tomáš
  Práce popisuje souhrn základních testovacích procedur prováděných společností Euro NCAP se zaměřením na zkoušky ochrany chodců dle EEVC WG 17 a soudobých prostředků používaných u osobních automobilů pro ochranu chodců. ...
 • Software pro malou spediční firmu 

  Jaderný, Petr
  Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování ...
 • Rám přívěsu pro přepravu odvalovacích kontejnerů 

  Vlasák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu třínápravového přívěsu pro přepravu odvalovacích kontejnerů. Celková hmotnost přívěsu je 27000 kg. Tento výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků v programu ...
 • Studie výroby elektrické energie z biomasy 

  Caha, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení možnosti rozšíření energetického zdroje o technologické zařízení určené k výrobě elektrické energie z biomasy s ohledem na investiční a provozní náklady vyvolané stavbou, dále ...
 • Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru 

  Kovář, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl ...
 • Spolehlivost technických systémů 

  Pařil, Radek
  Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor diagnostikovatelnosti a spolehlivosti elektrických strojů točivých z průmyslové energetické praxe. Jsou zde rozebrány diagnostické metody, které se využívají v praxi. ...
 • Simulátor pro ověření funkce bezpečnostních pásů 

  Neuwirth, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce univerzálního zařízení pro představení a zkoumání účinků zpomalení a nárazu s možností nastavení počáteční rychlosti. Základním použitím navrhované zkušební stanice je simulace ...
 • Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 

  Opluštil, Marek
  Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled mikrokogeneračních jednotek pro obytné objekty. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných mikrokogeneračních jednotek. Druhá část práce ...
 • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

  Brtna, Filip
  První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
 • Manipulátor nástrojových držáků a hlav 

  Neudert, Pavel
  Neudert Pavel Cílem této práce je studie variant manipulátoru pro výměnu nástrojových hlav. Zpráva obsahuje výběr optimální kinetické varianty a konkrétní konstrukční řešení manipulátoru, součástí je také technická zpráva ...
 • Analýza řízení přiblížení a přistání letadel podle GNSS 

  Sychra, Stanislav
  Obsahem předložené diplomové práce je popis současného způsobu přiblížení na přistání pomocí systému ILS na letišti Brno Tuřany. Následně jsou zpracovány meteorologické a provozní informace dané lokality. Na základě jejich ...
 • Hydrodynamická separace sedimentu vodního toku 

  Sajner, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problémem zanášení vodních nádrží a rybníků nadbytečným množstvím sedimentů, které se do vodního systému dostávají erozí. Popisuje metody těžby rybničního bahna. Dále obsahuje měření odvodnitelnosti ...
 • Sanace půdy po těžbě uranu 

  Kříž, Jakub
  Sanace oblasti, ve které byl dříve těžen uran metodou rozpouštění (leaching method) roztokem obsahujícím zejména kyselinu sírovou je založen na odčerpávání zbytků rozpouštědel – kontaminovaných důlních vod – z geologických ...