Poslední příspěvky

 • Vliv povrchu na pevnost lepeného spoje 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je rešeršního charakteru, jsou zpracována tyto témata: teorie lepení, úprava lepených ploch, rozdělení lepidel, použití lepidel v dopravním ...
 • Technologie výroby součástky konzola 

  Rusník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá řešením kompletní technologie výroby třískovým obráběním součásti konzola přední hnací nápravy. Konzola je součástí samonosné konstrukce traktoru a je vyráběna v podmínkách velké strojírenské ...
 • Výroba dílů technologií DMLS a jejich porovnání s jinými konvenčními technologiemi z hlediska ekonomické náročnosti 

  Sekerka, Vít
  Tato diplomová práce pojednává o technologii založené na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se technologie Rapid Prototyping, ...
 • Design užitkového vozidla 

  Paclt, Martin
  Diplomová práce se zabývá designem užitkového vozidla pro městský provoz. Práce je řešena komplexně. Vozidlo malých rozměrů využívá ke svému pohonu hybridní technologii s kombinací elektromotorů v kolech a wankelova motoru. ...
 • Návrh axiálního stromečkového závěsu lopatky regulačního stupně pro parní turbíny 

  Vrbka, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá stromečkovým závěsem lopatky regulačního stupně parní turbíny. Na základě dostupných podkladů byl navržen počáteční tvar stromečkového závěsu. Byla provedena napěťově deformační analýza ...
 • Krbová vložka pro vytápění 

  Kalousek, Lukáš
  Hlavním cílem diplomové práce je provedení měření na krbové vložce Bety. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část se zabývá spalováním dřeva a stručným přehledem konstrukce krbových vložek. Ve druhé částí je ...
 • Zvýšení produktivity a kvality vybraných vyráběných dílů 

  Siclon, Léonard
  Předmětem této diplomové práce bylo zvýšení produktivity a kvality soustružnických operací při obrábění součásti MK04, vyráběné z ocelového výkovku 50CV4. Diplomová práce byla řešena ve společnosti Poclain Hydraulics s ...
 • Návrh přední části rámu vozidla Formule Student 

  Lhota, Martin
  Martin Lhota Návrh přední části rámu vozidla Formule Student DP, ÚADI, 2011, 75 str., 62 obr. Tato diplomová práce si stanovila za cíl navrhnout vhodné uspořádání přední části rámu vozidla Formule Student dle aktuálních ...
 • Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě 

  Záboj, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům, dle výkresové dokumentace poskytnuté architektkou objektu. Na žádost investora objektu bude jako primární varianta uvažováno podlahové ...
 • Návrh deformačního členu pro simulaci pojišťovacího nárazu vozidla 

  Rydlo, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá především základními nárazovými testy prováděnými organizacemi EuroNCAP a RCAR. Na základě předpisu RCAR pro náraz za nízkých rychlostí je pomocí virtuálních simulací navrhován nový deformační ...
 • Řízení čtyřkolového mobilního robotu 

  Deďo, Michal
  Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie štvorkolesového mobilného robota, ktorý má byť v budúcnosti používaný v oblasti mapovania a lokalizácie. Konkrétne pôjde o návrh riadenia pohonov pomocou mirokontroléru ...
 • Kotel na spalování čistého dřeva 60t/h 

  Umýsa, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni stechiometrické výpočty a entalpické výpočty spalin a vzduchu. Ze získaných ...
 • Použití nelineární teorie nosné čáry při aerodynamickém návrhu kluzáku 

  Schoř, Pavel
  Tato diplomová práce naznačuje jakým způsobem je možné použít modifikovanou teorii nosné čáry ři předběžném aerodynamickém návrhu kluzáku. Je ukázáno, že lze dosáhnout poměrně přesných výsledků, při menší výpočetní náročnosti ...
 • Nová metodika testování na lince 

  Zuhla, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na testovací pracoviště na montážní lince nástupních schodů a ramp pro kolejová vozidla. Jsou zde popsány jednotlivé činnosti a problematika související s testováním těchto produktů. Dále ...
 • Návrh technologie výroby bočnice skříně PC 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby bočnice počítačové skříně. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a ...
 • Bilance provozu energetického využití odpadu 

  Hejl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá různými postupy vyhodnocení výhřevnosti tuhého komunálního odpadu jako hlavního parametru pro výpočet efektivity spalovacího procesu. Je provedena úprava obecného vztahu pro výpočet výhřevnosti ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů 

  Bartošek, Daniel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na realizaci výukových úloh na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů. Bylo navrženo a odzkoušeno šest výukových úloh, na kterých si studenti prohloubí znalosti o ...
 • Aplikace Lean Production 

  Nepraš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě RACIO s.r.o. První část práce se zabývá teoretickou přípravou a porozumění štíhlé výrobě. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Návrh technologie součásti alternátoru 

  Pokladník, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou ...
 • Studie návrhu kalového čerpadla s vířivým kolem 

  Červinka, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kalového čerpadla s vířivým oběžným kolem. Přehledně shrnuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech s výraznějším zaměřením na kalová čerpadla. Obsahuje návrh vířivého ...

Zobrazit další