Zobrazují se záznamy 288-307 z 507

 • Paletová zdviž s válečkovým dopravníkem 

  Holcapfl, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh paletové zdviže s připevněným úsekem poháněné válečkové tratě, pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 1200 kg. Navržená zdviž je určena pro vertikální manipulaci mezi ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku s pískem 92,5t/h 

  Špiláček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle spalujícího dřevní štěpku. Dřevní štěpka patří mezi biomasu a kotel by tak měl být šetrný k životnímu prostředí. Základem práce je výpočet velikosti a množství teplosměrných ...
 • Parní kotel na spalování slámy z pšenice,žita a ječmene 30t/h 

  Trávníček, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh roštového parního kotle pro spalování obilní slámy Vyrobená pára bude využita k technologickým účelům, případně ke kogeneraci. Tepelný výpočet vychází ze zadané teploty a tlaku přehřáté ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 85t/h 

  Vítámvás, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Parní turbina 

  Pokorný, Tomáš
  Kondenzační parní turbína. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je rozbor strojního zařízení, které se používá pro kondenzační ...
 • Parní turbina 

  Sedlák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na čistě kondenzační parní turbínu se dvěma neregulovanými odběry. Rozebírány jsou podrobněji témata návrhu tepelného schématu, termodynamický výpočet a konstrukční koncepce turbíny. První dva ...
 • Parní turbina 

  Šamalík, Jakub
  V diplomové práci je proveden termodynamický výpočet parní turbíny o zadaných parametrech. Pro zlepšení účinnosti nízkotlakového tělesa turbíny a zmenšení axiální délky rotoru nízkotlakového tělesa je v tomto tělese navrhnut ...
 • Parní turbina jako točivá redukce 

  Brabec, Vít
  Obsahem diplomové práce je analýza možnosti instalace točivé redukce páry v paroplynové teplárně Červený Mlýn. V úvodní části práce jsou stručně popsány jednotlivé části provozu Červený Mlýn. Součástí popisu provozu jsou ...
 • Pedálová skupina formulového vozidla 

  Pilčík, Adam
  Tato práce vypracovává základní přehled pedálových skupin současných vozidel. Soustředí se na vytvoření počítačového modelu pedálové skupiny a s pomocí výpočtového modelu a simulace napjatosti jednotlivých komponent navrhuje ...
 • Peltierovy články pro výrobu elektrické energie 

  Brázdil, Marian
  V posledním desetiletí došlo k vzestupu zájmu o termoelektrické aplikace. Termoelektrické generátory, které umožňují přímou přeměnu tepla na elektřinu, se v souvislosti s požadavky na ekologický provoz a úspory primárních ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace rámu samonakládacího transportéru balíků 

  Hovádek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou a optimalizací rámu samonakládacího transportéru balíků. Obsahuje analýzu původního stavu, navržené změny a kontrolu optimalizovaného rámu.
 • Pětiválcový řadový vznětový motor 

  Kujawa, Pawel
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového ústrojí podle zadaných parametrů. Práce obsahuje návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální analýzu a výpočet torzních kmitů. Nakonec je proveden výpočet součinitele ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s pryžovým tlumičem 

  Masnica, Pavel
  Cílem této práce je návrh a uspořádání řadového pětiválcového vznětového motoru s pryžovým tlumičem se zadanými parametry, návrh uspořádání klikového mechanismu, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s vyvažovací jednotkou 

  Štefaňák, Petr
  Cílem této práce je návrh řadového vznětového pětiválcového motoru se zadanými počátečními parametry. V práci bude proveden rozbor vyváženosti motoru, odstranění vlivu nevyvážených hmot pomocí vývažků na klikové hřídeli a ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s vyvažovací jednotkou 

  Navrátil, Zdeněk
  Tato diplomová práce na téma: Pětiválcový řadový vznětový motor s vyvažovací jednotkou se zabývá rozborem vyvážení možných variant uspořádání klikového hřídele, analýzou uspořádání vývažků, návrhem vyvažovacího hřídele, ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty robota. Dále se teoretická část věnuje ...
 • Plánování výkonnosti procesů 

  Stoy, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá operativním plánováním výroby ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., konkrétně pak vyhodnocením dopadů průchodu mimořádné zakázky výrobním procesem. Cílem je analýza současného ...
 • Plánování výroby s podporou informačního systému 

  Dvořák, Pavel
  Diplomová práce, se zabývá plánováním výroby, za pomoci Informačního systému podle požadavků firmy. V teoretické části jsou popsány metody informačních systémů pro plánování výroby. Tyto nástroje jsou obecné a snaží se ...
 • Podvozek dvouosého návěsu traktoru 

  Musil, Vojtěch
  Tato diplomová práce byla vytvořena na základě spolupráce s firmou ZDT a skládá se ze dvou hlavních částí. První a zároveň stěžejní část se zabývá problematikou konstrukce a pevnostní kontroly rámu dvouosého návěsu Grand ...
 • Podvozek třístopého elektromobilu 

  Švec, Jan
  Cílem práce bylo navrhnout koncepci třístopého elektromobilu. První kapitola porovnává městská vozidla a jejich parametry. Druhá kapitola je zaměřena na koncepci vozidla a ve třetí kapitole jsou popsány konstrukční skupiny ...