Now showing items 146-165 of 415

 • Navier-Stokesova rovnice - řešení proudění reálné kapaliny 

  Krausová, Hana
  Tato práce se zabývá řešením Navier-Stokesových rovnic pro reálnou, stlačitelnou kapalinu s první a druhou viskozitou. Jako metoda řešení je vybrána metoda rozvoje podle vlastních tvarů kmitu. Vztahy pro koeficienty rozvoje ...
 • Navigace robotu pomocí grafových algoritmů 

  Čížek, Lubomír
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí grafových algoritmů. Její teoretická část se zabývá základními přístupy plánování cesty robota a věnuje bližší pohled na různé metody grafových algoritmů. V druhé části ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu 

  Novák, Jan
  Cílem této diplomové práce je zpracování návrhu pro rekonstrukci centrální výtopny průmyslového areálu. V rešeršní části je stručně popsán vývoj teplárenství, rozdělení kotlů a podmínky pro výběr vhodného zdroje tepla pro ...
 • Náhrada velkého průměrového ložiska uložení desky stolu u svislého soustruhu 

  Sklenář, Jaroslav
  V této diplomové práci se zabývám uložením upínací desky svislého soustruhu z produkce TOSHULIN, a.s. Úkolem je navrhnout takové uložení upínací desky, které by nahradilo stávající řešení uložení křížovým ložiskem s lepšími ...
 • Návrh a implementace systému vytápění objektu 

  Kašpar, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a ...
 • Návrh a výpočet výměníku spaliny -vzduch 

  Kóša, Štefan
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem tepelného výměníku pro jednotku s plynovou turbínou. Natlakovaný vzduch z kompresoru je ohříván spalinami vzniklými zplyňováním a následním spalováním dřevné biomasy. Ohřátý vzduch ...
 • Návrh axiálního stromečkového závěsu lopatky regulačního stupně pro parní turbíny 

  Vrbka, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá stromečkovým závěsem lopatky regulačního stupně parní turbíny. Na základě dostupných podkladů byl navržen počáteční tvar stromečkového závěsu. Byla provedena napěťově deformační analýza ...
 • Návrh bezpečnostních prvků vozidla Formule Student 

  Martinec, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je navržení bezpečnostních prvků pro vozidlo soutěže Formule Student. Cílem je zpracovat požadavky pravidel soutěže pro bezpečnost řidiče, a dle nich vypracovat návrhy. Hlavním bodem zájmu ...
 • Návrh bezsynchronní převodovky závodního automobilu 

  Pokorný, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vhodné přestavby automobilové převodovky určené pro závodní automobil. Popisuje jednotlivé kroky nutné k vytvoření výsledného řešení. Dále popisuje práci se 3D scannerem ATOS a softwarem ...
 • Návrh bioplynové stanice 

  Mészáros, Gabriel
  Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných materiálů (živočišný trus, energetické plodiny, rostlinný odpad) v bioplynové stanici. První část se věnuje mechanizmu tvorby bioplynu. Jsou popsány ...
 • Návrh deformačního členu pro simulaci pojišťovacího nárazu vozidla 

  Rydlo, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá především základními nárazovými testy prováděnými organizacemi EuroNCAP a RCAR. Na základě předpisu RCAR pro náraz za nízkých rychlostí je pomocí virtuálních simulací navrhován nový deformační ...
 • Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů 

  Bazala, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční řešení EGR výměníku ve formě CAD modelu, jeho CFD simulaci, vyvození patřičných závěrů, a také porovnání dvou vývojových typů tohoto výměníku.
 • Návrh elektromagnetického laboratorního vibrátoru 

  Vaněček, Michal
  Ve svojí diplomové práci řeším návrh elektromagnetického laboratorního vibrátoru, který bude sloužit pro testování vibračních mikrogenerátorů. V první části práce se je vypracována rešerše vybraných vibračních zařízení. ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Návrh experimentu 

  Lachnit, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá možností nasazení plánovaného experimentu v průmyslovém podniku v oblasti vývoje LED modulů do světlometů osobních automobilů. V rešeršní části práce je popsána metodika plánovaného experimentu. ...
 • Návrh geometrie kontejneru pro skladování ropných produktů 

  Bezděk, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovacího kontejneru typu ISO 1CC pro ropné látky. Kontejner je navržen v souladu s normami ISO. Tyto standardy předepisují nebo omezují některé rozměry kontejneru, jiné rozměry jsou ...
 • Návrh HPV 

  Schneider, Adam
  Práce se zabývá vozidly na lidský pohon. Obsahuje jejich historii, rozdělení, příklady, ale především návrh nového netradičního vozidla s unikátní pohonnou soustavou.
 • Návrh kamerového systému 

  Strapina, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá Návrhem kamerového systému pro průmyslový robot.
 • Návrh kamerového systému s průmyslovým robotem Kuka 

  Rusnák, Jakub
  Diplomová práce pojednává o využití strojového vidění s roboty KUKA v oblasti identifikace a manipulace většího počtu různých objektů. V úvodní a teoretické části práce je popsán současný stav a možnosti systémů průmyslového ...