Zobrazují se záznamy 360-379 z 507

 • Samonasávací čerpadlo 

  Urban, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na samonasávací čerpací soustrojí 25 – OVE Sigma pumpy Hranice s.r.o., pro jehož funkci je nepostradatelný ejektor umístěný v tělese tohoto soustrojí. Na základě výsledků měření jsou pomocí ...
 • Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů 

  Uher, Ondřej
  Práce se zabývá úvodem do problematiky výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a vzájemné poloze panelů a Slunce. Předmětem práce bylo navrhnout zařízení, které zajistí kolmou polohu fotovoltaických panelů vůči ...
 • Sestavení technologie součásti "cage" ve firmě CCI Brno 

  Tkáčová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby součásti „cage“ ve firmě CCI Brno. Řeší operaci vrtání děr po obvodu součásti. V první části je představena strojírenská společnost CCI Brno. Druhá část je zaměřena na ...
 • Simulace přechodového režimu spalovacího motoru 

  Forbelský, Antonín
  Diplomová práce se zaměřuje na simulaci přechodových režimů motoru. V simulačním programu Lotus Engine Simulation byl vytvořen model jednoválcového motoru. Následně byla provedena simulace jednotlivých přechodových režimů. ...
 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...
 • Simulace vlivu zeměpisné orientace na letní klimatickou zátěž vysoce prosklených kancelářských prostor 

  Soudek, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelné zátěže vysoce prosklené administrativní budovy společnosti Microsoft na Vyskočilově ulici v Praze. Na základě simulace jsou porovnávány vlivy zeměpisné orientace prosklených ...
 • Simulátor Hertzova kontaktu 

  Marek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí experimentální aparatury, která využívá fázově řízenou interferometrii pro studium reálných kontaktů in-situ. Jedná se o inovativní přístup řešení kontaktních úloh, který nebyl ...
 • Sledování vybraného objektu v dynamickém obraze 

  Klvaňa, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a implementací algoritmů pro obecné sledování objektu v dynamickém obraze. Jsou zde představeny sledovací algoritmy Mean shift a Continuously adaptive mean shift, které reprezentují ...
 • Slinování pokročilých keramických materiálů 

  Průdek, Miloš
  V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím ...
 • Smíšený tepelný cyklus 

  Tkachuk, Andriy
  Tato diplomová práce navazuje na stejnojmennou bakalářskou práci. Zabývá se smíšeným tepelným cyklem, jehož hlavní předností je vysoká účinnost a snadné odloučení CO2 pro jeho uskladnění a další použití. Diplomová práce ...
 • Snižování hluku počítačů obkládáním stěn zvukoizolačními materiály a regulací otáček ventilátorů 

  Kunovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v počítačové skříni, vyzařováním hluku do okolí, vlivem tvaru geometrie a velikosti počítačové skříně na vyzařovaný hluk z počítače, vlivem umístění ventilátoru v počítačové ...
 • Software pro řízení hmotnostního spektrometru a nanášecího zařízení 

  Ertl, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídících aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. V práci je popsán princip činnosti těchto zařízení a jejich hardwarové specifikace. Popis postupu ...
 • Souřadnicová CNC vrtačka 

  Drlík, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací CNC vrtačky. Zaměření této práce je rozděleno na tři části. Návrh mechanické konstrukce a návrh elektrického schématu a jeho realizace pomocí průmyslových součástí. Návrh exportu ...
 • Soustava Fabry-Perotova a Michelsonova interferometru pro měření délek s femtosekundovým laserem 

  Vémola, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem komparačního interferometru. Jedná se o soustavu dvou interferometrů, Michelsonova a Fabryho-Pérotova. Účelem této sestavy je vzájemně po- rovnat výsledky délkových měření těchto interferometrů. ...
 • Spalování čistírenských kalů s přídavkem alkálií 

  Urban, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování čistírenských kalů a vlivu vápence na tvorbu emisí. V práci jsou popsány způsoby spalování čistírenských kalů a možnosti čištění spalin. Součástí práce je návrh a popis ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Nejezchleb, Radek
  Práce se zabývá spalováním kapalných biopaliv a jejich využitelností jako paliva pro energetické jednotky o menších tepelných výkonech. V úvodu práce je provedena rešerše základních potenciálně využitelných kapalných ...
 • Spektrální vlastnosti bazilární membrány v kochley vnitřního ucha 

  Jozíf, Lukáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl ověření funkce kochley jako frekvenčního analyzátoru na základě výpočtového modelování makro-mechaniky v kochley metodou MKP. Zaměřuji se na zjištění spektra bazilární membrány, které ...
 • Srovnání MKP modelů spojů 

  Hlaváč, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou srovnávání náhradních zjednodušených modelů spojů používaných v rámci komplexních MKP modelů s podrobnými modely detailů spojů. Jedná se především o šroubové spojení s běžným a ...
 • Srovnání svarů vytvořených CO2 laserem a vláknovým laserem 

  Leidorf, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává technologie svařování CO2 laserem a vláknovým laserem, svary budou provedeny za stejných svařovacích podmínek na dvou materiálech (S235JRG2 a X5CrNi 18-10), za ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Kollár, Martin
  Předložená diplomová práce obsahuje teoretický rozbor charakteristik odstředíveho čerpadla, podmínky stability Y(Q) charakteristiky, výpočet charakteristiky ßč(ns), úpravy vedúce k stabilizaci spirálního telesa a oběžného ...