Recent Submissions

 • Rekuperace energie u HPV 

  Bittner, Ivo
  Diplomová práce se zabývá komplexním studiem a návrhem rekuperační soustavy silničního vozidla poháněného lidskou silou. Obsahuje přehled různých typů rekuperačních prostředků, jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23, Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 v kategorii Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů ...
 • Studium vlastností povrchových plazmonových polaritonů na magnetických materiálech 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem povrchových plazmonových polaritonu na nanostrukturách Au/Co/Au. Nanostruktury byly poipraveny pomocí elektronové litografie a fokusovaného iontového svazku. Pro detekci ...
 • Vývoj lineárního posuvu pro UHV STM/AFM 

  Pavelec, Jiří
  Diplomová práce popisuje vývoj lineárního posuvu. Vývoj směřuje přes jednodušší prototypy až k aplikaci více lineárních posuvů jako tříosého manipulátoru vzorku v rastrovacím tunelovacím mikroskopu / mikroskopu atomárních ...
 • Elektrotransportní vlastnosti nanostruktur připravených metodou FIB 

  Ostřížek, Petr
  Tato práce se zabývá tvrobou nanostruktur a měřením jejich elektrotransportních vlastností. Pro tvorbu nanostruktur byly použity dvě základní metody - elektronová litografie spojená s naprašováním a fokusovaný iontový ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového jednoválcového motoru formule Student 

  Adámek, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sacího potrubí pro vůz Formula Student. Pro pohon vozu je použit jednoválcový atmosférický benzinový motor Husaberg FE 570. Sací potrubí je navrhováno tak, aby bylo v souladu ...
 • Simulace přechodového režimu spalovacího motoru 

  Forbelský, Antonín
  Diplomová práce se zaměřuje na simulaci přechodových režimů motoru. V simulačním programu Lotus Engine Simulation byl vytvořen model jednoválcového motoru. Následně byla provedena simulace jednotlivých přechodových režimů. ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového závodního motoru přeplňováním 

  Dolák, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o problematice přeplňování závodních motorů. Cílem práce je vytvořit návrhový výpočet pro volbu vhodného turbodmychadla pro daný motor. V tomto případě jednoválcový motor do vozu Formule Student. ...
 • Experimentální vozidlo pro testování pohonných jednotek 

  Dubský, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukci vozidlového rámu experimentálního vozidla. Prvotně pak navrhnout samotnou koncepci a uspořádání pohonné jednotky. Po návrhu konstrukce rámu následuje vytvoření výpočtového ...
 • HPV pro městský provoz a seniory 

  Černý, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou určeného pro jízdu po městě se zaměřením na seniory. Zabývá se problematikou kola v městském provozu a hodnotí konstrukci moderních městských ...
 • Úprava atmosférického motoru na motor přeplňovaný 

  Fajkus, Martin
  Práce se zabývá přestavbou atmosférického motoru formule student na motor přeplňovaný. Konstrukční úpravy byly provedeny na základě výpočtů a znalostí dané problematiky. Vstupní data byla získána mnoha způsoby, od skenování ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s vyvažovací jednotkou 

  Navrátil, Zdeněk
  Tato diplomová práce na téma: Pětiválcový řadový vznětový motor s vyvažovací jednotkou se zabývá rozborem vyvážení možných variant uspořádání klikového hřídele, analýzou uspořádání vývažků, návrhem vyvažovacího hřídele, ...
 • Návrh dálničniho osobního vozidla na elektrický pohon 

  Přikryl, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce automobilu na elektrický pohon. Nejdříve byla řešena dynamika vozidla v programu MathCad. Ze získaných výsledků byly vybrány komponenty. Následně proběhl návrh koncepce ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Osobní vozidlo s pneumatickým motorem 

  Hudec, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout základní koncepci podvozkové části osobního vozidla s pneumatickým motorem (dále jen pneumobil). Pneumobil jsem se snažil navrhnout z komponentů, které vyrábí přímo firma BoschRexroth, ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro spalovací motory 

  Vévoda, Antonín
  Obsahem diplomové práce je návrh modernizace brzdového stanoviště v motorové zkušebně Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Hlavní část práce je zaměřena především na konstrukční návrh jednotlivých komponent pro ...
 • Letecký motor 

  Kalugin, Ivan
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu hnacího ústrojí pro plochý letecký zážehový šestiválcový motor o výkonu 102 kW. Dále rozborem vyváženosti pro dané uspořádání motoru a pevnostní kontrolou rozvidlené ojnice.
 • Návrh moderního spalovacího motoru konstrukce V8 

  Šebesta, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení vidlicového osmiválcového motoru s požadavkem malých rozměrů a nízké hmotnosti, za použití velkosériově vyráběných komponentů z jiných motorů. Snahou bylo všechny ...
 • Konstrukce čtyřkolky (ATV) s elektrickým pohonem 

  Kučera, Pavel
  Diplomová práce popisuje konstrukční návrh čtyřkolky (ATV) s elektrickým pohonem. Návrh je zaměřen na hlavní konstrukční části čtyřkolky, které jsou navrhovány s novodobými trendy vývoje čtyřkolek. Umístění elektrického ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor 

  Kujawa, Pawel
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového ústrojí podle zadaných parametrů. Práce obsahuje návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální analýzu a výpočet torzních kmitů. Nakonec je proveden výpočet součinitele ...

View more