Poslední příspěvky

 • Zefektivnění výroby rotačních součástí na soustružnických automatech 

  Bauer, Vít
  Zefektivnění výroby polotovarů utahovacích hrotů na dlouhotočných automatech. Rozbor stávajícího stavu. Návrh oblastí vhodných ke zlepšení stavu. Návrh opatření formou změny řezných podmínek, změny geometrie nástroje, nebo ...
 • Návrh systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel 

  Macháčková, Petra
  Práce se zabývá návrhem měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel. Rozebírá různé varianty teplotních čidel a jejich umístění v měřícím okruhu. Dále obsahuje ukázkový software pro řízení a zpracování naměřených dat na ...
 • Výroba pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem vlastností, úpravou a zpracováním biomasy do formy tuhého tvarovaného biopaliva. Obsahuje přehled požadavků na kvalitu pelet, návrhy způsobů zvyšování kvality pelet a metody zpracování suroviny ...
 • Výcvik dopravních pilotů 

  Müller, David
  Tato diplomová práce má za účel poukázat na obtížnost a různé metody výcviku dopravních pilotů. Zároveň může sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by se chtěl stát dopravním pilotem a s létáním se doposud nesetkal. Dále ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Havlíček, Petr
  Diplomová práce řeší design skenovacího elektronového mikroskopu. Navržený koncept představuje inovativní řešení a přístup k problematice a respektuje veškeré technické, ergonomické a estetické požadavky na něj kladené. ...
 • Experimentální robotizované pracoviště s delta-robotem 

  Kozubík, Jiří
  Tato diplomová práce byla vypracována v rámci česko-německého studijního programu Výrobní systémy (VUT v Brně & TU Chemnitz). Je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je uveden úvod do konstrukčního řešení ...
 • Modulární absorpční oběh 

  Honka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na chladící oběhy, konkrétně oběhy absorpční. Práce je rozdělena na několik částí, podle řešených problémů. V první části se zabýváme principem a využitím chladících oběhů v praxi, jejich zapojením ...
 • Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě 

  Dohnal, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku větrných elektráren. Jsou zde popsány výhody a nevýhody větrných elektráren a jejich dopady na životní prostředí. Byl proveden výběr lokality pro větrnou elektrárnu, výběr ...
 • Rám přívěsu CHTP18 pro valníkovou nástavbu 

  Vincenc, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní výpočet rámu nákladního přívěsu, určeného pro přepravu volně loženého zboží a zboží umístěného na paletách. Pevnostní výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. V práci ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Pelka, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o ...
 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení 

  Šimeček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou prototypového zařízení do potravinářského průmyslu, které slouží k uzlování párkových střev. Tento uzel se vyrábí na nejedlém párkovém střevě, ze kterého se řásní roubík. ...
 • Konstrukce dvouosého solárního trackeru 

  Krejčí, David
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosého solárního trackeru pro koncentrační fotovoltaické panely. V úvodní části je stručně popsán vývoj fotovoltaických čipů až k pokročilým koncentračním technologiím a ...
 • Aplikace Lean Production 

  Nepraš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě RACIO s.r.o. První část práce se zabývá teoretickou přípravou a porozumění štíhlé výrobě. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Protikorozní ochrana povrchu u rotorů parních turbín 

  Špičková, Petra
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh protikorozní ochrany povrchu rotorů parních turbín. Na základě literární studie problematiky svařování a navařování automaticky pod tavidlem bude ...
 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Benda, Tomáš
  Tato diplomová práce sestává ze dvou samostatných částí – teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem systémů řízení BOZP a systémem řízení prevence závažných havárií, spolu s legislativou v ...
 • Prevence chyb na výrobní lince 

  Zapletal, Radek
  Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému na montážní lince ve firmě IG Watteeuw. Pomocí metody FMEA analyzuje rizika jednotlivých výrobních částí vybraného projektu. Odhaduje úzká místa výrobního ...
 • Výroba součásti vysokorychlostním stříháním 

  Válka, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby kontaktu z bronzového pásu CuSn4 pomocí vysokorychlostního stříhání. První část teoretického rozboru je zaměřena na problematiku technologie stříhání. Druhá část rozboru ...
 • Výroba dílů technologií DMLS a jejich porovnání s jinými konvenčními technologiemi z hlediska ekonomické náročnosti 

  Sekerka, Vít
  Tato diplomová práce pojednává o technologii založené na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se technologie Rapid Prototyping, ...
 • Výroba tvarové podložky sdruženým nástrojem 

  Bartoš, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh sdruženého nástroje pro výrobu tvarové podložky. Tvarová podložka je vyráběna technologií stříhání a ohýbání z ocelového plechu 11 343.1 o tloušťce 2 mm. Na základě literární studie a ...

Zobrazit další