Now showing items 1-20 of 507

 • Výroba součásti tvářením za studena 

  Jedovnický, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku s pískem 92,5t/h 

  Špiláček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle spalujícího dřevní štěpku. Dřevní štěpka patří mezi biomasu a kotel by tak měl být šetrný k životnímu prostředí. Základem práce je výpočet velikosti a množství teplosměrných ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování obráběcích strojů 

  Hrabal, Josef
  Diplomová práce se zabývá možnostmi systému Sinumerik 840D v aplikacích na soustružnických centrech. V první části je práce zaměřena na metody NC programování a hlavně na popis a ovládání daného řídícího systému pomocí ...
 • Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla 

  Dančák, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vířivých čerpadel. Odvozená rovnice měrné energie je doplněna dalšími vztahy a výsledky provedených CFD výpočtů. Velká pozornost je věnována především mechanismu přenosu energie ...
 • Návrh manipulace s nástroji 

  Frémund, Libor
  Cílem této diplomové práce je návrh manipulátoru nástrojů k blíže nespecifikovanému obráběcímu stroji. Návrh se skládá z výběrů optimálních konstrukčních uzlů a jejich funkčních výpočtů. Součástí práce je i konstrukční ...
 • Analýza dynamiky rotoru asynchhronního generátoru spojeného pevnou spojkou s hřídelí vodní turbíny 

  Blažek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dynamiky rotoru asynchronního generátoru spojeného pomocí pevné spojky s hřídelí vodní turbíny. Cílem práce bylo určit vliv spojení generátoru s vodní turbínou pomocí pevné spojky ...
 • Otočný sloupový jeřáb plnícího vozu koksárenské baterie 

  Hurník, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení otočného sloupového jeřábu plnícího vozu koksárenské baterie, který slouží k práci s kusovými břemeny, opravám a údržbě plnícího vozu a čištění stoupaček baterie. V první části ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Zygmont, Martin
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá popisem reverzačního turbokompresoru a jeho součástí. Následující část se věnuje výpočtu radiálně axiálního kompresoru a turbíny. Je rovněž proveden výpočet ...
 • Airport operations management- aplikace na regionální letiště 

  Jošth Adamová, Eva
  Záverečná diplomová práca sa zaoberá problematikou Airport Operations Management a jej aplikáciou na regionálne letisko Brno – Tuřany. Rozoberá všeobecné prevádzkové procesy letísk a porovnáva ich so súčasnou situáciou v ...
 • Konstrukce naklápěcího otočného stolu 

  Hanzlík, Aleš
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh naklápěcího otočného stolu s řízenou čtvrtou a pátou osou pro CNC centrum.První část práce obsahuje rešerši v oblasti otočně naklápěcích stolů .Druhá část práce obsahuje volbu ...
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Poláčková, Naděžda
  Diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji pro zapichování a upichování. Hlavní částí tohoto projektu je analýza sil při zapichování za použití dvou typů utvařečů třísky, a jejich vliv na tvar třísky.
 • Nízkoteplotní úprava bioplynu 

  Hřebíček, Martin
  Cílem této diplomové práce je problematika nízkoteplotního čištění bioplynu. Má stručně seznámit čtenáře s technologií výroby bioplynu a možností jeho využití. Uvést požadavky na nízkoteplotní úpravu a čištění bioplynu pro ...
 • Výroba krytu řemenového převodu 

  Rösner, Michal
  Diplomová práce předkládá návrh výroby krytu řemenového převodu z materiálu s označením dle ČSN 411320.21, o tloušťce 1,5 mm v sérii 10 000 kusů. Na základě způsobu výroby součásti je v práci představena problematika tažení, ...
 • Vizualizace výrobních podkladů ve firmě IFE Brno 

  Hudec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem efektivity vizualizace při zpracování pracovních postupů. Jsou zde stručně popsány základní programy, pomocí nichž se vytváří pracovní postup ve firmě IFE. Na příkladu součásti a ...
 • Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí 

  Máša, Bohuslav
  Diplomová práce se zabývá stanovením makroskopického chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí zatíženého tahem. Hlavním cílem práce je určení mechanických vlastností kompozitu při tahovém zatížení za ...
 • Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů 

  Bazala, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční řešení EGR výměníku ve formě CAD modelu, jeho CFD simulaci, vyvození patřičných závěrů, a také porovnání dvou vývojových typů tohoto výměníku.
 • Topologicko-geometrický návrh a deformačně-napjatostní analýza tvaru disku železničního kola pro různé provozní podmínky na základě analýz LELM 

  Brabenec, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou chování železničního kola porušeného trhlinou. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou analýzu neporušeného kola a lomovou analýzu kola s primární přímou trhlinou. Řešení ...
 • Vlastní tvary vírového proudění 

  Jízdný, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studiem dynamiky vírového proudění. Vírové proudění se v hydraulických strojích vyskytuje poměrně často (např. vírový cop v sací troubě vodní turbíny) a mnohdy negativně ovlivňuje jejich ...
 • Konstrukce zařízení na měření směrové tuhosti pneumatik 

  Krůza, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení, kterým bude možné měřit směrové charakteristiky pneumatik. Prvním krokem je rozbor směrových charakteristik a způsobů jejich měření. Následuje návrh zařízení, které by mělo ...
 • Hnací ústrojí formule SAE 

  Tovaryš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí formule SAE. Byly popsány možnosti konstrukčních řešení jednotlivých částí hnacího ústrojí. Poté byly vybrány konstrukce vhodné pro týmovou formuli a následně byl ...