Now showing items 115-134 of 415

 • Magnetoreologický tlumič kmitání 

  Lazar, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem externí expanzní nádobky k pístovému hydraulickému tlumiči, kde je kombinována náplň oleje a MR kapaliny. V první části práce je shrnut přehled existujících konstrukčních ...
 • Mapování geometrických chyb v pracovním prostoru obráběcího stroje 

  Knobloch, Josef
  Diplomová práce má za cíl navrhnout metodu zjišťování geometrické přesnosti obráběcích strojů s pomocí laser trackeru. V práci je navrhnut postup měření a jsou vyhotoveny programy v jazyku Matlab pro zpracování. Metoda ...
 • Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití 

  Felixová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojitého optimálního řízení, což je jedna z nejvýznamnějších aplikací teorie diferenciálních rovnic. Cílem této práce bylo jak nastudování matematické teorie optimálního řízení, ...
 • Mechanické vlastnosti hliníkové slitiny EN AW 7020 za zvýšených teplot 

  Slouka, Marek
  Diplomová práce se zabývá jednou z vysokopevných slitin hliníku AlZn4Mg (EN AW 7020). Tato slitina je využívaná pro její vysokou pevnost, nízkou hmotnost, dobrou odolnost proti korozi a dobrou svařitelnost v ochranné ...
 • Metodika tvorby environmentálního profilu organizace 

  Hebler, Violeta
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou pro vypracování environmentálního profilu organizace. V práci jsou vysvětleny požadavky na environmentální systém managementu, je zde navržen postup analýzy aspektů, postup identifikace ...
 • Měření a analýza vibrací systémem OCTAVIS 

  Pařík, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou výrobních strojů pomocí vibrodiagnostiky v systému OCTAVIS. V textu je uvedený přehled současného stavu technické vibrodiagnostiky, popis za tímto účelem vyvinuté vibrodiagnostické ...
 • Měření deformací komponent motocyklů 

  Augste, Jan
  Diplomová práce se dle zadání zabývá návrhem technického řešení měření komponent motocyklů. Po technické úvaze bylo měření pomocí odporových snímačů a analogově-digitálního převodníku, nahrazeno měřením pomocí zpracování ...
 • Měření těsnosti hermetických prostor na JE 

  Sklenár, Ondrej
  Táto diplomová práca na sa zaoberá meraním tesnosti hermetických priestorov na jadrovej elektrárni v rámci zvyšovania bezpečnosti. Popisuje usporiadanie a funkciu tohto priestoru – primárny okruh JE s reaktorom VVER 440/213, ...
 • Míchací a hnětací zařízení. 

  Kopáček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem míchacího a hnětacího zařízení s ohřevem míchané hmoty. Ta je složena z PET, HDPE, křemičitého písku a přísad. Na počátku práce jsou uvedeny znalosti získané z dostupných ...
 • Mobilní robot Micromouse II 

  Pavláček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Cílem je sestavit funkční konstrukci robota použitelného pro účely testování metod mapování a lokalizace. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Modální vlastnosti klikového ústrojí šestiválcového traktorového motoru 

  Poláček, Milan
  Tato diplomová práce uvádí dynamiku klikového mechanismu šestiválcového řadového motoru za účelem návrhu klikového hřídele v CAD programu Pro/Engineer. Následuje popis vibrací klikového mechanismu a analytický výpočet jeho ...
 • Modelování a simulace vektorového řízení EC motorů v prostředí Simulink 

  Hořava, Jan
  Hlavním cílem této práce je vytvoření modelu elektricky komutovaného motoru s aplikací vektorového řízení v prostředí Matlab – Simulink. Úvodní teoretická část dokumentu je věnována fyzické konstrukci EC motorů. V dalším ...
 • Modelování energetického zdroje a plánování jeho provozu s využitím pokročilých matematických metod 

  Benáčková, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem ekonomicky efektivního využití biomasy při spoluspalování s uhlím pro reálnou teplárnu, jejímž požadavkem bylo optimální využití stávající palivové základny a naplánování ročního provozu vzhledem ...
 • Modelování prostředí v kabině malého dopravního letadla 

  Knapčík, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na modelovanie vetrania a vykurovania v kabíne malého dopravného lietadla EV-55. V prvej časti sú vysvetlené vplyvy tepelného prostredia na zdravie človeka a popísané požiadavky kladené na ...
 • Modelování prostředí v kabině osobního automobilu 

  Tuka, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality vnútorného prostredia kabíny osobného automobilu so zameraním sa na tepelnú pohodu pasažierov. Teoretická časť obsahuje základy prenosu tepla, rozbor aspektov ...
 • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

  Čech, Michal
  Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
 • Modely stochastického programování pro inženýrský návrh 

  Hrabec, Dušan
  Stochastické programování a optimalizace jsou velmi užitečné nástroje pro řešení široké škály inženýrských úloh zahrnujících neurčitost. Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací při řešení ...
 • Modernizace zkušebního zařízení 

  Kintr, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace modernizace zkušebního pracoviště pro firmu Strojírenský zkušební ústav, s.p.. Jedná se o pracoviště pro zkoušky krbů a kamen na tuhá paliva určených k vytápění. Toto pracoviště ...
 • Moderní metody regulace otopných soustav 

  Machala, Martin
  Předmětem práce jsou moderní metody regulace otopných soustav. Jsou vysvětleny základní principy regulace a zmapovány metody regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Je navržena otopná soustava rodinného domku se dvěma variantami ...
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Poláčková, Naděžda
  Diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji pro zapichování a upichování. Hlavní částí tohoto projektu je analýza sil při zapichování za použití dvou typů utvařečů třísky, a jejich vliv na tvar třísky.