Now showing items 1-20 of 415

 • Optimalizace výrobního procesu 

  Nováková, Veronika
  Cílem této Diplomové práce je analýza současného stavu řízení procesu, identifikace sortimentu produktů ve vybrané organizaci a návrh metodiky plánování procesů s cílem zajistit jejich optimální realizaci. Optimalizací je ...
 • Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem 

  Prax, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možných způsobů řízení a zadávání dat. Na ni navazuje kapitola ...
 • Vliv povrchu na pevnost lepeného spoje 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je rešeršního charakteru, jsou zpracována tyto témata: teorie lepení, úprava lepených ploch, rozdělení lepidel, použití lepidel v dopravním ...
 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...
 • Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů 

  Uher, Ondřej
  Práce se zabývá úvodem do problematiky výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a vzájemné poloze panelů a Slunce. Předmětem práce bylo navrhnout zařízení, které zajistí kolmou polohu fotovoltaických panelů vůči ...
 • Výroba mostního bednění PREWAG 

  Chalupa, Karel
  Diplomová práce obsahuje návrh výrobní dokumentace nutné pro výrobu ocelového svařence PREWAG. Zabývá se konstrukčním provedením, návrhem svarů, technologickým a svařovacím postupem výroby. Obsahuje vybranou výkresovou ...
 • Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Modelování prostředí v kabině malého dopravního letadla 

  Knapčík, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na modelovanie vetrania a vykurovania v kabíne malého dopravného lietadla EV-55. V prvej časti sú vysvetlené vplyvy tepelného prostredia na zdravie človeka a popísané požiadavky kladené na ...
 • Využití tensegritních struktur pro modelování mechanického chování hladkých svalových buněk 

  Bauer, David
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických zkoušek hladkých svalových buněk. Hlavním cílem je vytvořit výpočtový model buňky, simulovat na něm jednoosou tahovou zkoušku a upravit model tak, aby více ...
 • Modelování prostředí v kabině osobního automobilu 

  Tuka, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality vnútorného prostredia kabíny osobného automobilu so zameraním sa na tepelnú pohodu pasažierov. Teoretická časť obsahuje základy prenosu tepla, rozbor aspektov ...
 • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

  Holubář, Oldřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku využití snímání šíření pulzní vlny aortou v oblasti diagnostiky aneurysmatu břišní aorty (AAA). V první části byl popsán kardiovaskulární systém a jeho patologie v podobě ...
 • Návrh postupu výroby součástí pro váleček pásového dopravníku 

  Pavelek, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002), zpracovává technologický návrh postupu výroby lisované součástky čelo z materiálu DD14 tloušťky 4 mm, s množstvím výroby 100 000 ...
 • Mapování geometrických chyb v pracovním prostoru obráběcího stroje 

  Knobloch, Josef
  Diplomová práce má za cíl navrhnout metodu zjišťování geometrické přesnosti obráběcích strojů s pomocí laser trackeru. V práci je navrhnut postup měření a jsou vyhotoveny programy v jazyku Matlab pro zpracování. Metoda ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením dat a to vzhledem k efektivnosti obráběcích strojů a jejich údržby. V teoretické části je v první části popsána technická obsluha výroby. V druhé části teoretického rozboru ...
 • Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Nejedlý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky pro paralelní kinematickou strukturu. V úvodu práce je popsána paralelní kinematická struktura. Je provedeno porovnání sériové a paralelní kinematické struktury. Jsou ...
 • Klimatizace administrativní budovy 

  Birhanzl, Petr
  V diplomové práci jsou popsány jednotlivé systémy větrání a klimatizace užívané pro udržení vhodných, teplotně-vlhkostních parametrů vzduchu v administrativních budovách. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a posouzení ...
 • Aplikace pro evidenci a řízení strojírenské výroby 

  Koudela, Pavel
  Tématem práce je analýza řízení výroby ve společnosti SLB spol, s r. o. a následný návrh podkladů pro implementaci podpůrné aplikace. Mezi využité technologie patří strukturovaná analýza, objektově orientované programování, ...
 • Porovnání deformací stanovených metodou konečných prvků a optickým měřícím zařízením 

  Zajíček, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním numerické simulace a optického měření deformací na turbínové skříni společnosti Honeywell. Numerický výpočet je proveden metodou konečných prvků a simuluje přechodové teplotní ...
 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Hrbáček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro roboty s paralelní kinematickou strukturou, který není pro tyto typy robotů standardně pouţíván. Rešeršní část se zabývá moderními aplikacemi ...