• Optimalizace výroby dílu pro letecký průmysl 

  Filipčík, Jiří
  Práce se zabývá optimalizací výroby součásti Aretační hák, vyráběné z těžkoobrobitelné slitiny titanu Ti-6Al-4V. Pojednává o materiálu této součásti, o aktuálních výzkumech a optimalizaci v oblasti třískového obrábění ...
 • Nestability spreje u trysek typu effervescent 

  Beinstein, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývala výzkumem effervescent trysek. Effervescent trysky patří do skupiny dvoufázových rozprašovacích trysek, které se často využívají ve spalovacích aplikacích. Právě ve spalovacích aplikacích má míra ...
 • +Nasazení řezání laserem při výrobě součástí manipulační techniky 

  Polák, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o laseru a jeho nasazení do výrobní sféry. Popisuje stručně princip, funkci a možnosti laseru a to převážně nasazení laseru při obrábění. Cíleně je zaměřena na možnosti nasazení laseru při ...
 • Souřadnicové měřicí stroje (CMM) s optickým snímacím systémem a optické CMM 

  Palásek, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá souřadnicovými měřícími stoji (CMM) s optickým snímacím systémem a optickými CMM. V souladu se zadáním na základě přehledu známých bezkontaktních systémů, je cílem této práce vytvořit metodiku ...
 • Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického ...
 • Návrh strojírenského klastru 

  Zvarik, Tomáš
  Témou diplomovej práce je návrh strojárskeho klastra v Juhomoravskom kraji z pohžadu univerzít na základe spracovaných podkladov získaných od firiem a inštitúcií. Na základe záujmu z radov firiem a univerzity vstúpiť do ...
 • Řezné síly při frézování vláknově vyztužených kompozitů 

  Martének, Libor
  Práce je zaměřena na kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, využití, současných trendů vývoje a výroby a možností efektivní-ho obrábění. Součástí práce je také vyhodnocení experimentálně naměřených ...
 • Optimalizace použití břitových destiček na lince plášťů 

  Kocúrek, Ondřej
  Práce se zabývá shrnutím typů a vlastností povlaků používaných ke zvýšení řezivosti a životnosti nástrojů ze slinutých karbidů. Dále pak řešením problému vylamování břitů při obrábění trubkových konců plášťů s přerušením ...
 • Řešení a návrh manipulační dopravy u průmyslové výroby 

  Novotný, Pavel
  Cílem studie je podat teoretický výklad z oblasti technologického projektování, manipulační techniky a materiálových toků používaných v průmyslové výrobě. V praktické části práce jde o konkrétní podnik ve kterém měním ...
 • Projekt automatizované linky na černění kovových součástí 

  Mlýnek, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčně – technologickým návrhem automatizované linky na černění kovových součástek. Práce obsahuje studii koroze a povrchových úprav, rozbor variant konstrukčního řešení linky, návrhy ...
 • Optimalizace výroby tlakového odlitku. 

  Vencálek, Jaroslav
  Cílem projektu je optimalizace výroby tlakového odlitku, který slouží jako jedna z částí rukojeti pro kancelářský nábytek. Hlavní důraz byl kladen na operaci omílání sloužící k zaoblení hran dílců, které jsou po odlévání ...
 • Výpočtové modelování mechanických zkoušek izolovaných buněk 

  Sůkal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických zkoušek izolovaných buněk, konkrétně jednoosou tahovou zkouškou. Cílem je především napodobení reálného deformovaného tvaru, který známe z experimentu. ...
 • Mechatronický návrh elektromagnetického vibračního generátoru 

  Jurosz, Pavel
  Tato práce se zabývá úpravou konstrukce generátoru elektrické energie z vibrací, který je jedním ze způsobů řešení problematiky dlouhodobě stabilního zdroje energie pro napájení bezdrátových senzorů. Na základě rešerše ...
 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Kubela, Petr
  V reálném životě často vyžadujeme sledování velmi rychlých dějů, které nejsou lidským okem pozorovatelné. Práce se zabývá možnostmi vysokorychlostních digitálních kamer, oblastí jejich aplikace v průmyslu a popisem mechanismu ...
 • Frekvenčně modální analýza lopatkového svazku parní turbíny 

  Přikryl, František
  Tato práce se zabývá srovnáním výsledků frekvenčně modální analýzy lopatkového svazku parní turbíny s výztužným a tlumícím drátem. Výpočtový model byl vytvořen pomocí metody konečných prvků, s využitím cyklické symetrie. ...
 • Analýza rizik manipulace s materiálem 

  Kašparová, Iva
  V současné době, kdy se zamezuje plýtvání, vyžaduje se neustálé zlepšování a krize je jedno z nejpoužívanějších slov, je analyzování procesů vhodná cesta ke zjištění „slabých“ míst ve firmách. Pokud analýza takové místo ...
 • Modelování a simulace pohonu mobilního pracovního stroje 

  Zavadinka, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dynamického modelu mobilného pracovného stroja. Ciežom práce je vytvorenie blokového modelu pohonu štvorkolesového mobilného pracovného stroja. Model hydrostatického prevodu bol ...
 • Aplikace měřicích sond v procesu obrábění 

  Kulhánek, Jaroslav
  Cílem práce je aplikovat měřící sondy do procesu obrábění a prozkoumat možnosti využití těchto měřících sond. Pro praktickou část měření bylo použito měřících sond, programu dodávaného s měřícími sondami, obráběcího centra ...
 • Výpočtové modelování funkce lidských hlasivek 

  Klíma, Jaromír
  Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu funkce lidských hlasivek. Algoritmus výpočtu je sestaven tak, aby obsahoval interakci hlasivek s proudem vzduchu. Analýza výsledků dosažených simulačním výpočtovým modelováním ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Ruibar, Jakub
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výrovy součásti z plasu – středič etiket na CD. V literární studii jsou shrnuty základy problematiky ...