Recent Submissions

 • Analýza tepelných procesů rozvaděče pro vysoké napětí 

  Malina, Antonín
  Práce se zabývá modelováním šíření tepla v rozvaděči, k čemuž byl využit program Ansys. Rozvaděč musí splňovat mnohé zkoušky a jednou z nich je zkouška oteplení. Ta byla provedena společností ABB a cílem této práce je ...
 • Přestavba experimentálního vozidla Formula Faster 

  Zarambukas, Michalis
  Hlavním úkolem této diplomové práce je přestavba hnacího agregátu u experimentálního vozidla Formule Faster. Jedná se o změnu stávajícího hnacího agregátu Ford Kent 1600cc za agregát Škoda 1,4 MPI. Následujícím úkolem je ...
 • Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel 

  Šály, Peter
  Diplomová práca opisuje ako v teoretickej, tak aj praktickej časti postup pri vytváraní interaktívneho počítačového softvéru pre spoločnosť ISH&MSA Čerpadla a.s. Ide o ponukový diagram rady odstredivých čerpadiel, ktorý ...
 • Optimalizace konstrukce ramene nápravy 

  Gašpar, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací ramene zavěšení z hlediska tuhosti vedení kola a hmotnosti.
 • Programový systém pro řešení úloh dynamického programování 

  Zetka, Petr
  Diplomová práce se zabývá tvorbou programového systému pro řešení úloh dynamického programování na počítači. V teoretické části práce je popsáno dynamické programování jako nástroj pro optimalizaci víceetapových rozhodovacích ...
 • Optimalizace povrchové úpravy elektrických přístrojů 

  Suchomel, Petr
  Rozbor současného stavu v oboru problematiky povrchových úprav se zaměřením na využití v elektrických přístrojích a ohledem na kvalitu, trvanlivost i cenu povrchové úpravy. Přehled povrchových úprav využívaných v dané ...
 • Zvýšení sací schopnosti hasičské stříkačky 

  Archalous, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá zkrácením doby nasávání vody do oběžného kola odstředivého čerpadla při použití v hasičském sportu. Toto nasávání je prováděno pomocí ejektoru, který je poháněn plyny ze spalovacího motoru ...
 • Využití profesionálního softwaru HTRI při návrhu výměníku tepla 

  Šimeček, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo seznámení se s komerčním programem HTRI, který je určen k návrhu a kontrole zařízení na výměnu tepla. S jeho pomocí pak byly navrženy a / nebo zkontrolovány celkem čtyři druhy výměníků tepla a ...
 • Řízení čtyřkolového mobilního robotu 

  Deďo, Michal
  Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie štvorkolesového mobilného robota, ktorý má byť v budúcnosti používaný v oblasti mapovania a lokalizácie. Konkrétne pôjde o návrh riadenia pohonov pomocou mirokontroléru ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je nahrazení součásti z tradičních materiálu materiálem netradičním. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování ...
 • Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel 

  Havel, Marian
  Tato práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu pístů a elementů vstřikovacích čerpadel v závislosti na zlepšení jakosti finálních výrobků. Dnešní technologie využívající převážně jednoúčelové stroje, u kterých ...
 • Návrh ojnice vznětového leteckého motoru 

  Maršálek, Ondřej
  Tato práce se zabývá komplexním návrhem ojnice dvoudobého vznětového motoru s ohledem na minimalizaci její hmotnosti. Celkem jsou zde navrženy tři varianty, pro které jsou realizovány pevnostní analýzy a stanoveny součinitele ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Konstrukce manipulátoru s PKS pro velmi malé součásti 

  Coufal, Jiří
  Diplomová práce má seznámit čtenáře s problematikou manipulátorů zakládajících se na bázi paralelních kinematických struktur, včetně postupu konstrukce zvoleného mechanismu. Úvodní rešeršní část upřesňuje vybrané pojmy ...
 • Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě 

  Záboj, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům, dle výkresové dokumentace poskytnuté architektkou objektu. Na žádost investora objektu bude jako primární varianta uvažováno podlahové ...
 • Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě 

  Dohnal, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku větrných elektráren. Jsou zde popsány výhody a nevýhody větrných elektráren a jejich dopady na životní prostředí. Byl proveden výběr lokality pro větrnou elektrárnu, výběr ...
 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Vondráček, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout dva různé typy škrticích prvků v sacím potrubí a porovnat jejich vliv na ztráty dynamiky proudění nasávaného vzduchu. Hlavním účelem je porovnání hmotnostního toku pro plně otevřený ...
 • Zvedák závodního automobilu 

  Jantač, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvedáku pro závodní automobil. Jejím cílem je navrhnout vhodný model odpovídající všem nárokům kladeným na takové zařízení. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Kubo, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem přídavných účinků na zadané tuhé těleso od proudu ideální kapaliny. Jsou zde odvozeny rovnice pro výpočet účinků při translačním, nebo torzním kmitání a následný výpočet složek jejich ...
 • Vysokoteplotní zkřehnutí feritické 14%Cr ODS oceli v taveninách olova 

  Dohnalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá vysokoteplotním zkřehnutím 14%Cr ODS feritické oceli v taveninách olova. Jako experimentální materiál byla použita 14%Cr feritická ODS ocel ODM401 vyrobená technologií práškové metalurgie. Práce ...

View more