Now showing items 268-287 of 415

 • Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel 

  Havel, Marian
  Tato práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu pístů a elementů vstřikovacích čerpadel v závislosti na zlepšení jakosti finálních výrobků. Dnešní technologie využívající převážně jednoúčelové stroje, u kterých ...
 • Racionalizace výroby servomotoru v AVEKO 

  Poláčková, Kateřina
  Cílem této práce je racionalizace výrobního postupu základních komponent servomotoru vyráběného firmou AVEKO s.r.o. Na základě rozboru současného stavu a vytipovaných nedostatků byly provedeny návrhy změn ke zvýšení objemu ...
 • Racionalizační projekt výroby vzduchových filtrů 

  Buďa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá racionalizací pracoviště pro výrobu vzduchových a palivových filtrů ve společnosti MANN - HUMMEL (CZ) s.r.o., která povede ke snížení rozpracovanosti a navrhnutí optimální směnné výrobní dávky na ...
 • Rám malosériového sportovního automobilu 

  Hubáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtovým ověřením rámu sportovního jednosedadlového automobilu. Byl kladen důraz, aby rám splňoval normy pro homologaci. Práce na diplomovém projektu probíhala v konstrukčním programu ...
 • Rám přívěsu CHTP24 pro přepravu stavebních strojů 

  Valach, Přemysl
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu přívěsu pro přepravu stavebních strojů. Její hlavní náplní je pevnostní kontrola a návrh konstrukčních úprav včetně přepočtu stavu napjatosti. Pevnostní kontrola rámu je provedena ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování předepjatých šroubových spojů 

  Žaba, Tomáš
  V této diplomové práci je realizována výuková úloha na experimentální stanici pro měření veličin v předepjatém šroubovém spoji. V rámci její přípravy byla provedena inovace stanice vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů 

  Bartošek, Daniel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na realizaci výukových úloh na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů. Bylo navrženo a odzkoušeno šest výukových úloh, na kterých si studenti prohloubí znalosti o ...
 • Realizace montážní linky ventilů AdBlue 

  Kozelský, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací montážní linky 2/2 sedlového ventilu pro sektor komerčních vozidel. Návrh je proveden v Autodesk Inventoru. Práce popisuje jednotlivé fáze a cíle projektového řízení. Jedná ...
 • Rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení 

  Doležal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení. První část práce je věnována seznámení se s řešeným objektem. V dalším kroku je vypočtena jeho tepelná ztráta. Podle ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Zygmont, Martin
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá popisem reverzačního turbokompresoru a jeho součástí. Následující část se věnuje výpočtu radiálně axiálního kompresoru a turbíny. Je rovněž proveden výpočet ...
 • Revize parní turbiny 

  Potměšil, Tomáš
  Tato práce se zaobírá současným uplatněním rozvíjejícího se oboru pozáručního servisu starých turbín v energetickém odvětví. Jsou zde popsány jednotlivé typy oprav v návaznosti na doporučení běžně prováděných úkonů. Revizní ...
 • Revize systému Jidoka 

  Turková, Daniela
  Cílem diplomové práce bylo navržení vhodných zlepšení týkající se uplatňovaného nástroje kvality – Jidoka ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. V úvodu práce byly ...
 • Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 

  Klimeš, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace on-line rezervačního systému, který bude graficky zobrazovat interaktivní plán rezervačního místa a bude umožňovat tato místa on-line vytvářet a upravovat. Systém má sloužit ...
 • Robotizované pracoviště pro opracování termoplastových dílů 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh robotizovaného pracoviště na opracování termoplastových dílů vycházející ze zadávací dokumentace reálného projektu vypsaného firmou Form s. r. o. z Horní Lidče. Pro pochopení problematiky ...
 • Rozbor výroby hřídelí přesných servomotorů 

  Železný, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na co možná nejefektivnější výrobu hřídelí servomotoru s využitím strojního parku firmy. Využití řídícího systému Fanuc na všech strojích s příklady jejich použití v praxi. Výroba a začlenění ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Řešení systému chlazení odplynů pro odstranění obsažených rozpouštědel 

  Blažek, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hledáním nejvhodnějšího řešení chlazení vzdušiny pro odstranění obsažených rozpouštědel. Řešení vychází z reálného a již fungujícího zařízení farmaceutického provozu. Chladící systém je ...
 • Řešení technologie při výrobě odlitku v malé strojírenské firmě 

  Gulda, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení a optimalizace slévárenské technologie odlitku a výroby konkrétního modelu pro daný odlitek. Návrh technologie a sestavení soustavy formy ve 3D za pomocí CAD sytému. Simulace ...
 • Řešení technologie součásti "víko" v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Kavan, Petr
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Zouhar, Ondřej
  Práce vypracovaná v rámci magisterského studia popisuje technologii řezání vodním paprskem. Teoretická část práce se zabývá popisem této technologie a jsou v ní vysvětleny základní pojmy používané v této oblasti. Část ...