Poslední příspěvky

 • Nekonveční metody svařování tvářených slitin hořčíku 

  Klimčáková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možností svařování tvářených slitin hořčíku konvenčními i nekonvenčními metodami. Byly k dispozici tvářené slitiny hořčíku AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41, které byly svařeny metodami ...
 • Hodnocení mikrostruktury niklových superslitin s využitím obrazové analýzy 

  Volf, Milan
  V provozních podmínkách spalovacích turbín proudových motorů jsou lopatky oběžných kol namáhány časově, teplotně a napěťově proměnnými cykly zatěžování. Během provozu jsou lopatky vystaveny řadě degradačních vlivů, zejména ...
 • Optimalizace tepelného zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 

  Julišová, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých typů ochlazování na mechanicko-strukturní charakteristiky odlitků ze slitiny hliníku AlSi7Mg0,6. Jako experimentální materiál byly použity ploché zkušební tyče odlité technologií ...
 • Studium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálů pro energetické aplikace 

  Schlosser, Radek
  V diplomové práci byla studována příprava keramických katalytických materiálů a to jak v podobě prášku, tak v podobě slinutých membrán. Nejprve byly pomocí „glycin-nitrátové syntézy“ syntetizovány vícesložkové perovskitové ...
 • Optimalizace zjednodušeného okružního potrubí pro 5-ti dýzovou vertikální Peltonovu turbínu. 

  Halabrin, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá hydraulickou optimalizací přívodního potrubí pro 5-ti dýzovou Peltonovu turbínu pomocí CFD. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, která se zabývala možnostmi zjednodušení stávajícího ...
 • Vytlačování vrstevnatých keramických těles 

  Kaštyl, Jaroslav
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody termoplastické koextruze a na jeho základě bylo studováno vytlačování homogenních a jednovrstevných keramických těles na bázi materiálů ZrO2, Al2O3, ZTA a ATZ. Pro ...
 • Slinování pokročilých keramických materiálů 

  Průdek, Miloš
  V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím ...
 • Mechanické vlastnosti hliníkové slitiny EN AW 7020 za zvýšených teplot 

  Slouka, Marek
  Diplomová práce se zabývá jednou z vysokopevných slitin hliníku AlZn4Mg (EN AW 7020). Tato slitina je využívaná pro její vysokou pevnost, nízkou hmotnost, dobrou odolnost proti korozi a dobrou svařitelnost v ochranné ...
 • Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje. 

  Mizera, Ladislav
  V diplomové práci jsou obsaženy základní informace o termodynamické metodě stanovení účinnosti vodních strojů. V první části je stručně uveden celkový náhled na nejpoužívanější metody pro určení účinnosti vodních strojů. ...
 • Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T. 

  Míčka, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je provedení numerického modelování soutoku proudů v rozvětvení tvaru T pomocí programu Fluent. Modelování je provedeno pro různé poměry průtoků při stacionárním proudění. Z výpočtů jsou, ...
 • Únavové charakteristiky hořčíkové slitiny AZ31 po korozní degradaci 

  Horynová, Miroslava
  Předmětem této diplomové práce je hodnocení cyklické odezvy a únavového chování hořčíkové slitiny AZ31 v základním stavu a po korozní degradaci v mlze neutrálního 5% roztoku NaCl po dobu 480 a 1000 hodin. V práci je hodnocena ...
 • Vysokoteplotní zkřehnutí feritické 14%Cr ODS oceli v taveninách olova 

  Dohnalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá vysokoteplotním zkřehnutím 14%Cr ODS feritické oceli v taveninách olova. Jako experimentální materiál byla použita 14%Cr feritická ODS ocel ODM401 vyrobená technologií práškové metalurgie. Práce ...
 • Keramické porézní materiály - příprava, struktura a vlastnosti 

  Šenk, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu keramických materiálů s pěnovou strukturou vhodnou pro nosičové, katalytické a biologické aplikace. Teoretická část práce popisuje nejznámější metody přípravy keramických pěn, jejich ...
 • Aerodynamická interakce dvou vozidel 

  Tárnok, Gábor
  Diplomová práce je věnována problematice aerodynamická interakce dvou vozidel, modelovaní pomocí CFD softwaru, jak se chová vozidlo v úplavu.
 • Zefektivnění výroby rotačních součástí na soustružnických automatech 

  Bauer, Vít
  Zefektivnění výroby polotovarů utahovacích hrotů na dlouhotočných automatech. Rozbor stávajícího stavu. Návrh oblastí vhodných ke zlepšení stavu. Návrh opatření formou změny řezných podmínek, změny geometrie nástroje, nebo ...
 • Návrh systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel 

  Macháčková, Petra
  Práce se zabývá návrhem měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel. Rozebírá různé varianty teplotních čidel a jejich umístění v měřícím okruhu. Dále obsahuje ukázkový software pro řízení a zpracování naměřených dat na ...
 • Výroba pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem vlastností, úpravou a zpracováním biomasy do formy tuhého tvarovaného biopaliva. Obsahuje přehled požadavků na kvalitu pelet, návrhy způsobů zvyšování kvality pelet a metody zpracování suroviny ...
 • Výcvik dopravních pilotů 

  Müller, David
  Tato diplomová práce má za účel poukázat na obtížnost a různé metody výcviku dopravních pilotů. Zároveň může sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by se chtěl stát dopravním pilotem a s létáním se doposud nesetkal. Dále ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Havlíček, Petr
  Diplomová práce řeší design skenovacího elektronového mikroskopu. Navržený koncept představuje inovativní řešení a přístup k problematice a respektuje veškeré technické, ergonomické a estetické požadavky na něj kladené. ...
 • Experimentální robotizované pracoviště s delta-robotem 

  Kozubík, Jiří
  Tato diplomová práce byla vypracována v rámci česko-německého studijního programu Výrobní systémy (VUT v Brně & TU Chemnitz). Je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je uveden úvod do konstrukčního řešení ...

Zobrazit další